Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 3 d’abril de 2023 pel qual s’autoritza l’ocupació urgent dels terrenys afectats per l’expropiació corresponent al «Projecte d’incorporació a la Ruta de Pedra en Sec de diversos trams entre la urbanització Son Cabaspre i el refugi Can Boi (etapa 3). TM de Valldemossa, Deià i Esporles»

    Número d'edicte 3072 - Pàgines 17895-17899

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 3 d’abril de 2023 pel qual s’autoritza l’ocupació urgent dels terrenys afectats per l’expropiació corresponent al "Projecte constructiu de la planta de compostatge per a fracció FORM recollida selectivament, en el terme municipal de Llucmajor"

    Número d'edicte 3073 - Pàgines 17900-17905

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 3 d’abril de 2023, pel qual es modifica l’Acord del Consell de Govern de dia 20 de març de 2023 de modificació de la Relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 3075 - Pàgines 17906-17907

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 3 d’abril de 2023 pel qual s’aprova el Programa Anual d’Estadística 2023 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2022-2025

    Número d'edicte 3077 - Pàgines 17908-18067

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 3 d’abril de 2023 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 27 de març de 2023 relatiu a l'organització i funcionament del personal dels equips de vol dependents de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061 de les Illes Balears (SAMU 061)

    Número d'edicte 3074 - Pàgines 18068-18075

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 3 d’abril de 2023 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 27 de març de 2023 pel qual s’adopten mesures organitzatives en matèria de selecció de personal temporal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número d'edicte 3076 - Pàgines 18076-18080

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 3 d’abril de 2023 pel qual es ratifica l'acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 27 de març de 2023 pel qual desenvolupa el règim jurídic i es determinen les quanties corresponents dels llocs de difícil cobertura

    Número d'edicte 3078 - Pàgines 18081-18085

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 3 d’abril de 2023 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 27 de març de 2023 relatiu a la jornada de treball del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número d'edicte 3081 - Pàgines 18086-18097

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució de revocació de la Resolució de 20 de març de 2023 del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal.lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (programa 4 i 5)

    Número d'edicte 3044 - Pàgines 18098-18099

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 3045 - Pàgines 18100-18106

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general de Funció Pública, de correcció de les errades advertides en la publicació de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 28 de març de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria ordinària per accedir a nous nivells de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 41, d’1 d’abril)

    Número d'edicte 3024 - Pàgines 18107-18108

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’actualitza el Programa Policia Tutor de les Illes Balears

    Número d'edicte 3047 - Pàgines 18109-18127

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la cessió d'ús gratuïta i temporal d’un despatx al Casal Ernest Lluch, a favor de l’Associació de Malalts i Amics de Sensibilització Central (Exp. SP 43/2023)

    Número d'edicte 3036 - Pàgines 18128-18130

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es modifica la convocatòria de subvencions destinades a entitats del tercer sector d’acció social per finançar les inversions per a la construcció, la reforma i rehabilitació, l’adaptació o ampliació de centres o millora dels serveis actuals, en terrenys o edificis propis o adquirits, destinats a places per a serveis residencials i serveis d’estades diürnes per als anys 2022-2031

    Número d'edicte 2912 - Pàgines 18131-18135

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts per fomentar l'esport inclusiu, any 2023

    Número d'edicte 2998 - Pàgines 18136-18153

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió de subvencions 54/2023 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

    Número d'edicte 3001 - Pàgines 18154-18156

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de denegació de subvencions 53/2023 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

    Número d'edicte 3002 - Pàgines 18157-18158

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió d’ajuts 25/2023 a l’empara de Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 25 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes, als clubs esportius i a les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los el transport de material esportiu entre les illes de la Comunitat Autònoma, a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius (BOIB núm. 151, del 7/11/2019)

    Número d'edicte 3003 - Pàgines 18159-18161

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 de març de 2023 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat del Centre docent estranger (CDE) Colegio Sueco (Svenska Skolan Mallorca), amb codi de centre 07008521, que passa a ser de la Societat Svenska Skolan Mallorca SLU

    Número d'edicte 3033 - Pàgines 18162-18164

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre dels projectes d’urbanització de la UE 73/05 PERI de la Soledat i el polígon de Llevant del terme municipal de Palma (Exp. 156a/2021)

