Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

Núm. 270988
Emplaçament i citació a termini en el recurs contenciós administratiu PO 184/2020, del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Palma, interposat contra la Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació de la Conselleria de Salut i Consum

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb l'ofici del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Palma, es té per interposat per part del Col·legi de Protètics Dentals de les Illes Balears, un recurs contenciós administratiu (PO 184/2020) contra la Conselleria de Salut i Consum ─per inactivitat de l'administració─ en considerar que no es va atendre degudament el requeriment efectuat a la Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, pel qual es demanava que, en exercici de les seves competències, es procedés a demanar informació a les clíniques dentals sobre ús de sistemes CAD/CAM i a incoar expedients sancionadors en els supòsits que es detectàs l'existència i ús dels esmentats sistemes a clíniques dentals de la comunitat autònoma.

Per això, i en compliment de l'article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,  se citen les persones interessades en aquest expedient contenciós administratiu perquè es puguin personar com a demandades davant el Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Palma, en el termini de nou dies, comptadors a partir de l'endemà d'aquesta publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Les persones interessades hi han de comparèixer, en forma legal, mitjançant procurador amb poder a aquest efecte i signatura de lletrat. Així mateix, se'ls comunica que en cas que s'hi personin se'ls considerarà part, sense que per això s'hagi de retrotreure ni interrompre el procediment, i que si no s'hi personen el procediment continuarà en tots els seus tràmits i no serà procedent fer-los cap altra notificació.

 

Palma, a la data de la signatura digital (29 de juny de 2021)

La directora general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació Asunción Sánchez Ochoa