Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

PORTS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 270330
Informació pública relativa al Projecte bàsic d’edifici annex a benzinera, del port de Sant Antoni de Portmany, Club Nàutic Sant Antoni

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant la Resolució de la directora gerent de Ports de les Illes Balears de 10 de juny de 2021, es va aprovar tècnicament el Projecte bàsic d'edifici annex a benzinera, del port de Sant Antoni de Portmany, Club Nàutic Sant Antoni, subscrit en el mes de desembre pel senyor Fco. Javier Planas Ramia, arquitecte.

De conformitat amb el que disposen l'article 76 de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears; l'article 80.8 del Decret 11/2011, de 18 de febrer, d'aprovació del Reglament de desplegament i execució de determinats aspectes de la Llei 10/2005, i l'article 83.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se sotmet al tràmit d'informació pública mitjançant aquest anunci el projecte esmentat, pel termini de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè les persones físiques o jurídiques que es considerin afectades puguin consultar-lo i al·legar el que estimin procedent amb relació a aquest.

El projecte es pot examinar en el web de Ports de les Illes Balears (www.portsib.es), a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany i en l'enllaç:

https://drive.google.com/file/d/1z1mYLTuuZxpvINH06wHmGE71tEgJAQB1/view?usp=sharing

 

Palma, 29 de juny de 2021

El vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears Xavier Ramis Otazua