Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE COSTITX

Núm. 274791
Aprovació inicial modificació de crèdit nº 2/2021, Ajuntament de Costitx

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 17 de juny de 2021, va acordar l'aprovació inicial de l'expedient de transferència de crèdits nº 2/2021 entre aplicacions de despeses de diferentàrea de despesa que no afecten baixes i altes de crèdits de personal.

Aprovat inicialment l'expedient de transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa que no afecten baixes i altes de crèdits de personal i en compliment del que es disposa en l'article 169.1 per remissió del 179.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les HisendesLocals, aprovat per ReialdecretLegislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet a informació pública peltermini de quinzedies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el butlletí oficial de les illesbalears.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.

Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament aquest Acord.

  

Costitx, 30 de juny de 2021

El batle

Antoni Salas Roca