Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 273619
Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R2 (AECU2015-PRÒRROGA2020) de data 12 de maig de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de febrer de 2020, per la qual s’aprova mitjançant el procediment anticipat de despesa, la convocatòria de les ajudes per prorrogar els compromisos asumits per al foment de l’ agricultura ecològica, per l’any 2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 8.3. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de febrer de 2020 per la qual s'aprova mitjançant el procediment anticipat de despesa, la convocatòria de les ajudes, per prorrogar els compromisos assumits per al foment de l'agricultura ecològica, per l'any 2020 especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data 12 de maig de 2021, va signar la següent resolució, 

“INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ / RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 11.2.1- Foment de l'Agricultura Ecològica.

Convocatòria 2015 - PRÒRROGA 2020_R2

Antecedents

1.En data 26 de febrer de 2015, es va publicar en el BOIB núm. 29 l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

2.En data de 28 de febrer de 2015 es va publicar, en el BOIB núm. 30, la Resolució del President del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2015 de les ajudes destinades al Foment de l'Agricultura Ecològica.

3.En data 11 de juny de 2015 es va publicar, en el BOIB núm. 87, una modificació de la Resolució citada anteriorment

4.En data 6 de febrer de 2020 es va publicar la resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova, mitjançant el procediment anticipat de despesa, la convocatòria, per a l'any 2020, de les ajudes per prorrogar els compromisos assumits per al foment de l'agricultura  ecològica.

5.En data 21 de març de 2020 es publicà al BOE núm. 78 la Ordre APA / 269/2020, de 19 de març, per la qual s'amplia el termini de presentació de la sol·licitud única, per a l'any 2020, que estableix l'article 95 de Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre la aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments a el desenvolupament rural.

6.Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han dut a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores d'aquesta ajuda.

7.Els interessats assenyalats a l'Annex I adjunt han presentat, dins el termini establert i en la forma escaient, la documentació prevista a la convocatòria, i s'ha comprovat que compleixen amb els requisits exigits per prorrogar els compromisos adquirits  en 2015 per al Foment de l'Agricultura Ecològica.

8. Una vegada avaluades les sol·licituds d'ajuda pels òrgans gestors, i d'acord amb els criteris d'elegibilitat de la convocatòria, als beneficiaris els hi correspon una ajuda màxima detallada a l'Annex I, després d'aplicar les reduccions de superfícies escaients descrites a l'Annex I.

Fonaments de dret

1.Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 de febrer de 2015 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2015 de les ajudes destinades al “Foment de l'Agricultura Ecològica”, la Resolució de 9 de juny de 2015 (modificació de la primera) i Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 de febrer de 2015, per la qual s'aprova la convocatòria, per a l'any 2015, de les ajudes destinades al Foment de l'Agricultura Ecològica.

2.Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 22 de juliol BOIB núm. 95 de 28 de juliol de 2016 per la qual es modifiquen els crèdits i els cofinançaments de diverses convocatòries de subvencions del FOGAIBA, corresponents a les mesures contemplades en el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3.Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova, mitjançant el procediment anticipat de despesa, la convocatòria, per a l'any 2020, de les ajudes per prorrogar els compromisos assumits per al foment de l'agricultura ecològica.

4.Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell.

5.Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comú, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

6.Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables als pagaments directes, a l'ajuda al desenvolupament rural i a la condicionalitat.

7.Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

8.Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.

9.Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l'Agricultura i a la Ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.

10.Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes o determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut dels programes de suport a la reestructuració i reconversió o de suport a la collita en verd, de la vinya.

11.Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

12.Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

13.Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

14.Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

15.Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

16.Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears.

17.Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de l'Organisme Pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), a la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 082 de 2007; en virtut de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i pesca de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa l'assumpció de l'execució de la política de millora i foment dels sectors agrari i pesquer per part del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, estableix a l'article 1 que el FOGAIBA assumeix l'execució de la política de la Conselleria d'Agricultura i Pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a partir de l'1 de gener de 2006.

18.Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Proposta de resolució de concessió

Per tot això, s'informa favorablement i proposo al vicepresident del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

Concedir l'ajuda sol·licitada als beneficiaris pels imports i amb els terminis detallats a l'Annex I per a l'any 2020, que són un total de cinquanta-tres expedients i que comença amb AGROTURISME FINCA S'OLIVAR SL (CIF B57679888) i acaba amb VICENTE FRAU FRANCO (NIF ***7090**), que suma un import total de CENT VUITANTA-QUATRE MIL TRENTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS (184.035,20 €), relativa a la línia d'ajuda “Foment de l'Agricultura Ecològica”,amb les superfícies i grups de cultiu  especificats a l'Annex I 

 

1.Autoritzar i disposar la despesa assenyalada a cada un dels beneficiaris amb càrrec als pressuposts i percentatges de cofinançament detallats a l'Annex I .

