Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CONSELL

Núm. 538050
Aprovació del projecte “Reforma de la pavimentació de la Plaça des Pou”

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb allò previst en els articles 149 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i 231 i següents de la Llei 09/2017, de 08 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s'exposa al públic per un termini de quinze dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci; el projecte “Reforma de la pavimentació de la Plaça des Pou”, que fou aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió extraordinària de dia 09 de novembre de 2021.

El que es posa en general coneixement a fi de que qualsevol interessat pugui presentar-hi al·legacions. En el cas que durant el període d'informació pública no es presentessin al·legacions quedarà definitivament aprovat sense necessitat de posterior acord

 

Consell, en data de la signatura electrònica (9 de novembre de 2021)

El secretari-interventor P.O. de Batlia Antoni Sastre Oliver