Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 274142
Anunci aprovació inicial expedient modificació pressupostària MP ORD 10/2021 de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals de l'Ajuntament d'Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 28 de juny de 2021, ha aprovat amb caràcter inicial la modificació pressupostària núm. 10/2021 baix la modalitat de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit finançats amb el Romanent de Tresoreria per a despeses generals.

De conformitat amb els Articles 177.2 i 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic l'expedient aprovat durant el termini de 15 dies hàbils a les oficines d'Intervenció, durant els quals, els interessats que assenyala l'Article 170.1 podran formular quantes reclamacions estimin oportunes, pels motius assenyalats en el punt 2n de l'esmentat article.

Transcorregut el termini indicat sense que s'hagin presentat reclamacions, l'expedient es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat d'acord exprés.

  

Eivissa, 1 de juliol de 2021

La regidora delegada

Estefanía Torres Sánchez