Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DES MERCADAL

Núm. 273081
Extracte de la Resolució de Batlia núm. 666 del dia 29 de juny de 2021, per la qual s’aproven la convocatòria i les bases dels ajuts per col·laborar amb les entitats comercials sense ànim de lucre que realitzin activitats en el seu àmbit d’actuació al terme des Mercadal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS (Identif.): 572498

De conformitat amb allò previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/572498 ):

Primer. Beneficiaris:

1. Les persones o entitats sol·licitants que es vulguin acollir a aquests ajuts hauran de reunir els següents requisits:

a) Ser entitats privades sense ànim lucratiu i legalment establertes.

b) Realitzar actuacions en l'àmbit comercial dins del terme des Mercadal.

c) No incórrer en cap dels supòsits de l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions (LGS).

d) No estar incloses en les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, així com en l'article 30.4 de l'esmentada Llei.

2. Queden expressament excloses:

a) Entitats amb finalitat lucrativa, en particular totes les societats mercantils i civils.

b) Cooperatives.

c) Centres docents o d'ensenyament.

d) Entitats polítiques o sindicals.

e) Entitats culturals, esportives i artístiques .

Segon. Finalitat:

Col·laborar amb les entitats comercials sense ànim de lucre en la realització d'activitats en el seu àmbit d'actuació dins del terme municipal des Mercadal

Tercer. Bases reguladores:

Les bases de la convocatòria i l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament des Mercadal de dia 11 d'octubre de 2005 i publicada l'aprovació definitiva i el text íntegre en el BOIB núm. 189, de 17 de desembre de 2005.

Quart. Import:

1. Els ajuts concedits seran atesos amb càrrec a l'aplicació pressupostària 70.4313.48300 del Pressupost General de 2021, amb un import màxim conjunt de 14.000 euros.

2. Quan l'import de les sol·licituds d'ajuts sigui superior a la quantitat màxima fixada en el punt anterior, aquestes es prioritzaran segons els principis i criteris continguts en l'article 7 de les bases

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

Fins al dia 31 de juliol de 2021

 

Es Mercadal, 29 de juny de 2021

El batle  Francesc Ametller Pons