Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Extracte de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu

    Número de registre 7524 - Pàgines 26914-26916

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Extracte de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a les reials acadèmies de les Illes Balears per a l’any 2021

    Número de registre 7647 - Pàgina 26917

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Emplaçament i citació a termini en el recurs contenciós administratiu PO 184/2020, del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Palma, interposat contra la Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació de la Conselleria de Salut i Consum

    Número de registre 7567 - Pàgina 26918

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 3352/2019, relatiu al projecte bàsic d'un habitatge unifamiliar aïllat i piscina, al polígon 9, parcel·la 608, al terme municipal de Pollença, a zona de policia

    Número de registre 3071 - Pàgina 26919

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 5063/2019 relativa al projecte de construcció d'un habitatge al carrer Albèniz, 14A (solar 41A) al terme municipal de Llucmajor, a zona de policia

    Número de registre 4127 - Pàgina 26920

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 4242/2019 relatiu al projecte modificat d’un habitatge unifamiliar aïllat, al polígon 28, parcel•la 83, al terme municipal de Santa Eulària des Riu, a zona de policia

    Número de registre 4380 - Pàgina 26921

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 3026/2019 relatiu al projecte d'un habitatge unifamiliar aïllat al polígon 12, parcel•les 102, 123, 124, 125, 126 i 127, al terme municipal de Sa Pobla, a zona de policia

    Número de registre 4381 - Pàgina 26922

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 1348/2020 relatiu al projecte d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina situat al c/ Tapies, 35-37, al terme municipal d’Andratx, a zona de policia

    Número de registre 6937 - Pàgina 26923

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 1300/2021 relatiu al projecte de modificació de projecte bàsic d’un habitatge unifamiliar i piscina situat al c/ Salom, nº 27, al terme municipal de Palma, a zona de policia

    Número de registre 7154 - Pàgina 26924

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 1679/2019 relativa al projecte de construcció d'un habitatge unifamiliar i piscina, C/Albeniz, 28B, Solar 31, al terme municipal de Llucmajor, a zona de policia

    Número de registre 7358 - Pàgina 26925

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 498/2018 sobre la documentació complementària relativa a la sol·licitud d’autorització d’abocament de les aigües procedents de l’EDAR de Cala Galdana al torrent de Serpentona (Coordenades UTM del punt d’abocament X: 582.180,05; Y: 4.421.560,249), del terme municipal de Ciutadella

    Número de registre 7360 - Pàgina 26926

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2492/2020 relatiu al projecte de legalització d’una piscina situat al c/ Gran Via del Port, núm. 20, al terme municipal de Calvià, a zona de policia

    Número de registre 7509 - Pàgina 26927

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R2a (procés 70) de data 9 de juny de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 19 de febrer de 2015, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de les pastures per a l’aprofitament de la Ramaderia ecològica, per l’any 2015, Pròrroga 2020

    Número de registre 7575 - Pàgines 26928-26933

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R2 (AECU2015-PRÒRROGA2020) de data 12 de maig de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de febrer de 2020, per la qual s’aprova mitjançant el procediment anticipat de despesa, la convocatòria de les ajudes per prorrogar els compromisos asumits per al foment de l’ agricultura ecològica, per l’any 2020

    Número de registre 7618 - Pàgines 26934-26943

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R2 (procés 49.1_69) de data 9 de juny de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 19 de febrer de 2015, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de les pastures per a l’aprofitament de la Ramaderia ecològica, per l’any 2015, Pròrroga 2020

    Número de registre 7620 - Pàgines 26944-26951

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Informació pública relativa al Projecte bàsic d’edifici annex a benzinera, del port de Sant Antoni de Portmany, Club Nàutic Sant Antoni

    Número de registre 7557 - Pàgina 26952

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i el seu motor procedent del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 7565 - Pàgina 26953

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 6-2021-HLSR-XIG-CAT)

    Número de registre 7487 - Pàgines 26954-26956

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter ordinari, de 21 de juny de 2021, relatiu a l’aprovació inicial de la modificació de la fitxa del catàleg del lloc de treball de sergent CODI COO0302 (Exp. 0602-2021-000002)

    Número de registre 7594 - Pàgina 26957

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Extracte de la Resolució de Regidoria de data 17 de juny de 2021 per la qual es convoquen subvencions per a les activitats d'entitats beneficoassistencials en Alaior per a l'any 2021

    Número de registre 7644 - Pàgines 26958-26959

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Extracte de la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del municipi d’Alaró afectades per la situació econòmica derivada de la crisi sanitària de la COVID-19, segona convocatòria

