Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MANACOR

Núm. 270791
Estudi de viabilitat relatiu a la concessió del servei de bar cafeteria del poliesportiu de s'Illot

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Anunci de l'Ajuntament de Manacor pel qual es sotmet a tràmit d'informació pública l'estudi de viabilitat relatiu a la concessió del servei de bar cafeteria del poliesportiu de s'Illot, mitjançant procediment obert. EXP. 19/2021 (GES 17/2021 PME).

Per resolució del president del Patronat municipal d'esports de l'Ajuntament de Manacor de data 28 de juny de 2021, es va acordar sotmetre a informació pública l'estudi de viabilitat relatiu a la concessió del servei de bar cafeteria del poliesportiu de s'Illot, mitjançant procediment obert. Exp. 19/2021 (GES 17/2021 PME), redactat pel tresorer i tècnic d'organització Valentí Valls Droguet en data 25 de juny de 2021.

L'exposició al públic serà pel termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb els articles 247.3, 285.2 i 297 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/EU i 2014/24/EU, de 26 de febrer de 2014.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a las seu electrònica d'aquest Ajuntament

(https://patronatesportsmanacor.eadministracio.cat)

 

Manacor, 28 de juny de 2021

El president del Patronat d'esports Miquel Oliver Gomila