2.Determinar que, d'acord amb el que estableix la convocatòria de referència, les obligacions dels beneficiaris seran les indicades a l'Annex II.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d' Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 12 de maig de 2021

El/la gestor de la línia

Pere Mas Roig

La cap de secció II

Gema Canós Franch

El cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural

Isidre Cañellas Simonet

 

Conforme amb la proposta, dicto Resolució

 

 

Palma, 12 de maig de 2021

​​​​​​​

 

El vicepresident en Matèria agrària

 

Fernando Fernández Such”

 

 

ANNEX I:

NIF/CIF

EXP

EXP 2020

Titular

SuperfÍcie sol·licitada

SuperfÍcie acceptada

Grup de cultiu

Motiu de reducció

Import total aprovat 2015

Import  a  pagar  Reduit 2020

FEADER 2015

MAGRAMA 2015

CAIB 2015

Diferencia

B57679888

11/15

04005047

AGROTURISME FINCA S'OLIVAR SL

1,17 2,63 0,32

1,17 2,63 0,00

FRUITERS DE SECÀ OLIVAR FRUITERS DE PINYOL

16-EL GRUP DE CULTIU NO ARRIBA A LA SUPERFICIE MÍNIMA EXIGIDA

1.726,29

1.554,69 €

637,42

63,74

853,53

171,60

***5302**

2/15

04005479

ALBERT TUR MONTELLS

2,43 0,24

2,40 0,00

FRUITERS DE SECÀ HORTÍCOLES A L'AIRE LLIURE

16-EL GRUP DE CULTIU NO ARRIBA A LA SUPERFICIE MÍNIMA EXIGIDA

527,47

411,84 €

168,85

16,89

226,10

115,63

***5114**

85/15

04005498

ANTONI FELIU POU

2,37 0,00 12,59 0,05 0,00 7'82 0,00 0,00 12,03 0,00

1,41 0,00 8,12 0,00 0,00 7'82 0,00 0,00 12,03 0,00

CÍTRICS HERBACIS DE REGADIU FRUITERS DE SECÀ FRUITERS DE LLAVORS FRUITERS DE PINYOL HORTÍCOLES A L'AIRE LLIURE PASTURES OLIVAR HERBACIS DE SECÀ VINYA PER A VINIFICACIÓ

10-PENALITZACIONS I SANCIONS PER CONTROL DE CAMP

9.462,46

6.905,63 €

2.831,31

283,13

3.791,19

2.556,83

***5326**

109/15

04000061

ANTONI Mª LLINAS NEBOT

16,66

16,27

FRUITERS DE SECÀ

4-REDUCCIÓ PER CONTROL DE CAMP

2.809,09

2.791,93 €

1.144,69

114,47

1.532,77

17,16

***8073**

198/15

04004766

ANTONIO BENNASSER CARRATALA

1,55 31,65

1,30 31,65

FRUITERS DE  SECÀ HERBACIS DE  SECÀ

5-DENSITAT D'ARBRES INFERIOR A LA EXIGIDA

6.448,30

5.153,44 €

2.112,91

211,29

2.829,24

1.294,86

***5202**

106/15

04002178

ANTONIO BONED BONED

10,11

10,06

FRUITERS DE SECÀ

4-REDUCCIÓ PER CONTROL DE CAMP

1.734,88

1.726,30 €

707,78

70,78

947,74

8,58

***4157**

96/15

04005523

BARTOLOME BENNASAR ROS

16,08 7,89 0,00 0,00 9,18 0,00

16,08 7,89 0,00 0,00 9,18 0,00

HERBACIS DE SECÀ FRUITERS DE SECÀ FRUITERS DE LLAVORS FRUITERS DE PINYOL OLIVAR CÍTRICS

1-CANVIS SIGPAC

8.186,92

7.850,99 €

3.218,91

321,89

4.310,19

335,93

B07934051

203/15

04004763

CAN RICH DE BUSCASTELL, S.L.

