Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Licitació per a l'adquisició d'un bé immoble al nucli de s'Horta

    Número de registre 2922 - Pàgines 18268-18269

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programa 6)

    Número de registre 3046 - Pàgines 18270-18276

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts per donar suport a accions d’inclusió i reinserció social i d’integració de persones amb capacitats diferents mitjançant l’esport i ajuts a equips femenins o mixtes de categoria nacional

    Número de registre 2999 - Pàgines 18277-18278

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la modificació dels Estatuts de la Federación Balear de Actividades Subacuáticas

    Número de registre 3004 - Pàgina 18279

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la modificació dels Estatuts de la Federació d’Atletisme de les Illes Balears

    Número de registre 3005 - Pàgina 18280

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 22 de març de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de febrer de 2022, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les races autòctones en perill d’extinció, per a l’any 2022

    Número de registre 3039 - Pàgines 18281-18302

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, RES-1 de data 30 de març de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2023, per la qual s’aprova la convocatòria d’una ajuda temporal excepcional a les persones titulars d’explotacions del sector porcí i de producció de patata especialment afectades per les repercussions de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, en el marc del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), per a l’exercici 2023

    Número de registre 3041 - Pàgines 18303-18369

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Decrets d’incoació de procediments sancionadors 2022

    Número de registre 3031 - Pàgines 18370-18374

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Exposició pública de l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal de la taxa per parades, llocs, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en terrenys d’ús públic

    Número de registre 2985 - Pàgina 18375

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Exposició pública de l’aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques

    Número de registre 3007 - Pàgina 18376

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 22 de febrer de 2023, pel qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment de la reactivació econòmica de l'activitat agrària i ramadera en el municipi de Calvià per a l'any 2023

    Número de registre 2984 - Pàgina 18377

  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Acord informar favorablement Compte General 2022

    Número de registre 2994 - Pàgina 18378

  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Aprovació inicial ordenances municipals

    Número de registre 3015 - Pàgina 18379

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel servei de grúa municipal, custòdia i immobilització de vehicles

    Número de registre 3016 - Pàgina 18380

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a la utilització d'instal·lacions municipals i serveis complementaris

    Número de registre 3017 - Pàgina 18381

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 2 amb la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

    Número de registre 3010 - Pàgina 18382

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Extracte de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Ajuntament d’Inca a favor d’associacions i entitats de joventud, oci i temps lliure per a l’exercici 2023

    Número de registre 3011 - Pàgina 18383

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Extracte de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions a favor d'entitats socials sense ànim de lucre per al 2023

    Número de registre 3012 - Pàgina 18384

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Extracte de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats de la tercera edat socials sense finalitat de lucre per a l'any 2023

    Número de registre 3013 - Pàgina 18385

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial pressupost general exercici 2023

    Número de registre 2986 - Pàgina 18386

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Servei de Pressuposts.- Aprovació inicial modificació de crèdit 2023/CE02 de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit en el Pressupost Propi per a 2023

    Número de registre 3006 - Pàgina 18387