Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 233147
Acord del Consell de Govern de 3 d’abril de 2023 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 27 de març de 2023 relatiu a la jornada de treball del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 3 del Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques (BOIB núm. 79 ext., de 1r de juny de 2012), va establir la jornada general de treball de 37 hores i 30 minuts setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual a partir del 1r de juliol de 2012.

A conseqüència de l'anterior, al llarg d'aquests últims anys, i després de la corresponent negociació en el si de la Mesa Sectorial de Sanitat, s'han adoptat diferents acords a l'efecte d'adaptar la jornada establerta a la normativa vigent a cada moment.

Fins avui resultava d'aplicació l'Acord del Consell de Govern de 27 de novembre de 2015 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de novembre de 2015 pel qual s'estableix una nova jornada ponderada anual des de el 1r de gener de 2015 en el Servei de Salut de les Illes Balears.

En virtut de l'Acord esmentat, la jornada ponderada anual a partir del 1r de gener de 2015 era de 1.642 hores i 30 minuts i el torn diari diürn estava computat en 7 hores i 30 minuts. En les restants jornades anuals el torn diari diürn estava computat en 7 hores i el torn nocturn, en 10 hores.

El 22 de desembre de 2022, la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va aprovar l'Acord pel qual es desenvolupen mesures organitzatives i de gestió en l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears.

L'article 2, «Adequació de la jornada de tot el personal», de l'Acord esmentat estableix el següent:

Article 2 Adequació de la jornada de tot el personal

Establir que la nova jornada ordinària setmanal del personal estatutari del Servei de Salut serà de trenta-cinc hores setmanals de feina efectiva de mitjana en còmput anual, sense perjudici de l'existència de jornades especials.

Aquesta mesura resultarà d'aplicació el 1r de gener de 2023.

El 24 de desembre de 2022 es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2023.

Per mitjà de la disposició final vint-i-vuitena d'aquesta Llei es va modificar la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de presuposts generales per a l'any 2018. En virtut del segon apartat d'aquesta disposició final es modifiquen els apartats dos i tres de la disposició addicional 144 de la Llei 6/2018, que passa a tenir la redacció següent [text original]:

Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada de trabajo general en el sector público se computará en cuantía anual y supondrá un promedio semanal de treinta y siete horas y media, sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su caso, se establezcan.

A estos efectos conforman el Sector Público:

a. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.

b. […]

c. Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las autoridades administrativas independientes, y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia dependientes o vinculadas a una Administración Pública o a otra entidad pública, así como las Universidades Públicas.

[…]

Dos. No obstante lo anterior, cada Administración Pública podrá establecer en sus calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de la establecida con carácter general. Lo anterior no podrá afectar al cumplimiento por cada Administración del objetivo de que la temporalidad en el empleo público no supere el 8 % de las plazas de naturaleza estructural en cada uno de sus ámbitos.

[…]

Tres. Asimismo, las Administraciones Públicas podrán autorizar a sus entidades de derecho público o privado y organismos dependientes, a que establezcan otras jornadas ordinarias de trabajo u otro reparto anual de las mismas, siempre que ello no afecte al cumplimiento del objetivo de temporalidad del empleo público en el ámbito respectivo a que se hace referencia en el apartado Dos anterior.

Cuatro. Quedan sin efecto las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes o que puedan suscribirse que contravengan lo previsto en esta disposición.

[…]

Seis. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.7ª, 149.1.13ª y 149.1.18ª de la Constitución.

El 28 de febrer de 2023 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'Acord del Consell de Govern de 27 de febrer de 2023 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 22 de desembre de 2022 esmentat anteriorment.

En aquest punt, cal destacar que el 20 de febrer de 2023, d'acord amb el que disposa l'article 4 del Decret 5/2017, de 27 de gener, de la Comissió Interdepartamental de Retribucions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aquesta Comissió va emetre un informe favorable relatiu a aquest Acord de 22 de desembre de 2022, l'article del qual 2 és objecte ara de desenvolupament.

El 21 de març de 2023 s'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Llei 6/2023, de 16 de març, d'àrees municipals d'impuls comercial de les Illes Balears.