18,28 12,92

18,28 12,92

VINYA PER A VINIFICACIÓ OLIVAR

1-CANVIS SIGPAC

12.554,16

11.948,30 €

4.898,80

489,88

6.559,62

605,86

***6545**

271/15

04003306

COLOMA BURGUERA ADROVER

0,14 10,14 0,63 0,23 0,10

0,00 10,05 0,00 0,00 0,00

HERBACIS DE SECÀ FRUITERS DE SECÀ OLIVAR HERBACIS DE REGUIU CÍTRICS

19-PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT COMPROMISOS (ARTICLE 35)

1.983,70

1.638,35 €

671,72

67,17

899,46

345,35

***5265**

13/15

04002386

CRISTOBAL GUERAU DE ARELLANO VILANOVA

2,12 0,44

2,12 0,00

HERBACIS DE SECÀ HERBACIS DE REGADIU

19-PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT COMPROMISOS (ARTICLE 35)

420,86

331,10 €

135,75

13,58

181,77

89,76

***5753**

28/15

04002738

FRANCESC SANS SALOM

12,29 2,32

12,29 2,32

FRUITERS DE SECÀ OLIVAR

19-PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT COMPROMISOS (ARTICLE 35)

4.005,14

3.138,13 €

1.286,63

128,66

1.722,84

867,01

***8266**

227/15

04004630

FRANCESC XAVIER MORATINOS

4,65 3,28

4,65 2,84

HERBACIS DE SECÀ FRUITERS DE SECÀ

5-DENSITAT D'ARBRES INFERIOR A LA EXIGIDA

1.327,31

1.251,80 €

513,24

51,32

687,24

75,51

***5607**

86/15

04003360

FRANCESCA PRATS RIBAS

2,98 0,31

1,31 0,00

FRUITERS DE SECÀ HORTÍCOLES  A L'AIRE LLIURE

19-PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT COMPROMISOS (ARTICLE 35)

656,30

213,56 €

87,56

8,76

117,24

442,74

***0700**

216/15

04004833

GABRIEL MORELL GRAU

60,32 28,38 3,88 3,24

25,95 18,06 0,00 0,00

HERBACIS DE SECÀ FRUITERS DE SECÀ OLIVAR HERBACIS DE REGUIU

19-PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT COMPROMISOS (ARTICLE 35)

11.083,47

6.593,24 €

2.703,23

270,32

3.619,69

4.490,23

***2374**

241/15

04003814

GABRIEL VIVES PONS

1,64

1,05

FRUITERS DE SECÀ

5-DENSITAT D'ARBRES INFERIOR A LA EXIGIDA

569,71

160,54 €

65,82

6,58

88,14

409,17

***3639**

235/15

04002452

GUILLERMO FERRER TORRES

5,69 2,28

0,00 2,28

FRUITERS DE SECÀ HORTÍCOLES A L'AIRE LLIURE

4-REDUCCIÓ PER CONTROL DE CAMP

2.071,35

920,93 €

377,58

37,76

505,59

1.150,42

***1814**

245/15

04000510

GUILLERMO LLULL LLODRA

28,39 7,99

9,36 7,99

HERBACIS DE SECÀ HERBACIS DE REGADIU

10-PENALITZACIONS I SANCIONS PER CONTROL DE CAMP

3.277,34

3.222,92 €

1.321,40

132,14

1.769,38

54,42

J57695875

33/15

04004154

HEREUS DE GUILLEM ROSSELLO

54,03

54,03

HERBACIS DE SECÀ

19-PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT COMPROMISOS (ARTICLE 35)

9.566,03

6.772,13 €

2.776,57

277,66

3.717,90

2.793,90

***0651**

114/15

04003545

JAIME ADROVER VALLBONA

20,02

20,02

FRUITERS DE SECÀ

19-PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT COMPROMISOS (ARTICLE 35)

4.382,66

3.091,89 €

1.267,67

126,77

1.697,45

1.290,77

***4164**

121/15

4005502

JAIME JULIA DURAN

28,92 11,44

27,95 11,44

HERBACIS DE SECÀ FRUITERS DE SECÀ

10-PENALITZACIONS I SANCIONS PER CONTROL DE CAMP

6.554,05

5.902,27 €

2.419,93

241,99

3.240,35

651,78

***9162**

4/15

04001432

JAIME NICOLAU JULIA

6,22

6,13

VINYA PER A VINIFICACIÓ

5-DENSITAT D'ARBRES INFERIOR A LA EXIGIDA

2.221,51

2.170,78 €

890,02

89,00

1.191,76

50,73

***3546**

144/15

04003834

JAUME POU SUREDA

2,23 2,86

2,23 2,86

HERBACIS DE SECÀ FRUITERS DE SECÀ

19-PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT COMPROMISOS (ARTICLE 35)

2.003,69

771,65 €

316,38

31,64

423,63

1.232,04

***8611**

190/15

04003670

JORGE SASTRE SACARES

66,66 4,37 0,00

66,65 4,37 0,00

HERBACIS DE SECÀ HERBACIS DE REGADIU FRUITERS DE PINYOL

4-REDUCCIÓ PER CONTROL DE CAMP

10.521,26

9.194,97 €

3.769,94

376,99

5.048,04

1.326,29

***6885**

15/15

04000107

JOSE COLI NOGUERA

5,35

5,35

FRUITERS DE SECÀ

7-SOL·LICITA MENYS SUPERFICIE QUE LA COMPROMESA

918,06

900,90 €

369,37

36,94

494,59

17,16

***5023**

3/15

04001573

JOSEFA NOGUERA MONTANER

36,47

36,47

FRUITERS DE SECÀ

4-REDUCCIÓ PER CONTROL DE CAMP

5.766,19

5.765,76 €

2.363,96

236,40

3.165,40

0,43

***6779**

229/15

04004602

JUAN HORRACH PONS

32,90 21,04

3,93 10,66

HERBACIS DE SECÀ FRUITERS DE SECÀ

4-REDUCCIÓ PER CONTROL DE CAMP

7.666,49

6.222,73 €

2.551,32

255,13

3.416,28

1.443,76

***4095**

210/15

04003287

JUAN RIERA TORRES

14,50 4,42 2,05 1,59 0,00 0,00

8,47 4,42 1,94 0,00 0,00 0,00

HERBACIS DE SECÀ HERBACIS DE REGADIU HORTÍCOLES A L'AIRE LLIURE FRUITERS DE SECÀ ALTRES FRUITERS CÍTRICS

4-REDUCCIÓ PER CONTROL DE CAMP

6.926,39

1.696,43 €

695,54

69,55

931,34

5.229,96

***9940**

143/15

04002272

MAGDALENA GELABERT BRUNET

0,71 5,63

0,00 5,63

HERBACIS DE SECÀ FRUITERS DE SECÀ

16-EL GRUP DE CULTIU NO ARRIBA A LA SUPERFICIE MÍNIMA EXIGIDA

1.322,00

966,11 €

396,11

39,61

530,39

355,89

***4236**

70/15

04005256

MANUEL V. DOMENECH BESTARD

3,41

3,34

FRUITERS DE SECÀ

5-DENSITAT D'ARBRES INFERIOR A LA EXIGIDA

585,16

573,14 €

234,99

23,50

314,65

12,02

***0152**

50/15

04005297

MARGALIDA MARIA CARBONELL  BERGAS

8,31 10,08

6,28 10,06

HERBACIS DE SECÀ FRUITERS DE SECÀ

10-PENALITZACIONS I SANCIONS PER CONTROL DE CAMP

3.273,57

1.379,36 €

565,54

56,55

757,27

1.894,21

***1068**

194/15

04001093

MARÍA ANTONIA BAUZA AMER

2,13 5,86

2,13 5,86

FRUITERS DE SECÀ HORTICOLES A L'AIRE LLIURE

5-DENSITAT D'ARBRES INFERIOR A LA EXIGIDA

2.995,48

2.825,46 €

1.158,44

115,84

1.551,18

170,02

***8109**

102/15

4003176

MARIA ANTONIA SALVA TORRES

85,44 0,00

85,44 0,00

HERBACIS DE SECÀ FRUITERS DE SECÀ

 

10.250,54

9.676,58 €

3.967,40

396,74

5.312,44

573,96

***4128**

6/15

04004297

MARIA ANTONIA SIQUIER SAMPOL

21,69

21,69

FRUITERS DE SECÀ

19-PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT COMPROMISOS (ARTICLE 35)

4.336,34

3.349,80 €

1.373,42

137,34

1.839,04

986,54

***5080**

172/15

04005199

MARIA CRISTINA PAYERAS RAMIS

8,21 25,38 3,06

8,21 25,38 0,00

HERBACIS DE SECÀ HERBACIS DE REGADIU FRUITERS DE SECÀ

5-DENSITAT D'ARBRES INFERIOR A LA EXIGIDA

7.587,01

7.423,14 €

3.043,49

304,35

4.075,30

163,87

***6497**

43/15

04002440

MARIA JOVER FORTUNY

74,82

53,91

FRUITERS DE SECÀ

19-PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT COMPROMISOS (ARTICLE 35)

