Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 271373
Extracte de la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del municipi d’Alaró afectades per la situació econòmica derivada de la crisi sanitària de la COVID-19, segona convocatòria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS (Codi): 571966

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar en la Base de dades nacional de subvencions

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

1. Bases reguladores

Les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions estan contingudes en les Bases d'execució del pressupost i els pressupostos municipals de l'exercici 2021, aprovats per acord del ple de l'ajuntament d'11 de febrer de 2021 (BOIB núm. 37, de 18/03/2021).

2. Quantia i crèdit pressupostari

La present convocatòria està finançada per l'aplicació pressupostària 431-47901 del Pressupost general 2021, amb un import màxim de 59.410,00 euros.

Aquesta convocatòria està cofinançada pel Govern de les Illes Balears (19.078,90 €), el Consell Insular de Mallorca (19.078,90 €) i l'ajuntament d'Alaró (21.252,20 €).

3. Objecte, condicions i finalitat

L'objecte d'aquesta convocatòria és la regulació de les condicions que regiran la concessió d'ajudes econòmiques dirigides a persones treballadores autònomes i empreses del municipi d'Alaró afectades per la situació econòmica derivada de la crisi sanitària de la COVID-19.

4. Concurrència

La concessió de la subvenció es durà a terme mitjançant el règim de la concurrència no competitiva.

5. Beneficiaris, requisits i forma d'acreditar-los

Poden ser beneficiaris/àries de les ajudes les persones físiques, jurídiques o l'agrupació d'aquestes amb activitat mercantil, que a més compleixin amb els requisits següents:

a) No haver obtingut la condició de beneficiari en la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del municipi d'Alaró afectades per la situació econòmica derivada de la crisi sanitària de la COVID-19 (BOIB núm. 50, de 15 d'abril de 2021). Aquells sol·licitants els quals va ser denegada la subvenció poden ser beneficiaris en aquesta convocatòria.

b) Estar formalment i legalment constituïdes i inscrites abans de 13/03/2020.

c) Que el domicili social i/o l'activitat principal de la persona sol·licitant estigui ubicada al terme municipal d'Alaró. En el cas que la persona sol·licitant sigui treballador/a autònom/a o empresari/a no obligada a la possessió del títol habilitant (o antiga llicència d'obertura) aquest requisit és que el domicili fiscal de la persona sol·licitant estigui ubicat al terme municipal d'Alaró.

d) Que tingui una facturació inferior a 1.000.000,00 d'euros en l'exercici 2020.

e) Que l'empresa o autònom/a tengui una mitjana anual respecte a l'any 2020 inferior a 15,00 treballadors/es al seu càrrec.

f) Que tenguin una reducció mínima d'una mitjana anual de l'activitat d'un 25% dels ingressos o facturació durant l'exercici 2020 respecte a l'exercici 2019.

6. Lloc i termini de presentació de les sol·licituds.

Les sol·licituds s'han de formalitzar per escrit segons el model normalitzat de sol·licitud que s'adjunta com a annex I de la convocatòria. Han d'anar adreçades a la batlia i acompanyades de la documentació indicada en l'article 6.

D'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les sol·licituds es poden presentar de forma telemàtica a la seu electrònica de l'ajuntament d'Alaró (https://ajalaro.sedelectronica.es/). Les sol·licituds també es poden presentar de forma presencial al Registre General de l'ajuntament d'Alaró, o bé utilitzant qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions.

El termini per a la presentació de sol·licituds és de 30 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

7. Documentació per sol·licitar la subvenció

Les sol·licituds s'hauran de presentar d'acord als models establert als annexos d'aquesta convocatòria, juntament amb la documentació indicada en el punt 6 de la convocatòria.

La convocatòria i els models estan disponibles a la pàgina web de l'ajuntament d'Alaró (https://www.ajalaro.net/), a l'apartat “Documents” i “Subvencions municipals”.

 

Alaró, 25 de juny de 2021

El batle Llorenç Perelló Rosselló