La disposició final cinquena de l'esmenta Llei modifica el Decret llei 5/2012 esmentat anteriorment i afegeix un segon paràgraf a l'article 3 de l'article 3 del Decret llei 5/2012 que regula la «jornada de treball», que queda redactat com s'indica a continuació:

Article 3 Jornada de treball

1. A partir d'1 de juliol de 2012, la jornada general de treball per al personal inclòs dins de l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret llei serà de trenta-set hores i trenta minuts setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual, sens perjudici de l'existència de jornades especials.

2. No obstant l'anterior, amb la negociació col·lectiva prèvia corresponent i amb la ratificació del Consell de Govern dels acords respectius, es poden establir altres jornades ordinàries de treball, sempre que això no afecti el compliment de l'objectiu que la temporalitat en l'ocupació pública no ultrapassi el 8% de les places de naturalesa estructural en cada hun dels àmbits respectius, amb el límit en tot cas de trenta-cinc hores setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual. Per aquest motiu, és necessari adaptar la jornada ponderada actual – establerta mitjançant Acord del Consell de Govern de 27 de novembre de 2015- a la nova jornada general de treball aprovada que ha passat a ser de trenta-cinc hores setmanals (enfront de les trenta-set hores i mitjanes actuals).

Així mateix, es modifica l'article 4 de l'esmentat Decret llei 5/2012, que queda redactat com s'indica a continuació:

Article 4 Horaris general i especials de treball

El Consell de Govern o l'òrgan competent de l'entitat ha de determinar, de conformitat amb el que estableix l'article anterior, els horaris generals i especials de cada col·lectiu, amb la negociació prèvia amb els òrgans respectius, quan sigui preceptiva.

Per tot això, i de conformitat amb l'article 80.1 de la Llei 55/2003, en el si de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears —formada per l'Administració i les organitzacions sindicals amb representació en ella— el 27 de març de 2023 es va aprovar un acord relatiu a la jornada de treball del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

L'article 38 del Text refós de l'estatut bàsic de l'empleat públic (aprovat pel Reial decret 5/2015, de 30 d'octubre), en relació amb l'article 80 de la Llei 55/2003, disposa que els acords que versin sobre matèries que siguin competència del consell de govern d'una comunitat autònoma requereixen l'aprovació expressa i formal d'aquest òrgan perquè tenguin validesa i eficàcia.

Per tot això el Consell de Govern a proposta de la consellera de Salut i Consum, en la sessió de dia 3 d'abril de 2023 adoptà, entre d'altes, l'Acord següent:

Primer. Ratificar l'Acord de la Mesa Sectorial de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 27 de març de 2023 relatiu a la jornada de treball del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

Segon. Ordenar que es publiqui íntegrament aquest Acord, que s'annexa, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tercer. Disposar que la jornada ponderada continguda en l'annex II de l'Acord de la Mesa Sectorial de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 27 de març de 2023 resultarà d'aplicació amb efectes de 1r de gener de 2023 i durant tot l'exercici de 2023.

Quart. Disposar que la jornada ponderada continguda en l'annex I de l'Acord de la Mesa Sectorial de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 27 de març de 2023 resultarà d'aplicació a partir de 1r de gener de 2024.

 

Palma, 3 d'abril de 2023

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 27 de març de 2023 relatiu a la jornada de treball del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears

Parts

Per l'Administració, la directora general de Funció Pública, designada per la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, i el director general del Servei de Salut de les Illes Balears —o les persones en qui deleguin—, de conformitat amb el punt 2 de l'annex de l'Acord del Consell de Govern de les Illes Balears pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per la part sindical, els representants de les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial que consten com a signants d'aquest acord.

Antecedents

1. L'article 3 del Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques (BOIB núm. 79 ext., de 1r de juny de 2012), va establir la jornada general de treball de 37 hores i 30 minuts setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual a partir del 1r de juliol de 2012.

2. Com a conseqüència d'això, per mitjà de l'Acord del Consell de Govern de 29 de juny de 2012 es va establir una nova jornada ponderada anual i altres jornades anuals del personal estatutari del Servei de Salut (BOIB núm. 23, de 16 de febrer de 2013).

