Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 271205
Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R2a (procés 70) de data 9 de juny de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 19 de febrer de 2015, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de les pastures per a l’aprofitament de la Ramaderia ecològica, per l’any 2015, Pròrroga 2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 8.4. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 19 de febrer de 2015 per la qual s'aprova la convocatòria de les ajudes, per al foment de les pastures per a l'aprofitament de la Ramaderia ecològica, per l'any 2015 especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data 9 de juny de 2021, va signar la següent resolució,

“INFORME- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ/RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 11.2.1- Foment de les pastures per a l'aprofitament de la Ramaderia Ecològica

Convocatòria 2015_IP2 AERA Pròrroga 2020 R2a (procés 70)

Antecedents

1.En data 26 de febrer de 2015, es va publicar el BOIB núm. 29 l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

2.En data de 28 de febrer de 2015 es va publicar, en el BOIB núm. 30, la Resolució del President del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2015 de les ajudes destinades al Foment de les pastures per a l'aprofitament de la Ramaderia Ecològica.

3.En les dates 11 de juny de 2015 i 7 de juliol de 2016 (BOIB 87 i 86) es varen publicar unes modificacions de la Resolució citada anteriorment.

4.De conformitat amb l'apartat sisè de l'esmentada Resolució de i l'ordre AAA/872/2015 de 2 de maig, publicat al BOE núm.114 del 13/05/2015 , el termini de presentació de sol·licituds va acabar el dia 15/06/2015 i varen tenir entrada en el Registre del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears un total de 104 sol·licituds d'ajuda.

5.En data 06 de febrer de 2020 es va publicar, en el BOIB núm. 16, la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova la convocatòria, per a l'any 2020, de les ajudes per prorrogar els compromisos assumits per al foment de pastures per a l'aprofitament de la ramaderia ecològica.

6.En data 21 de març de 2020 es publicà al BOE núm. 78 la Ordre APA / 269/2020, de 19 de març, per la qual s'amplia el termini de presentació de la sol·licitud única, per a l'any 2020, que estableix l'article 95 de Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre la aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments a el desenvolupament rural.

7.Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han dut a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores d'aquesta ajuda.

8.Els interessats assenyalats a l'Annex I adjunt han presentat, dins el termini establert i en la forma escaient, la documentació prevista a la convocatòria, i s'ha comprovat que compleixen amb els requisits exigits per poder ser beneficiaris d'aquesta ajuda.

9.Una vegada avaluades les sol·licituds d'ajuda pels òrgans gestors, i d'acord amb els criteris d'elegibilitat de la convocatòria, als beneficiaris els hi correspon una ajuda màxima detallada a l'Annex I, després d'aplicar les reduccions de superfícies escaients descrites a l'Annex I.

Fonaments de dret

1.Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 27 de febrer de 2015 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2015 de les ajudes destinades al “Foment de les pastures per a l'aprofitament de la Ramaderia Ecològica”, la Resolució de modificació de  9 de juny de 2015 i de 30 de juny de 2016 per la qual es modifica la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 27 de febrer de 2015, per la qual s'aprova la convocatòria, per a l'any 2015, de les ajudes destinades al Foment de les pastures per a l'aprofitament de la Ramaderia Ecològica.

2.Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 22 de juliol BOIB núm. 95 de 28 de juliol de 2016 per la qual es modifiquen els crèdits i els cofinançaments de diverses convocatòries de subvencions del FOGAIBA, corresponents a les mesures contemplades en el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3.Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell.

4.Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comú, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

5.Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables als pagaments directes, a l'ajuda al desenvolupament rural i a la condicionalitat.

6.Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

7.Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.

8.Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l'Agricultura i a la Ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.

9.Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes o determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut dels programes de suport a la reestructuració i reconversió o de suport a la collita en verd, de la vinya.

10.Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

11.Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

12.Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

13.Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

14.Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

15.Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.

