Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SES SALINES

Núm. 270616
Exposició pública de l’estudi de viabilitat relatiu a la contractació de la gestió de l’Escola de Música i Teatre Musical de Ses Salines

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Resolució d'Alcaldia de data 29/062021, es va acordar sotmetre a informació pública l'estudi de viabilitat relatiu a la CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA I TEATRE MUSICAL DE SES SALINES, redactat pel Sr. Antonio Socias Bauza, economista col·legiat amb núm. 188.

L'exposició al públic serà pel termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 247.3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament.

El present anunci servirà de notificació als interessats, en cas que no pugui efectuar-se la notificació personal de l'atorgament del tràmit d'audiència.

 

Ses Salines, a la data de la signatura electrònica (30 de juny de 2021)

El batlle-president

Juan Rodríguez Ginard.