3. Posteriorment, al llarg d'aquests últims anys, s'han produït nombroses modificacions legislatives que han afectat el nombre de dies d'assumptes particulars (o de lliure disposició) dels empleats públics.

Per aquest motiu, després de la corresponent negociació en el si de la Mesa Sectorial de Sanitat, s'han adoptat diferents Acords a l'efecte d'adaptar la jornada establerta a les modificacions legislatives citades.

Actualment és aplicable l'Acord del Consell de Govern de 27 de novembre de 2015 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de novembre de 2015 pel qual s'estableix una nova jornada ponderada anual des del 1r de gener de 2015 en el Servei de Salut de les Illes Balears.

En virtut de l'Acord esmentat, la jornada ponderada anual a partir del 1r de gener de 2015 és d'1.642 hores i 30 minuts i el torn diari diürn està computat en 7 hores i 30 minuts. En les jornades anuals restants el torn diari diürn està computat en 7 hores i el torn nocturn, en 10 hores.

4. El 19 d'octubre de 2022, el Govern d'Espanya i representants de les organitzacions sindicals Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors-Serveis Públics (UGT-Serveis Públics) van subscriure l'Acord Marc per a una Administració del Segle XXI.

En el punt segon d'aquest Acord s'estableix que [text original]:

SEGUNDO. Jornada laboral

Las distintas Administraciones Públicas están comprometidas con el desarrollo de importantes objetivos como fomentar el empleo, la modernización de las plantillas y su rejuvenecimiento, apostando por la implantación o recuperación de una jornada laboral de 35 horas semanales como una de las medidas para alcanzar dichos objetivos.

Para ello se eliminarán las limitaciones actuales, previstas en la disposición adicional 144 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 para que, cada Administración Pública, en el ejercicio de sus competencias de autoorganización, establezca, previa negociación colectiva en la mesa u órgano que corresponda, una jornada de 35 horas semanales para el personal a su servicio y al de su sector público.

Per això, es preveia que, per mitjà de la Llei de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2023, s'introduirien o aprovarien les modificacions legislatives necessàries (modificació o eliminació de la disposició addicional 144 de la Llei de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2018) per recuperar la jornada laboral de 35 hores setmanals i habilitar les administracions públiques per establir aquesta jornada per al personal al seu servei i al del seu sector públic.

5. El 22 de desembre de 2022, la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va aprovar l'Acord pel qual es desenvolupen mesures organitzatives i de gestió en l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears.

L'article 2 («Adequació de la jornada de tot el personal»), de l'Acord esmentat estableix que:

Article 2 Adequació de la jornada de tot el personal

Establir que la nova jornada ordinària setmanal del personal estatutari del Servei de Salut serà de trenta-cinc hores setmanals de feina efectiva de mitjana en còmput anual, sense perjudici de l'existència de jornades especials.

Aquesta mesura resultarà d'aplicació el 1r de gener de 2023.

6. El 24 de desembre de 2022 es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2023.

Per mitjà de la disposició final 28a d'aquesta Llei es va modificar la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals per a l'any 2018.

En virtut del segon apartat d'aquesta disposició final es modifiquen els apartats dos i tres de la disposició addicional 144 de la Llei 6/2018, que passa a tenir la redacció següent [text original]:

Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada de trabajo general en el sector público se computará en cuantía anual y supondrá un promedio semanal de treinta y siete horas y media, sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su caso, se establezcan.

A estos efectos conforman el Sector Público:

a. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.

b. […]

c. Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las autoridades administrativas independientes, y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia dependientes o vinculadas a una Administración Pública o a otra entidad pública, así como las Universidades Públicas.

[…]

Dos. No obstante lo anterior, cada Administración Pública podrá establecer en sus calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de la establecida con carácter general. Lo anterior no podrá afectar al cumplimiento por cada Administración del objetivo de que la temporalidad en el empleo público no supere el 8 % de las plazas de naturaleza estructural en cada uno de sus ámbitos.