16.Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de l'Organisme Pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), a la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 082 de 2007; en virtut de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i pesca de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa l'assumpció de l'execució de la política de millora i foment dels sectors agrari i pesquer per part del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, estableix a l'article 1 que el FOGAIBA assumeix l'execució de la política de la Conselleria d'Agricultura i Pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a partir de l'1 de gener de 2006.

17.Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

18.Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Proposta de resolució de concessió

Per tot això, s' informa favorablement i proposo al vicepresident del FOGAIBA  que dicti una resolució en els termes següents:

Concedir l'ajuda sol·licitada als beneficiaris pels imports i amb els terminis detallats a l'Annex I, que són un total de 6 expedients i que comença amb ALCOTX S.R.M. (CIF E07705627) i acaba amb SON BARBUT S.L. (CIF B07809270), que suma un import total de VINT- I-SET MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS (27.688,00€), relativa a la línia d'ajuda “Foment de les pastures per a l'aprofitament de la Ramaderia Ecològica”,amb les superfícies especificades a l'Annex I.

1.Autoritzar i disposar la despesa assenyalada a cada un dels beneficiaris amb càrrec als pressuposts i percentatges de cofinançament detallats a l'Annex I .

2.Determinar que, d'acord amb el que estableix la convocatòria de referència, les obligacions dels beneficiaris seran les indicades a l'Annex II.

Interposició de recursos.

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 9 de juny de 2021

El/la gestor de la línia

Pere Mas Roig

La cap de la Secció II

Gema Canós Franch

El cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural

Isidre Canyelles Simonet

 

Conforme amb la proposta, dicto Resolució

 

Palma, a 9 de juny de 2021

 

El vicepresident del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

 

ANNEX I

NIF/CIF

EXP. 2015

EXP. 2020

Titular

Nombre UBM certificades 2020

sup PA sol·licitada 2020

sup PA administrativa 2020

SUP AUXILIABLE

MOTIU DE REDUCCIÓ

Import aprovat 2015

Import calculat 2020

FEADER

MAGRAMA

CAIB

E07705627

29/2015

04003139

ALCOTX, S.R.M

54,05

50,38

50,38

50,38

13

8.789,00 €

8.788,00 €

3603,08

360,31

4824,61

J16555674

58/2015

04004486

FINCA MONNABER NOU,S.C.

37,9

7,51

7,51

7,51

13

1.550,00 €

1.502,00 €

615,82

61,58

824,6

***4020**

7/2015

04000970

JAIME JAUME LLABRES

33,9

27,88

27,88

27,88

13

5.828,00 €

5.432,00 €

2227,12

222,71

2982,17

***4164**

100/2015

04005502

JAIME JULIA DURAN

41,25

36,39

36,39

36,39

13

6.717,50 €

6.708,00 €

2750,28

275,03

3682,69

B57747396

33/2015

04004583

PURGATORI PRODUCCIÓ ECOLÒGICA, SL

25,65

23,82

23,82

23,82

13

4.770,00 €

4.764,00 €

1953,24

195,32

2615,44

B07809270

40/2015

04005004

SON BARBUT S.L.

4,8

2,47

2,47

2,47

13

540,00 €

494,00 €

202,54

20,25

271,21

Procés 70

 

 

MOTIUS

 

1

Deute autonòmic (CAIB).

2

Deute Seguretat Social.

3

Deute Agencia Tributària.

4

No inscrit en el Registre Interinsular Agrari.

5

No inscrit o grup de cultiu certificat diferent en el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica.

6

Grup de cultiu No subvencionable.

7

No disposar de la superfície mínima exigida en la convocatòria (2ha).

8

No disposar de ramat certificat pel Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica o auxiliable.

9

Supera el valor de 50Kg de nitrogen orgànic per ha i any d'aportació a la sup declarada en la sol·licitud,

10

Reducció pel CAP

11

Reducció per presentació tardia,

12

Reducció per control de camp

13

Sense reducció.

