Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 271765
Aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de taxa per expedició de documents

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament, en sessió de 24 de juny de 2021, la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, s'exposa al públic durant trenta dies hàbils el corresponent expedient. Dins aquest termini les persones interessades poden examinar-los i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En el cas que no se'n presentin s'entendran definitivament adoptat els acords i es publicaran els texts íntegres de les ordenances.

     

Sant Llorenç des Cardassar, 25 de juny de 2021

El batle

Mateu Puigròs Sureda