Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALAIOR

Núm. 274801
Extracte de la Resolució de Regidoria de data 17 de juny de 2021 per la qual es convoquen subvencions per a les activitats d'entitats beneficoassistencials en Alaior per a l'any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, text complet de la qual, es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/571254

Primer. Objecte de la convocatòria:

Subvencions per a activitats organitzades per entitats benefico-assistencials i/o voluntariat per a l'any 2021 tal com la prestació de serveis d'atenció a les persones, activitats relacionades amb l'acollida d'immigrants o promoció d'activitats de caire social entre d'altres i activitats de voluntariat

Segon. Beneficiaris:

Les entitats beneficiàries hauran de complir els següents requisits per poder optar a la concessió d'una subvenció:

- Ser entitats beneficoassistencials degudament constituïdes, sense ànim de lucre, o grup organitzador de voluntariat.

- Tenir domicili social a Alaior o realitzar una activitat que beneficiï o promocioni les actuacions dels veïns del municipi d'Alaior,

- Complir els requisits esmentats a l'article 3 de l'ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Alaior.

- No es valoraran ni subvencionaran activitats organitzades per les entitats beneficoassistencials, que ja tenguin compromesa una altra subvenció municipal per aquestes activitats.

No podran obtenir la condició de beneficiàries les entitats que es trobin en situació prevista en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, General de Subvencions.

Tercer. Bases reguladores:

Bases de la convocatòria de subvencions per a les activitats organitzades per entitats beneficoassistencials per a l'any 2021 a transparència:

https://alaior.sedelectronica.es/transparency/3b84c1bb-b3a9-428f-b284-4175c417f78a/

i a la seu electrònica: https://alaior.sedelectronica.es/catalog/tw/529a1780-0611-482f-a299-9627285d403e

Quart. Crèdit:

El crèdit per a aquesta convocatòria és de 2.000,00 euros.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

30 dies a comptar des de l'endemà a la seva publicació en el BOIB

Sisè. Quantia: Depenent dels criteris de valoració establerts en el punt 6 de les bases i repartits de manera proporcional d'acord amb la puntuació obtinguda.

Setè. Sol·licitud

  • Sol·licitud degudament emplenada

  • Certificat del nombre de socis.

  • Programa de les activitats a realitzar

  • Pressupost detallat de les despeses i els ingressos prevists per portar a terme l'activitat.

Vuitè. Data de Justificació de l'actuació: 15 de gener de 2022

 

Alaior, 22 de juny de 2021

El batle

José Luis Benejam Saura