 

Nombre UBM:

Unitats de bestiar ( d'acord amb el punt 4 de l'apartat cinquè).

Sup PA sol·licitada:

Hectàrees sol·licitades inicialment en l'expedient.

Sup PA administrativa:

Hectàrees després d'aplicar les diferents reduccions (Coeficient d'admisiblitat de pastures CAP, sup declarada inferior a SIGPAC, etc.).

Sup PA Auxiliable:

Hectàrees aptes per al pagament (aquesta xifra serà la menor entre les tres anteriors).

CAP

Coeficient admissibilitat de pastures

 

ANNEX II:

OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI

a) Mantenir sense disminuir la superfície de pastures compromesa a la resolució de concessió d'ajuda, independentment que pugui variar la ubicació del cultiu dins de les parcel·les que integren l'explotació agrària o dels canvis de les parcel·les on s'ubica el conreu. Aquest compromís es considera complit amb una tolerància màxima de disminució de la superfície compromesa d'un 10%. El compliment d'aquest compromís es verificarà en control administratiu per comparació amb el SIGPAC.

b) Complir a les parcel·les compromeses i amb el bestiar el que estableixen les normes genèriques i específiques sobre producció ecològica,com és el Reglament (CE) núm. 834/2007, de 28 de juny de 2007, del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, així com les normes tècniques específiques sobre agricultura ecològica que per a cada cultiu o grup de cultius s'estableixin per part de la comunitat autònoma de les Illes Balears. El compliment d'aquest compromís es verificarà en control administratiu i es justificarà amb la inscripció al Registre d'operadors productors d'agricultura ecològica.

c) Mantenir i actualitzar el quadern d'explotació específic per a l'agricultura ecològica on s'inscriuran operacions de cultiu i actuacions realitzades (adob, fitosanitaris, conreu, etc.) a cada una de les parcel·les (o grup de parcel·les, en cas de ser del mateix cultiu), amb indicació de la data de realització i les incidències, si n'hi hagués. El compliment d'aquest compromís es verificarà en control administratiu i es justificarà amb la inscripció en el CBPAE.

d) Participar, durant el període de compromís, en activitats de formació relacionades amb l'agricultura ecològica. Per això, haurà de justificar l'assistència a algun curs o activitat de formació tècnica, relacionats amb la matèria, d'un mínim de 25 hores. Aquesta formació l'ha de rebre la persona que té a càrrec la direcció de l'explotació. El compliment d'aquest compromís es verificarà en control administratiu per certificació de l'entitat que ha impartit el curs. Aquest compromís es podrà substituir per una titulació en formació agrícola reglada de nivellFP2 o superior.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control que siguin procedents per part de les administracions autonòmica, estatal i comunitària, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern, necessàries per a comprovar la correcta concessió de l'ajuda i el posterior manteniment dels compromisos i aportar tota la documentació que sigui requerida en l'exercici d'aquestes actuacions.

f) Complir, a la seva explotació, els requisits legals de gestió, així com les bones condicions agràries i mediambientals establertes en els articles 91, 92, 93, 94 i 95 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

g) Mantenir els requisits i condicions exigibles respecte a l'explotació i a la persona beneficiària, als quals fa referència l'apartat tercer d'aquesta Resolució.

h) Complir, a la seva explotació, els requisits legals de gestió, així com les bones condicions agràries i mediambientals establertes en els articles 91, 92, 93, 94 i 95 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

i) Mantenir els requisits  i condicions exigibles  respecte a l'explotació i a la persona beneficiària.

j) Els beneficiaris es comprometen i obliguen, durant un període de 5 anys, inclòs el de la sol·licitud d'ajuda, a estar inscrits en el registre d'operadors del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) com a titulars de les parcel·les inscrites.

 

Palma, 28 de juny de 2021

El director gerent del FOGAIBA

Mateu Morro Marcé