Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

Núm. 272247
Acord del Ple de l'Ajuntament de Mancor de la Vall de data 28 de maig de 2021 pel qual s'aprova inicialment el Reglament de funcionament i ús de l'hort social i ecològic de Mancor de la Vall

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat inicialment el projecte de Reglament de funcionament i ús de l'hort social i ecològic de Mancor de la Vall, de conformitat amb els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, se sotmet a informació pública per termini de trenta dies a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Durant dit termini podrà ser examinat l'expedient per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament

[http://mancordelavall.sedelectronica.es].

En el cas de no presentar-se cap reclamació o suggeriment en el citat termini, l'acord inicialment adoptat s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat d'acord exprés.

 

Mancor de la Vall, 3 de juliol de 2021

El batle Guillem Villalonga Ramonell