[…]

Tres. Asimismo, las Administraciones Públicas podrán autorizar a sus entidades de derecho público o privado y organismos dependientes, a que establezcan otras jornadas ordinarias de trabajo u otro reparto anual de las mismas, siempre que ello no afecte al cumplimiento del objetivo de temporalidad del empleo público en el ámbito respectivo a que se hace referencia en el apartado Dos anterior.

Cuatro. Quedan sin efecto las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes o que puedan suscribirse que contravengan lo previsto en esta disposición.

[…]

Seis. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.7ª, 149.1.13ª y 149.1.18ª de la Constitución.

Així doncs, i per donar compliment a allò que estableix el punt segon de l'Acord Marc per a una Administració del Segle XXI abans transcrit, s'ha modificat l'esmentada disposició addicional 144a a l'efecte de facilitar la recuperació de la jornada laboral de 35 hores setmanals per mitjà de l'eliminació de l'exigència de donar compliment als objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de despesa que establia la redacció anterior de la disposició.

7. El 28 de febrer de 2023 s'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'Acord del Consell de Govern de 27 de febrer de 2023 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears indicat en el punt anterior.

8. El 21 de març de 2023 s'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Llei 6/2023, de 16 de març, d'àrees municipals d'impuls comercial de les Illes Balears.

La disposició final cinquena d'aquesta Llei modifica el Decret Llei 5/2012 esmentat en el primer antecedent i afegeix un segon paràgraf a l'article 3 de del Decret llei 5/2012 que regula la «jornada de treball», que queda redactat com s'indica a continuació:

Article 3 Jornada de treball

1. A partir de l'1 de juliol de 2012, la jornada general de treball per al personal inclòs dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret llei és de trenta set hores i trenta minuts setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual, sens perjudici de l'existència de jornades especials.

2. No obstant l'anterior, amb la negociació col·lectiva prèvia corresponent i amb la ratificació del Consell de Govern dels acords respectius, es poden establir altres jornades ordinàries de treball, sempre que això no afecti el compliment de l'objectiu que la temporalitat en l'ocupació pública no ultrapassi el 8% de les places de naturalesa estructural en cada un dels àmbits respectius, amb el límit en tot cas de trenta-cinc hores setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual. Per aquest motiu, és necessari adaptar la jornada ponderada actual – establerta mitjançant Acord del Consell de Govern de 27 de novembre de 2015- a la nova jornada general de treball aprovada que ha passat a ser de trenta-cinc hores setmanals (enfront de les trenta-set hores i mitjanes actuals).

Així mateix, es modifica l'article 4 del citat Decret llei 5/2012, que queda redactat com s'indica a continuació:

Article 4 Horaris general i especials de treball

El Consell de Govern o l'òrgan competent de l'entitat ha de determinar, de conformitat amb el que estableix l'article anterior, els horaris generals i especials de cada col·lectiu, amb la negociació prèvia amb els òrgans respectius, quan sigui preceptiva.

Per tot això, d'acord amb l'article 80.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut i de conformitat amb allò que estableix la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 3 de novembre de 2020 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears, les parts que integram la Mesa Sectorial de Sanitat ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per subscriure el següent

ACORD

1. Establir que la nova jornada ordinària setmanal del personal estatutari del Servei de Salut serà de trenta-cinc hores setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual, sense perjudici de l'existència de jornades especials.

2. Disposar que, en aplicació de la jornada de 35 hores, la jornada ordinària del personal estatutari serà la compresa entre 1533 i 1430 hores, segons la nova ponderació de la jornada ordinària que s'adjunta a aquest acord com a annex I.

La jornada ponderada continguda en l'annex I esmentat resultarà d'aplicació a partir del 1r de gener de 2024.

3. Disposar que, transitòriament i a l'efecte de poder adaptar el calendari laboral a les jornades de treball establertes en aquest Acord i adaptar els sistemes de control horari i els criteris de gestió a la nova jornada, durant l'exercici de 2023, la jornada ordinària del personal estatutari serà la compresa entre 1533 i 1430 hores i la nova ponderació de la jornada ordinària serà la que figura en l'annex II d'aquest acord.

La jornada ponderada que figura en l'annex II esmentat és aplicable amb efectes del 1r de gener de 2023 i durant tot l'exercici 2023.