    Número de registre 7579 - Pàgines 26960-26961

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Aprovació inicial modificació de crèdit nº 2/2021, Ajuntament de Costitx

    Número de registre 7643 - Pàgina 26962

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Anunci aprovació inicial expedient modificació pressupostària MP ORD 10/2021 de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals de l'Ajuntament d'Eivissa

    Número de registre 7632 - Pàgina 26963

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació inicial modificació pressupostària núm. 6/2021

    Número de registre 7612 - Pàgina 26964

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Extracte de la Resolució de Batlia núm. 666 del dia 29 de juny de 2021, per la qual s’aproven la convocatòria i les bases dels ajuts per col·laborar amb les entitats comercials sense ànim de lucre que realitzin activitats en el seu àmbit d’actuació al terme des Mercadal

    Número de registre 7613 - Pàgines 26965-26966

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Extracte de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a esportistes locals 2021

    Número de registre 7590 - Pàgines 26967-26968

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació 32/2021

    Número de registre 7626 - Pàgina 26969

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació 37/2021

    Número de registre 7627 - Pàgina 26970

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació 38/2021

    Número de registre 7628 - Pàgina 26971

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació 39/2021

    Número de registre 7629 - Pàgina 26972

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació 40/2021

    Número de registre 7630 - Pàgina 26973

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació 41/2021

    Número de registre 7631 - Pàgina 26974

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació 42/2021

    Número de registre 7634 - Pàgina 26975

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació 43/2021

    Número de registre 7635 - Pàgina 26976

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació 44/2021

    Número de registre 7636 - Pàgina 26977

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació 46/2021

    Número de registre 7638 - Pàgina 26978

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació 47/2021

    Número de registre 7639 - Pàgina 26979

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació 48/2021

    Número de registre 7640 - Pàgina 26980

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació 49/2021

    Número de registre 7641 - Pàgina 26981

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació 50/2021

    Número de registre 7642 - Pàgina 26982

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Estudi de viabilitat relatiu a la concessió del servei de bar cafeteria del poliesportiu de s'Illot

    Número de registre 7563 - Pàgina 26983

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Mancor de la Vall de data 28 de maig de 2021 pel qual s'aprova inicialment el Reglament de funcionament i ús de l'hort social i ecològic de Mancor de la Vall

    Número de registre 7610 - Pàgina 26984

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Anunci d’aprovació inicial expte 1974/2021 Crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit pressupostari - Expte 010-2021 Crèdit extraordinari

    Número de registre 7570 - Pàgina 26985

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Anunci d’aprovació inicial expte 3113/2021 Crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit pressupostari - Expte 011-2021 Crèdit extraordinari

    Número de registre 7572 - Pàgina 26986

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 25 de juny de 2021 per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds de les bases i convocatòria extraordinària d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, aprovades per Junta de Govern Local de data 21 de maig de 2021, (BOIB núm. 77, de 10 de juny de 2021)

    Número de registre 7573 - Pàgina 26987

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per diferents prestacions socials

    Número de registre 7558 - Pàgina 26988

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de taxa per expedició de documents

    Número de registre 7600 - Pàgina 26989

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial del modificat de l’Estudi de Detall per a l’ordenació de volums edificatoris i definició d’alineacions i rasants al carrer Pintor Laurà Barrau i C/ del Sol ,núm. 15, Santa Eulària des Riu

    Número de registre 7585 - Pàgina 26990

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial de l’estudi de detall per al cobriment i tancament del jaciment arqueològic existent a la parcel·la situada al carrer des Quatre Cantons, núm. 2, S’Olivera, Puig d’en Valls

    Número de registre 7584 - Pàgina 26991

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial de l’Estudi de Detall per a l’ordenació de volums per a la construcció de dos habitatges unifamiliars aïllats amb piscina en la parcel·la situada en el carrer Ginebra, núm. 31, Can Ramón, Jesús

    Número de registre 7586 - Pàgina 26992

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Extracte de l'acord de junta de govern local de 17 de juny de 2021, per la qual s'aprova la convocatòria del "Pla de conservació i millora de l'entorn rural en el municipi de Santa Eulària des Riu 2021"

    Número de registre 7611 - Pàgines 26993-26994

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Exposició pública de l’estudi de viabilitat relatiu a la contractació de la gestió de l’Escola de Música i Teatre Musical de Ses Salines

    Número de registre 7561 - Pàgina 26995