Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SÓLLER

Núm. 536594
Aprovació inicial de la modificació pressupostària consistent en una transferència de crèdit. Expedient 8398/2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovació inicial de l'expedient 8398/2021 de modificació de crèdits per transferència en el Pressupost General per a 2021 de l'Ajuntament de Sóller.

Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada el dia 9 de novembre de 2021, l'expedient 8398/2021 de modificació de crèdits per transferència en el Pressupost General per a 2021.

L'expedient estarà a disposició del públic a la Intervenció d'aquest Ajuntament per un termini de quinze dies, durant el qual qualsevol les persones interessades, podrà examinar-lo i presentar davant el Ple de l'Ajuntament les reclamacions que considerin pertinents, d'acord amb el que disposa l'article 179 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

En el supòsit que no es presenti cap tipus de reclamació, la transferència de crèdits es considerarà definitivament aprovada. En cas contrari, el Ple de l'Ajuntament disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

Aquest darrer termini serà comptat a partir del dia següent a la finalització de l'exposició pública i les reclamacions es consideraran denegades, en qualsevol cas, si no es resolen en l'acte d'aprovació definitiva.

 

Sóller, en el dia de la signatura electrònica (5 de novembre de 2021)

El batle president

Carlos Simarro Vicens