4. Disposar que tot el que determina aquest acord resulta d'aplicació al personal funcionari del Servei de Salut representat en la Mesa Sectorial de Sanitat.

5. Establir que es deixa sense efecte la taula de la jornada ponderada anual establerta en l'annex de l'Acord del Consell de Govern de 27 de novembre de 2015 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de novembre de 2015 pel qual s'estableix una nova jornada ponderada anual des del 1r de gener de 2015 en el Servei de Salut de les Illes Balears.

6. Establir que es deixa sense efecte la Instrucció 6/2023, de 30 novembre, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, que estableix els criteris generals que cal tenir en compte en l'aplicació de la nova jornada ordinària de treball de 37 hores i 30 minuts setmanals en còmput anual.

Com a prova de conformitat, signam aquest document.

Palma, 27 de març de 2023

Per l'Administració

Per les organitzacions sindicals

SATSE SIMEBAL CESM USAE

UGT CCOO CSIF

 

ANNEX 1

Jornada ponderada ordinària anual a partir de l'exercici de 2024

Nits

LSN

M/T

L

F

V

LD

Dies

Jornada

0

0

219

104

14

22

6

365

1533

1

1

217

104

14

22

6

365

1529

2

2

216

103

14

22

6

365

1532

3

3

214

103

14

22

6

365

1528

4

4

213

102

14

22

6

365

1531

5

5

211

102

14

22

6

365

1527

6

6

210

101

14

22

6

365

1530

7

7

208

101

14

22

6

365

1526

8

8

206

101

14

22

6

365

1522

9

9

205

100

14

22

6

365

1525

10

10

203

100

14

22

6

365

1521

11

11

202

99

14

22

6

365

1524

12

12

200

99

14

22

6

365

1520

13

13

199

98

14

22

6

365

1523

14

14

197

98

14

22

6

365

1519

15

15

195

98

14

22

6

365

1515

16

16

194

97

14

22

6

365

1518

17

17

192

97

14

22

6

365

1514

18

18

191

96

14

22

6

365

1517

19

19

189

96

14

22

6

365

1513

20

20

188

95

14

22

6

365

1516

21

21

186

95

14

22

6

365

1512

22

22

184

95

14

22

6

365

1508

23

23

183

94

14

22

6

365

1511

24

24

181

94

14

22

6

365

1507

25

25

180

93

14

22

6

365

1510

26

26

178

93

14

22

6

365

1506

27

27

177

92

14

22

6

365

1509

28

28

175

92

14

22

6

365

1505

29

29

173

92

14

22

6

365

1501

30

30

172

91

14

22

6

365

1504

31

31

170

91

14

22

6

365

1500

32

32

169

90

14

22

6

365

1503

33

33

167

90

14

22

6

365

1499

34

34

166

89

14

22

6

365

1502

35

35

164

89

14

22

6

365

1498

36

36

162

89

14

22

6

365

1494

37

37

161

88

14

22

6

365

1497

38

38

159

88

14

22

6

365

1493

39

39

158

87

14

22

6

365

1496

40

40

156

87

14

22

6

365

1492

41

41

155

86

14

22

6

365

1495

42

42

153

86

14

22

6

365

1491

43

43

151

86

14

22

6

365

1487

44

44

150

85

14

22

6

365

1490

45

45

148

85

14

22

6

365

1486

46

46

147

84

14

22

6

365

1489

47

47

145

84

14

22

6

365

1485

48

48

144

83

14

22

6

365

1488

49

49

142

83

14

22

6

365

1484

50

50

140

83

14

22

6

365

1480

51

51

139

82

14

22

6

365

1483

52

52

137

82

14

22

6

365

1479

53

53

136

81

14

22

6

365

1482

54

54

134

81

14

22

6

365

1478

55

55

133

80

14

22

6

365

1481

56

56

131

80

14

22

6

365

1477

57

57

129

80

14

22

6

365

1473

58

