Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MANACOR

Núm. 535785
Expedient modificació pressupostària CE i SC 05/21

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En la Intervenció d'aquesta entitat local i de conformitat amb el que disposen els articles 42 del Reial Decret 500/1990, i l'article 179.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es troba exposat al públic, per poder fer reclamacions, l'expedient de modificació pressupostària CE i SC 05/21, aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament de Manacor, en sessió ordinària de dia 8 de novembre de 2021.

Les persones legítimament interessades, segons el que disposa l'article 170 del Reial Decret 2/2004 esmentat, i pels motius enumerats en el número 2 de l'article 170, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: quinze (15) dies hàbils a comptar des de la data de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

b) Oficina de presentació: Registre General.

c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l'Ajuntament de Manacor.

En el supòsit que no es presenti cap reclamació, l'expedient es considerarà definitivament aprovat.

 

Manacor, 9 de novembre de 2021

La delegada especial de la gestió de l'activitat econòmica i financera municipal Cristina Capó Santandreu Per delegació del batle (Decret 2029/2019)