9.977,68

8.325,86 €

3.413,60

341,36

4.570,90

1.651,82

***6913**

34/15

04000611

MARTI JOAN FORNES CERDO

3,29 2,64 0,28

3,29 2,64 0,00

HERBACIS DE SECÀ HERBACIS DE REGADIU FRUITERS DE PINYOL

1-CANVIS SIGPAC

1.215,66

1.173,07 €

480,96

48,10

644,01

42,59

***1938**

5/15

04002039

MATEO PUJOL TOMAS

16,35

16,35

FRUITERS DE SECÀ

4-REDUCCIÓ PER CONTROL DE CAMP

2.805,66

2.605,06 €

1.068,07

106,81

1.430,18

200,60

***8242**

181/15

04003116

MICAELA OLIVER VAQUER

1,32 5,55

0,00 5,55

HERBACIS DE SECÀ FRUITERS DE SECÀ

19-PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT COMPROMISOS (ARTICLE 35)

1.657,80

904,76 €

370,95

37,10

496,71

753,04

***1982**

32/15

04004121

MIGUEL MESTRE ARTIGUES

18,69 4,26

18,66 4,10

HERBACIS DE SECÀ FRUITERS DE SECÀ

4-REDUCCIÓ PER CONTROL DE CAMP

3.887,50

3.394,13 €

1.391,59

139,16

1.863,38

493,37

***7343**

159/15

04003091

MIGUEL TUGORES TRUYOL

2,85 0,00 0,00 12,07

2,85 0,00 0,00 11,90

HERBACIS DE SECÀ OLIVAR HORTÍCOLES  A L'AIRE LLIURE FRUITERS DE SECÀ

4-REDUCCIÓ PER CONTROL DE CAMP

2.541,39

2.008,46 €

823,47

82,35

1.102,64

532,93

***1936**

120/15

04003526

MIQUEL GAYA FLORIT

7,23

6,87

FRUITERS DE SECÀ

5-DENSITAT D'ARBRES INFERIOR A LA EXIGIDA

1.240,67

1.178,89 €

483,34

48,33

647,22

61,78

***2126**

113/15

04003118

MIQUEL JORDI GIRART TOUS

26,82 0,79 8,44

26,32 0,79 6,70

HERBACIS DE SECÀ HERBACIS DE REGADIU FRUITERS DE SECÀ

4-REDUCCIÓ PER CONTROL DE CAMP

6.055,60

4.542,93 €

1.862,60

186,26

2.494,07

1.512,67

B81322827

251/15

04004514

OKILANTA,SL

19,89

19,89

FRUITERS DE SECÀ

19-PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT COMPROMISOS (ARTICLE 35)

3.413,12

2.610,04 €

1.070,12

107,01

1.432,91

803,08

***4414**

18/15

04003627

PAULA BURGUERA ORELL

3,28

3,28

FRUITERS DE SECÀ

19-PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT COMPROMISOS (ARTICLE 35)

705,28

506,56 €

207,69

20,77

278,10

198,72

***0387**

66/15

04001618

PERE JOSEP CALAFAT VICH

8,85 0,70 0,05 0,38 6,27

8,85 0,00 0,00 0,00 6,26

VINYA PER A VINIFICACIÓ OLIVAR CÍTRICS PASTURES FRUITERS DE SECÀ

19-PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT COMPROMISOS (ARTICLE 35)

4.281,46

3.271,42 €

1.341,28

134,13

1.796,01

1.010,04

J57738113

200/15

04004807

PLA DE BUC, S.C.

10,04 0,63

10,04 0,00

FRUITERS DE SECÀ VINYA PER A VINIFICACIÓ

19-PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT COMPROMISOS (ARTICLE 35)

1.722,86

1.087,25 €

445,77

44,58

596,90

635,61

***7156**

268/15

04004795

SALVADOR BAUZA SERVERA

10,25 0,29 0,65

10,25 0,29 0,00

FRUITERS DE  SECÀ HORTÍCOLES AIRE LLIURE HERBACIS SECÀ

16-EL GRUP DE CULTIU NO ARRIBA A LA SUPERFICIE MÍNIMA EXIGIDA

1.920,20

1.889,05 €

774,51

77,45

1.037,09

31,15

B07762749

257/15

04001304

SE ROTE D'ES JUANS S.L.