58

128

79

14

22

6

365

1476

59

59

126

79

14

22

6

365

1472

60

60

125

78

14

22

6

365

1475

61

61

123

78

14

22

6

365

1471

62

62

122

77

14

22

6

365

1474

63

63

120

77

14

22

6

365

1470

64

64

119

76

14

22

6

365

1473

65

65

117

76

14

22

6

365

1469

66

66

116

75

14

22

6

365

1472

67

67

114

75

14

22

6

365

1468

68

68

113

74

14

22

6

365

1471

69

69

111

74

14

22

6

365

1467

70

70

110

73

14

22

6

365

1470

71

71

108

73

14

22

6

365

1466

72

72

107

72

14

22

6

365

1469

73

73

105

72

14

22

6

365

1465

74

74

104

71

14

22

6

365

1468

75

75

102

71

14

22

6

365

1464

76

76

101

70

14

22

6

365

1467

77

77

99

70

14

22

6

365

1463

78

78

98

69

14

22

6

365

1466

79

79

96

69

14

22

6

365

1462

80

80

95

68

14

22

6

365

1465

81

81

93

68

14

22

6

365

1461

82

82

92

67

14

22

6

365

1464

83

83

90

67

14

22

6

365

1460

84

84

89

66

14

22

6

365

1463

85

85

87

66

14

22

6

365

1459

86

86

86

65

14

22

6

365

1462

87

87

84

65

14

22

6

365

1458

88

88

83

64

14

22

6

365

1461

89

89

81

64

14

22

6

365

1457

90

90

80

63

14

22

6

365

1460

91

91

78

63

14

22

6

365

1456

92

92

77

62

14

22

6

365

1452

93

93

75

62

14

22

6

365

1455

94

94

74

61

14

22

6

365

1451

95

95

72

61

14

22

6

365

1454

96

96

71

60

14

22

6

365

1450

97

97

69

60

14

22

6

365

1453

98

98

68

59

14

22

6

365

1449

99

99

66

59

14

22

6

365

1452

100

100

64

59

14

22

6

365

1448

101

101

63

58

14

22

6

365

1451

102

102

61

58

14

22

6

365

1447

103

103

60

57

14

22

6

365

1450

104

104

58

57

14

22

6

365

1446

105

105

57

56

14

22

6

365

1449

106

106

55

56

14

22

6

365

1445

107

107

54

55

14

22

6

365

1448

108

108

52

55

14

22

6

365

1444

109

109

51

54

14

22

6

365

1447

110

110

49

54

14

22

6

365

1443

111

111

48

53

14

22

6

365

1446

112

112

46

53

14

22

6

365

1442

113

113

45

52

14

22

6

365

1445

114

114

43

52

14

22

6

365

1441

115

115

42

51

14

22

6

365

1444

116

116

40

51

14

22

6

365

1440

117

117

39

50

14

22

6

365

1443

118

118

37

50

14

22

6

365

1439

119

119

36

49

14

22

6

365

1442

120

120

34

49

14

22

6

365

1438

121

121

33

48

14

22

6

365

1441

122

122

31

48

14

22

6

365

1437

123

123

30

47

14

22

6

365

1440

124

124

28

47

14

22

6

365

1436

125

125

27

46

14

22

6

365

1439

126

126

25

46

14

22

6

365

1435

127

127

24

45

14

22

6

365

1438

128

128

22

45

14

22

6

365

1434

129

129

21

44

14

22

6

365

1437

130

130

19

44

14

22

6

365

1433

131

131

18

43

14

22

6

365

1436

132

132

16

43

14

22

6

365

1432

133

133

15

42

14

22

6

365

1435

134

134

13

42

14

22

6

365

1431

135

135

12

41

14

22

6

365

1434

136

136

10

41

14

22

6

365

1430

137

137

9

40

14

22

6

365

1433

138

138

7

40

14

22

6

365

1429

139

139

6

39

14

22

6

365

1432

140

140

4

39

14

22

6

365

1428

141

141

3

38

14

22

6

365

1431

142

142

1

38

14

22

6

365

1427

143

143

0

37

14

22

6

365

1430

 

