Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 534585
Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 190 de data 18 d’octubre de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3 de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen subvencions per a les explotacions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data de 18 d'octubre de 2021, signa la següent resolució:

“Resolució de revocació parcial

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 4.1 Inversions a les explotacions agràries

CONVOCATÒRIA: INEA2018_1

Codi DIR3: A04026954

Codi SIA: 208246

Codi BDNS: 497976

Document: resolució

Exp.: INEA2018_1/190

Antecedents

1. Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions en les explotacions agràries. La Resolució esmentada es va modificar en data 17 de desembre de 2015 (BOIB núm. 185) i en data 22 de juny de 2016, (BOIB núm. 81) i en data 26 de juny de 2018 (BOIB núm. 80).

2. Una vegada analitzada tota la documentació presentada, el vicepresident del FOGAIBA va resoldre favorablement la concessió de l'ajuda a favor de BODEGAS BORDOY, SLU, entre d'altres, que figuren en l'annex de la Resolució de concessió, R1 de data 10 de setembre de 2020, (BOIB núm. 161, de 17 de setembre de 2020) amb les dades i els imports corresponents (amb un import concedit de 14.866,14 €).

3. Atesa la Resolució de concessió de l'ajuda esmentada, i d'acord amb el que estableix l'apartat desè de la convocatòria abans esmentada, el beneficiari s'obliga, entre altres, a realitzar les actuacions auxiliades dins el termini establert i a justificar les despeses relacionades amb la inversió per a la recepció dels fons comunitaris en la manera i els terminis determinats en la convocatòria.

4. Dins el termini legalment establert per a la justificació de les inversions aprovades, la persona interessada presenta la sol·licitud de pagament com també la documentació exigida, però, una vegada examinada aquesta sol·licitud de pagament, es comprova que la factura núm. FM244 de Hervas Maquinaria, s'ha pagat amb dues transferències, una de les quals, per un import de 3.000,00 € (2.479,34 € sense IVA), es va fer el 2 de març de 2018, això és anterior a la sol·licitud de l'ajuda que es va presentar el 20 d'abril de 2018, per tant fora del termini establert, segons el punt 2 de l'apartat dotzè, l'actuació subvencionada haurà d'estar realitzada i pagada pel beneficiari en el període comprès entre la data de començament del període d'elegibilitat previst en l'apartat quart de la Resolució, que en el punt 3 estableix que de conformitat amb el que disposa l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, només seran subvencionables les despeses realitzades després de la presentació de la sol·licitud d'ajuda i el termini, en aquest cas d'inversió moble, de sis mesos comptadors des de l'endemà de la data de la Resolució de concessió de l'ajuda.

 

5. Atès que una de les transferències de la factura núm. FM244 és de dia 2 de març de 2018, això és, fora de termini, ja que la sol·licitud de l'ajuda és de dia 20 d'abril de 2018 i per tant la transferència esmentada és anterior a la sol·licitud de pagament, incompleix les actuacions exigides per ser una actuació subvencionable (obligació de realitzar, pagar i justificar les inversions concedides dins el termini establert), i per tant es tracte d'una inversió no auxiliable.

6. L'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, disposa que “Pertoca la revocació de la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament”.

6. En data 27 de setembre de 2021 es notifica a la persona interessada, mitjançant la publicació al web, l'Informe/Proposta provisional de resolució de revocació parcial de 24 de setembre de 2021, a l'efecte de complir amb el tràmit d'audiència per dur a terme les al·legacions. Una vegada transcorreguts els 10 dies hàbils, la persona interessada no ha presentant cap al·legació.

7. S'ha considerat l'Informe/Proposta provisional de resolució de 24 de setembre de 2021, de revocació parcial de l'ajuda concedida a BODEGAS BORDOY, SLU, amb NIF B57135907.

Fonaments de dret

1.Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions en les explotacions agràries.

2. Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Revocar parcialment la resolució d'ajuda concedida al beneficiari per l'import i amb les dades detallades en l'annex d'aquesta resolució, que és un total d'1 expedient i que comença amb BODEGAS BORDOY, SLU i acaba amb BODEGAS BORDOY, SLU, que suma un import total de 886,37euros, relativa a la línia d'ajuda “Inversions en les explotacions agràries”, ja que l'import elegible de la despesa és inferior a l'aprovada.

2. Notificar aquesta resolució a la persona beneficiària mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera de Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 18 d'octubre de 2021

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

  

ANNEX

TITULAR

NIF

NºEXPEDIENT

Import ajuda concedida

Import ajuda auxiliable

Import que s'ha de revocar

100 % CAIB

Anualitat

Bodegas Bordoy SLU

B57135907

INEA2018_1/190

14.866,14

13.979,77

886,37

886,37

2021

 

 

 

1

14.866,14

13.979,77

886,37

886,37

 

 

 

Núm. BENEFICIARIS

TOTAL

AJUDA

 

 

 

 

 

Palma, 2 de novembre de 2021

El director gerent del FOGAIBA

Mateu Morro Marcé