Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Núm. 271596
Aprovació inicial de l’Estudi de Detall per a l’ordenació de volums per a la construcció de dos habitatges unifamiliars aïllats amb piscina en la parcel·la situada en el carrer Ginebra, núm. 31, Can Ramón, Jesús

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, en sessió de dia  3 de juny de 2021, ha acordat l'aprovació inicial de l'Estudi de Detall per a l'ordenació de volums per a la construcció de dos habitatges unifamiliars aïllats amb piscina en una única parcel·la situada en el carrer Ginebra, núm. 31, Can Ramón, Jesús, promogut per Can Eloy Promociones de Vivienda S.L., el qual queda sotmès a informació pública per un termini de 30 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació del present anunci al BOIB; al llarg d'aquest termini, les persones interessades podran presentar les al·legacions que estimin oportunes.

L'expedient podrà ser examinat durant el termini d'exposició pública en les dependències del departament municipal d'obres al carrer Mariano Riquer Wallis nº 4, 3ª planta, Santa Eulària des Riu, de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores, així com a la web municipal www.santaeulalia.net.

                       

Santa Eulària des Riu, en data de la signatura electrònica (28 de juny de 2021)

L'alcaldessa

Mª Carmen Ferrer Torres