Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Núm. 272821
Extracte de l'acord de junta de govern local de 17 de juny de 2021, per la qual s'aprova la convocatòria del "Pla de conservació i millora de l'entorn rural en el municipi de Santa Eulària des Riu 2021"

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS (Identif.): 572301

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/572301)

Primer. Beneficiaris

1. Es poden acollir a aquesta convocatòria les persones, físiques o jurídiques, que compleixin els següents requisits:

a) Resident legal en el municipi de Santa Eulària des Riu.

b) La persona haurà de ser propietari/a de la finca, situada dins de les zones rurals del municipi, on es realitzarà l'activitat.

c) La finca objecte de l'ajuda no podrà dedicar-se al agroturisme/turisme rural.

d) No tenir deutes amb l'Ajuntament de Sta. Eulària ni amb l'Agència Tributària ni Seguretat Social.

e) No haver sol·licitat, rebut, o estar rebent, ajuda de qualsevol altra administració pública o entitat pública o privada, per al mateix objecte que la present.

f) No trobar-se sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions establertes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

g) En compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, no estar sancionades o condemnades en els últims tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma. A aquest efecte, les entitats sol·licitants presentaran el model Annexo 2. Declaració responsable, aprovada per a aquesta convocatòria.

2. Per a aquesta convocatòria i d'acord amb l'article 24.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per tractar-se d'una subvenció de quantia a atorgar a cada beneficiari no superior a 3.000 euros, la presentació de declaració responsable substituirà la presentació dels certificats sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

3. De conformitat amb l'article 26 del Reial decret 887/2016, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'acreditarà que no estan incursos en cap de les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per ser beneficiari de subvenció mitjançant la presentació de declaració responsable davant l'òrgan condecent de la subvenció.

4. Per acreditar el requisit 1.e) d'aquest article, no haver sol·licitat, rebut, o estar rebent, ajuda de qualsevol altra administració pública o entitat pública o privada, per al mateix objecte que el d'aquesta convocatòria, es presentarà una declaració responsable per part de la persona sol·licitant.

5. Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria són incompatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, efectuades per qualsevol altra administració pública, ens públics, institucions privades o altres recursos.

Segon. .- Objecte de les ajudes i àmbit d'aplicació

1. S'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2021, d'ajudes a les actuacions per mantenir el paisatge tradicional, la flora i la fauna autòctons i, en zones de pendent, per evitar l'erosió del sòl i permetre el cultiu.

2. Els projectes d'inversió que puguin ser objecte d'ajuda per al règim establert en aquesta convocatòria, han d'estar localitzats en el Terme Municipal de Santa Eulària des Riu.

Tercer. Bases reguladores

Les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions estan contingudes a  les Bases d'execució del pressupost i els pressupostos municipals de l'exercici 2021, aprovats inicialment pel ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada en data 26 de novembre de 2020 i publicada  l'aprovació definitiva en el Bolletí Oficial de les Illes Balears núm.214 del 26/12/2020.

Quart. Dotació econòmica.

1. El finançament d'aquestes ajudes serà amb càrrec íntegre a la partida 4101-78004 (Ajudes rehabilitació entorn rural, parets de pedra) dels Pressupostos Locals de 2021.

2. Per a les ajudes objecte d'aquesta convocatòria es destinarà la quantitat màxima de 50.000€. No podent adquirir l'Ajuntament compromisos d'ajuda que excedeixin aquesta disponibilitat pressupostària.

3. El límit màxim de l'ajuda per beneficiari, en el conjunt de les inversions previstes en aquesta base, serà de 3.000,00 €.

Cinquè. Sol·licituds

1. El termini per a presentació de sol·licituds començarà a comptar des de d'endemà de la publicació en el BOIB de l'extracte de la convocatòria per part de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà el dia 31 d'agost de 2021.

2. Dins d'aquesta convocatòria, solament s'admetrà una sol·licitud per beneficiari i per finca. En cas que es presenti més d'una sol·licitud, únicament es tindrà en compte la que hagi estat presentada en primer lloc.

3. Per poder acollir-se a l'ajuda s'ha de presentar, dins de termini, en qualsevol dels Registres Generals d'entrada de l'Ajuntament de Santa Eulària, la següent documentació:

- Instància (model de l'Annex 1)

- Annex 2. Declaració Responsable.

- Pla de situació de la finca i les obres. Marcant sobre aquest la ubicació de l'obra.

- Memòria que descrigui la inversió que es va a realitzar. Important especificar polígon i parcel·la on se situaran les activitats objecte d'ajuda.

- Fotografies de la zona a rehabilitar, o de nova construcció.

- Certificat d'empadronament.

- E-mail on efectuar notificacions.

4. En cas que la sol·licitud tingui algun defecte o no vagi acompanyada de tota la documentació assenyalada en el punt anterior, es podrà requerir al peticionari perquè en el termini deu dies esmeni el defecte o aportació la documentació requerida. En cas de no fer-ho, es tindrà per desistida la seva petició.

5. No s'admet reformulació de projectes.

 

Santa Eulària des Riu, en data de la signatura electrònica (28 de juny de 2021)

L'alcaldessa

María del Carmen ferrer Torres