Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 271689
Extracte de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a esportistes locals 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En sessió ordinària celebrada dia 25 de febrer de 2021, el Plenari de l'Ajuntament d'Inca ha aprovat les bases de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions a esportistes locals 2021, per accions fetes durant el 2020.

D'acord amb l'article 9.3 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, General de subvencions, per mitjà del present edicte es publiquen les referides bases.

 

Inca, document signat electrònicament (30 de juny de 2021)

El batle Virgilio Moreno Sarrió

 

CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A ESPORTISTES LOCALS 2021

Extracte de l'acord de 25 de febrer de 2021, del ple de l'Ajuntament d'Inca, pel qual es convoquen subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a esportistes locals, per assolir les despeses de desplaçament, d'alimentació o estada amb motiu de la participació en competicions oficials executades durant el 2021; en cap cas persegueixen finalitats retributives o compensatòries.

BDNS: 556776

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b y 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual i els annexos és poden consultar a la base de dades nacional de subvencions, mitjançant el següent enllaç: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

1. Finalitat de la convocatòria.

La finalitat és ajudar als esportistes locals no professionals (residents) per assolir les despeses de desplaçament, d'alimentació o estada amb motiu de la participació en competicions oficials executades durant el 2021; en cap cas persegueixen finalitats retributives o compensatòries.

2. Beneficiaris i requisits.

Poden acollir-se a aquesta convocatòria qui compleixi els següents requisits:

  • Ser persona física empadronada i registrada al municipi d'Inca
  • Ser esportista federat (amb llicència federativa en vigor, durant l'anualitat que se sol·licita l'ajut).
  • Haver participat en competicions oficials fora de l'illa de Mallorca.
  • Haver justificat les subvencions concedides i abonades en exercicis anteriors.
  • No concórrer amb cap de les circumstàncies previstes en l'article 8, punt 2, de l'Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de l'Ajuntament d'Inca.
  • No incórrer en cap supòsit contemplat a l'art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • No ser esportista professional, esportista d'alt nivell o d'alt rendiment.
  • Complir amb totes les condicions per a ser beneficiari previstes a l'article 6è de l'Ordenança General Reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Inca.
  • Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament d'Inca i no trobar-se sotmeses a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador incoat per aquest motiu.
 

3. Bases reguladores.

Les bases específiques reguladores de la present convocatòria són les aprovades pel Ple municipal de 29 d'octubre de 2020. En tot allò no previst a les bases i en aquesta convocatòria, serà d'aplicació el que s'estableix a l'Ordenança general de subvencions publicada en el BOIB núm. 66, de 26 de maig de 2016.

http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10494/580630/aprobacion-definitiva-de-la-ordenanza-general-de-s

4. Crèdit i partida pressupostària

L'Ajuntament destinarà un fons estimat de QUINZE MIL EUROS (15.000 €).

Aquesta subvenció anirà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2021.000.34100.4830002.01

5. Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds al registre general d'entrada de l'Ajuntament serà fins al 30 de novembre de 2021.

6. Informació i assessorament

Us podeu adreçar al servei d'Esports a l'adreça de correu electrònic serveidesports@ajinca.net o bé a les oficines del servei d'Esports, ubicades a les Piscines Municipals d'Inca-Catalina Corró Llorente, carrer de Gabriel Alomar, 3, telèfon 971 504 216.