    Número d'edicte 2979 - Pàgines 18165-18168

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte de construcció de piscina natural per a ús privat en rústic a la finca de les Salines de la Concepció. TM des Mercadal ( Menorca) (Exp. 85a/2022)

    Número d'edicte 2980 - Pàgines 18169-18176

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la modificació puntual de les NS de Petra núm. 3/2022 per a l’ordenació d’un sistema general municipal d’infraestructures i equipaments per a la implantació d’una activitat de recollida municipal de residus (TM de Petra)( Exp. 161e-2022)

    Número d'edicte 2981 - Pàgines 18177-18182

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la modificació núm. 97 de les NS de Santanyí per a l’ordenació de dos sistemes generals d’infraestructures i equipaments per a la implantació d’àrees d’aportació de residus a s’Alqueria i Cala Llombards , TM Santanyí (165e-2022)

    Número d'edicte 2982 - Pàgines 18183-18186

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de millora de l’esplanada sud del Club Nàutic s’Estanyol. TM. Llucmajor (Exp. 87a/2021)

    Número d'edicte 2983 - Pàgines 18187-18193

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l'AETIB per la qual s'aprova la convocatòria i els plecs de condicions generals que han de regir la tramitació dels expedients de contractació que es deriven de les sol·licituds de patrocinis amb entitats privades per a grans esdeveniments que generin repercussió mediàtica mínima per a les marques de les Illes Balears i l’Agencia d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB), durant l’any 2023

    Número d'edicte 3014 - Pàgines 18194-18221

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes per a les actuacions que ha dut a terme l’any 2022 el sector agrari professional de les Illes Balears

    Número d'edicte 2964 - Pàgines 18222-18228

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 9 de març de 2023, per la qual es convoquen les ajudes per a les agrupacions de defensa vegetal per prevenir les plagues dels vegetals per a l’any 2023

    Número d'edicte 3040 - Pàgines 18229-18233

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Decret del president mitjançant el qual s’aprova la modificació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d’Eivissa (2023-2025) sobre la línia de subvencions als Ajuntaments de l’illa d’Eivissa per cooperar econòmicament en el finançament de la prestació del servei públic integral de recollida i transport de residus urbans municipals, corresponent al Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal

    Número d'edicte 3038 - Pàgines 18234-18235

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Cambra de Comerç de Formentera en matèria de formació i assessorament

    Número d'edicte 3025 - Pàgines 18236-18238

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni per a formalitzar l'atorgament de subvenció per procediment de concessió directa entre el Consell Insular de Formentera i el Centre Social i de Majors de Sant Ferran, per al manteniment del centre i dels serveis que hi presten, promoció i sosteniment d’activitats associatives i comunitàries, a Formentera per a l’any 2023

    Número d'edicte 3027 - Pàgines 18239-18242

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni per a formalitzar l'atorgament de subvenció per procediment de concessió directa entre el Consell Insular de Formentera i el Associació de Majors del Pilar, per al manteniment del centre i dels serveis que hi presten, promoció i sosteniment d’activitats associatives i comunitàries, a Formentera per a l’any 2023

    Número d'edicte 3028 - Pàgines 18243-18246

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni per a formalitzar l'atorgament de subvenció per procediment de concessió directa entre el Consell Insular de Formentera i el Club de Jubilats i Pensionistes de Formentera, per al manteniment del centre i dels serveis que hi presten, promoció i sosteniment d’activitats associatives i comunitàries, a Formentera per a l’any 2023

    Número d'edicte 3029 - Pàgines 18247-18250

  • AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

   • Resolució de Batlia núm. 110, de 30 de març de 2023, per la qual es delega en favor de regidora de la Corporació Local l’exercici de la competència corresponent a l’autorització de l’acte de celebració de matrimoni civil

    Número d'edicte 3000 - Pàgina 18251

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Resolució de les al·legacions presentades i represa de la licitació del Pla d’actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme per als anys 2023 i 2024 del municipi de Sóller, per a l’atorgament de llicències temporals d'auto-taxi

    Número d'edicte 3035 - Pàgines 18252-18267