5,87

5,87

FRUITERS DE SECÀ

7-SOL·LICITA MENYS SUPERFICIE QUE LA COMPROMESA

1.007,29

1.005,58 €

412,29

41,23

552,06

1,71

B07809269

61/15

04005004

SON BARBUT S.L.

4,96 27,69 0,75 0,07

0,00 18,78 0,00 0,00

HERBACIS DE SECÀ FRUITERS DE SECÀ OLIVAR CÍTRICS

19-PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT COMPROMISOS (ARTICLE 35)

5.344,89

3.061,52 €

1.255,22

125,52

1.680,78

2.283,37

B57171117

79/15

04004296

SON DAGUETA S.L.

4,80 1,16 0,25 8,14

4,80 1,16 0,25 8,14

HERBACIS DE SECÀ FRUITERS DE SECÀ HORTÍCOLES A L'AIRE LLIURE HERBACIS DE REGUIU

19-PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT COMPROMISOS (ARTICLE 35)

3.007,42

2.862,86 €

1.173,77

117,38

1.571,71

144,56

B85570652

30/15

04002907

SON MORAGUES 1921 S.L.U.

11,02 1,78 1,78 0,31 56,39

10,62 1,78 0,00 0,00 55,17

HERBACIS DE SECÀ HORTÍCOLES A L'AIRE LLIURE PASTURES I FARRATGES CÍTRICS OLIVAR

19-PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT COMPROMISOS (ARTICLE 35)

24.060,19

18.208,72 €

7.465,58

746,56

9.996,58

5.851,47

***5238**

252/15

04000796

VICENT MARI SERRA

4,59 0,89

4,59 0,89

HERBACIS DE SECÀ HORTÍCOLES A L'AIRE LLIURE

7-SOL·LICITA MENYS SUPERFICIE QUE LA COMPROMESA

1.154,03

690,32 €

283,03

28,30

378,99

463,71

***7090**

250/15

04001902

VICENTE FRAU FRANCO

2,64

2,06

FRUITERS DE SECÀ

19-PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT COMPROMISOS (ARTICLE 35)

353,50

211,93 €

86,89

8,69

116,35

141,57

 

184.035,20 €

 

ANNEX II:

OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI

- Mantenir sense disminuir la superfície compromesa a nivell de grup de cultiu, independentment que pugui variar la ubicació del cultiu dins de les parcel·les que integren l'explotació agrària o dels canvis de les parcel·les on s'ubica el conreu. Aquest compromís es considera complit amb una tolerància màxima de disminució de la superfície compromesa de 0,1 ha en grups de cultiu que tenguin fins a 0,5 has de superfície compromesa i un 10% en aquells de més de 0,5 has de superfície compromesa.

- Complir a les parcel·les el que estableixen les normes genèriques i específiques de cada cultiu sobre producció ecològica.

- Mantenir i actualitzar el quadern d'explotació específic per a l'agricultura ecològica on s'inscriuran operacions de cultiu i actuacions realitzades ( adob, fitosanitaris, conreu, etc) a cada una de les parcel·les ( o grup de parcel·les en cas de ser el mateix cultiu), amb indicació de la data de realització i les incidències, si n'hi hagués.

- Participar, durant el període de compromís, en activitats de formació relacionades amb l'agricultura ecològica. Per això, haurà de justificar l'assistència a algun curs o activitat de formació tècnica, relacionats amb la matèria, d'un mínim de 25 hores.

- Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control que siguin procedents de l'Administració autonòmica, estatal i comunitària, la Sindicatura de comptes o altres òrgans de control extern, necessaris per comprovar la correcta concessió de l'ajuda i el posterior manteniment dels compromisos.

- Complir, a la seva explotació, els requisits legals de gestió, així com les bones condicions agràries i mediambientals establertes en els articles 91, 92, 93, 94 i 95 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

- Mantenir els requisits  i condicions exigibles  respecte a l'explotació i a la persona beneficiària.

- Els beneficiaris es comprometen i obliguen, durant un període d'1 any (2020),inclòs el de la sol·licitud d'ajuda, a estar inscrits en el registre d'operadors del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) com a titulars de les parcel·les inscrites.

- S'informa als beneficiaris que els seus expedients es troben a la seva disposició i consulta al Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural del FOGAIBA (carrer de Reina Constança, núm. 4 de Palma).

 

Palma,  28 de juny de 2021

El director gerent del FOGAIBA

Mateu Morro Marcé