Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 274863
Extracte de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a les reials acadèmies de les Illes Balears per a l’any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Identificador BDNS: 572352

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria de subvencions per a reials acadèmies per a l'any 2021. El text complet es pot consultar a la Base de dades nacional de subvencions (http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/ca/index).

Primer

Entitats beneficiàries

Poden ser beneficiàries de les subvencions que preveu la convocatòria les corporacions de dret públic inscrites en el Registre d'acadèmies de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que, a més, compleixin els requisits que estableix l'apartat 4.2 de la convocatòria.

Segon

Objecte

La convocatòria té per objecte facilitar a les corporacions de dret públic (reials acadèmies) de les Illes Balears la realització dels seus fins d'estudi i generació de coneixement per afavorir la seva transferència a les institucions i a la societat.

Tercer

Bases reguladores

La convocatòria es duu a terme a l'empara de l'Ordre de la consellera de Presidència de 24 d'agost de 2018 per la qual s'aproven les bases de subvencions de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

Quart

Quantia

L'import màxim que es destina a la convocatòria és de 38.000,00 € (trenta-vuit mil euros), amb càrrec a la partida pressupostària 11701.131B01.48000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.

La determinació de l'import de la subvenció s'estableix en l'apartat 10 de la convocatòria, d'acord amb els criteris prevists en l'apartat 12.

Cinquè

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Els models per presentar la sol·licitud estan disponibles a la pàgina web de la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (http://dgri.caib.es) i a la seu electrònica d'aquesta Administració.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (29 de juny de 2021)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez