Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 267438
Extracte de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat  amb el que preveuen els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de dades nacional de subvencions

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primer

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les entitats que s'estableixen a continuació, en funció dels tipus d'actuacions definides en l'apartat 3 d'aquesta convocatòria.

 1. Les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques a les Illes Balears, per les quals ofereixen béns i/o serveis en el mercat, i en aquest cas han d'estar donades d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors, i que duguin a terme la seva activitat empresarial en l'àmbit territorial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

 2. Les persones físiques majors d'edat, a excepció dels casos de discapacitat, que poden ser menors d'edat, que tenguin domicili a les Illes Balears i no estiguin incloses en el punt anterior.

 3. Les comunitats de propietaris, regulades per la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, que s'ubiquin en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears i que compleixin el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular el que estableix l'article 11.3.

 4. Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud, i altres entitats, amb personalitat jurídica o sense, amb número d'identificació fiscal (NIF) que comenci per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R o W i que duguin a terme la seva activitat o activitat empresarial en cas d'empreses en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 5. Les entitats de conservació de polígons o societats agràries de transformació amb NIF que comenci per V i que duguin a terme la seva activitat en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 6. Les entitats locals d'acord amb l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, sempre que no exerceixin activitats econòmiques per les quals ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

 7. Les entitats locals d'acord amb l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, si exerceixen activitats econòmiques per les quals ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

No poden ser beneficiàries dels ajuts:

 1. Per a l'actuació 1, referent a l'adquisició de vehicles elèctrics, no poden ser beneficiaris dels ajuts els concessionaris o punts de venda amb epígraf de la secció primera de les tarifes de l'impost sobre activitats econòmiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció de l'impost sobre activitats econòmiques, que sigui el 615.1 o el 654.1.

 2. Les empreses que es trobin en situació de crisi, de conformitat amb la definició que a aquests efectes fa el Reglament UE 651/2014, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

 3. Si es troben en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 21 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat mitjançant el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

 4. Les empreses que es trobin subjectes a una ordre de recuperació pendent sobre qualsevol ajut o subvenció que se'ls hagi atorgat amb anterioritat, per haver-se declarat ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior, o bé per qualsevol tipus d'incompliment de les obligacions que li siguin atribuïdes en la concessió.

Segon

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és aprovar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu.

Tercer

Bases reguladores

Aquesta convocatòria està regulada pel Reial decret 266/2021, de 13 d'abril, pel qual es regula el programa d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu.

Quart

Quantia

1. L'import econòmic màxim d'aquesta convocatòria és 9.300.000 €. Les subvencions es concedeixen amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma per als exercicis de 2021, 2022, 2023 i 2024, concretament, del centre de cost 19701, subprograma 731A01, capítol 7* FF MR001, amb la distribució d'anualitats següent:

- Programa d'incentius 1. Adquisició de vehicles elèctrics endollables

Any 2021:       1.000.000 €

Any 2022:       3.500.000 €

Any 2023:       1.500.000 €

Any 2024:         300.000 €

L'import total d'aquest programa és de 6.300.000 €, d'aquest pressupost es destinaran com a màxim 2.500.000 € per a l'adquisició de vehicles de la categoria M1 o N1 sense que s'acrediti la baixa definitiva en circulació d'un vehicle matriculat a Espanya, de conformitat amb el que estableix la lletra h) del punt primer de l'apartat quart d'aquesta convocatòria.

D'aquest pressupost es reservaran 100.000 € per a sol·licituds de persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.

- Programa d'incentius 2. Infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric

Any 2021:                        500.000 €

Any 2022:                        950.000 €

Any 2023:                     1.250.000 €

Any 2024:                        300.000 €

L'import total d'aquest programa és de 3.000.000 €, d'aquest pressupost es reservaran 100.000 € per a sol·licituds de persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.

2. En cas que s'exhaureixi el fons d'una anualitat, les sol·licituds d'aquesta anualitat s'han de resoldre amb càrrec a l'anualitat següent.

3. En cas que no es cobreixi la totalitat del pressupost inicial assignat a cada anualitat, l'import romanent s'assigna a l'anualitat següent.

4. En els dos mesos següents a la finalització de la vigència del programa (31 de desembre de 2023) i en cas que no es cobreixi la totalitat del pressupost inicial assignat a una actuació, l'import romanent s'ha d'assignar a les restants amb l'ordre d'entrada.

5. Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es poden incrementar els imports d'aquesta convocatòria.

Cinquè

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds s'inicia a partir del 5 de juliol de 2021 i finalitza el 31 de desembre de 2023 o fins al possible exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

 

Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d'acabar el termini de presentació, s'ha de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

  

Palma, 28 de juny de 2021

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Juan Pedro Yllanes Suárez