Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PORRERES

Núm. 536425
Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm.1 reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Porreres, en sessió extraordinària celebrada el dia 8 de novembre de 2021, va acordar l'aprovació provisional de la modificació de l'article 3 de l'Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles.

En compliment del que es disposa en l'article 17.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Durant el dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament https://porreres.eadministracio.cat/board. Si transcorregut dit termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament dit Acord.

 

Porreres, 9 de novembre de 2021

La batlessa Francisca Mora Veny