Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 537287
Aprovació i modificació de taxes

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Marratxí, en sessió extraordinària de dia 9 de novembre de 2021, ha aprovat inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació en terrenys d'ús públic local de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.

De conformitat amb el que disposa l'article 17.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'exposa al públic en el tauler d'anuncis de la Corporació durant trenta dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el BOIB, per a que els interessats a què es refereix l'article 18 del Text refós esmentat puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

L'expedient es pot consultar al Departament de Tributació d'aquest Ajuntament, situat al c/ Magdalena Solivelles- Mestra, 3, Sa Cabaneta.

 

Marratxí, 9 de novembre de 2021

El batle Miquel Cabot Rodriguez