Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 270350
Aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per diferents prestacions socials

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament, en sessió de 24 de juny de 2021, la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora del preu públic per les diferents prestacions socials: estades al centre de dia, servei d'ajuda domiciliària, servei de menjar a domicili i serveis de teleassistència, s'exposa al públic durant trenta dies hàbils el corresponent expedient. Dins aquest termini les persones interessades poden examinar-los i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En el cas que no se'n presentin s'entendran definitivament adoptat els acords i es publicaran els texts íntegres de les ordenances.

           

Sant Llorenç des Cardassar, 25 de juny de 2021

El batle Mateu Puigròs Sureda