Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 271699
Acord del Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter ordinari, de 21 de juny de 2021, relatiu a l’aprovació inicial de la modificació de la fitxa del catàleg del lloc de treball de sergent CODI COO0302 (Exp. 0602-2021-000002)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada inicialment pel Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter ordinari de 21 de juny de 2021, la modificació de la fitxa del catàleg de lloc de treball de sergent CODI COO0302 del Consell Insular de Menorca, es fa públic que l'esmentat expedient romandrà de públic manifest en aquest Consell Insular de Menorca, (Plaça de la Biosfera, 5 de Maó, de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores), per un termini de quinze dies, comptadors a partir del dia següent al de la data de publicació de l'edicte corresponent, per tal que les persones interessades puguin presentar els suggeriments i les al·legacions que considerin convenients. En el cas que no s'hi presentin al·legacions es fa constar expressament que s'entén elevat a definitiu l'acord fins aleshores provisional i es disposarà la publicació del text íntegre dels esmentats documents en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. El text de l'acord esmentat es podrà consultar a la pàgina web del Consell Insular de Menorca (www.cime.es)

  

Maó, 30 de juny de 2021

Per delegació de la presidenta,

La secretària

Rosa Salord Olèo

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)