Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MANACOR

Núm. 535794
Aprovació inicial pressupost general Ajuntament de Manacor 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En la Intervenció d'aquesta entitat local i de conformitat amb el que disposa el article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es troba exposat al públic, per poder fer reclamacions, l'expedient de aprovació del pressupost general 2022, aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament de Manacor, en la sessió ordinària de dia 8 de novembre de 2021.

Les persones legítimament interessades, segons el que disposa l'article 170 del Reial Decret 2/2004 esmentat, i pels motius enumerats en el número 2 de l'article 170, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: quinze (15) dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

b) Oficina de presentació: Registre General.

c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l'Ajuntament. 

En el supòsit que no es presenti cap reclamació, l'expedient es considerarà definitivament aprovat.

 

Manacor, en el dia de la signatura electrònica (9 de novembre de 2021) 

La delegada especial de la gestió de l'activitat econòmica i financera municipal Cristina Capó Santandreu Per delegació del batle (Decret 2029/2019)