ANNEX II

Jornada ponderada ordinària anual de l'exercici de 2023

N

S/N

M/T

L

F

V

LD

Dies

JORNADA 2023

0

0

219

104

14

22

6

365

1533

1

1

217

104

14

22

6

365

1529

2

2

216

103

14

22

6

365

1532

3

3

214

103

14

22

6

365

1528

4

4

213

102

14

22

6

365

1531

5

5

211

102

14

22

6

365

1527

6

6

210

101

14

22

6

365

1530

7

7

208

101

14

22

6

365

1526

8

8

207

100

14

22

6

365

1529

9

9

205

100

14

22

6

365

1525

10

10

204

99

14

22

6

365

1528

11

11

202

99

14

22

6

365

1524

12

12

201

98

14

22

6

365

1527

13

13

199

98

14

22

6

365

1523

14

14

198

97

14

22

6

365

1526

15

15

196

97

14

22

6

365

1522

16

16

194

97

14

22

6

365

1518

17

17

193

96

14

22

6

365

1521

18

18

191

96

14

22

6

365

1517

19

19

190

95

14

22

6

365

1520

20

20

188

95

14

22

6

365

1516

21

21

187

94

14

22

6

365

1519

22

22

185

94

14

22

6

365

1515

23

23

184

93

14

22

6

365

1518

24

24

182

93

14

22

6

365

1514

25

25

181

92

14

22

6

365

1517

26

26

179

92

14

22

6

365

1513

27

27

178

91

14

22

6

365

1516

28

28

176

91

14

22

6

365

1512

29

29

174

91

14

22

6

365

1508

30

30

173

90

14

22

6

365

1511

31

31

171

90

14

22

6

365

1507

32

32

170

89

14

22

6

365

1510

33

33

168

89

14

22

6

365

1506

34

34

167

88

14

22

6

365

1509

35

35

165

88

14

22

6

365

1505

36

36

164

87

14

22

6

365

1508

37

37

162

87

14

22

6

365

1504

38

38

161

86

14

22

6

365

1507

39

39

159

86

14

22

6

365

1503

40

40

158

85

14

22

6

365

1506

41

41

156

85

14

22

6

365

1502

42

42

155

84

14

22

6

365

1505

43

43

153

84

14

22

6

365

1501

44

44

151

84

14

22

6

365

1497

45

45

150

83

14

22

6

365

1500

46

46

148

83

14

22

6

365

1496

47

47

147

82

14

22

6

365

1499

48

48

145

82

14

22

6

365

1495

49

49

144

81

14

22

6

365

1498

50

50

142

81

14

22

6

365

1494

51

51

141

80

14

22

6

365

1497

52

52

139

80

14

22

6

365

1493

53

53

138

79

14

22

6

365

1496

54

54

136

79

14

22

6

365

1492

55

55

135

78

14

22

6

365

1495

56

56

133

78

14

22

6

365

1491

57

57

131

78

14

22

6

365

1487

58

58

130

77

14

22

6

365

1490

59

59

128

77

14

22

6

365

1486

60

60

127

76

14

22

6

365

1489

61

61

125

76

14

22

6

365

1485

62

62

124

75

14

22

6

365

1488

63

63

122

75

14

22

6

365

1484

64

64

121

74

14

22

6

365

1487

65

65

119

74

14

22

6

365

1483

66

66

118

73

14

22

6

365

1486

67

67

116

73

14

22

6

365

1482

68

68

115

72

14

22

6

365

1485

69

69

113

72

14

22

6

365

1481

70

70

112

71

14

22

6

365

1484

71

71

110

71

14

22

6

365

1480

72

72

108

71

14

22

6

365

1476

73

73

107

70

14

22

6

365

1479

74

74

105

70

14

22

6

365

1475

75

75

104

69

14

22

6

365

1478

76

76

102

69

14

22

6

365

1474

77

77

101

68

14

22

6

365

1477

78

78

99

68

14

22

6

365

1473

79

79

98

67

14

22

6

365

1476

80

80

96

67

14

22

6

365

1472

81

81

95

66

14

22

6

365

1475

82

82

93

66

14

22

6

365

1471

83

83

92

65

14

22

6

365

1474

84

84

90

65

14

22

6

365

1470

85

85

89

64

14

22

6

365

1473

86

86

87

64

14

22

6

365

1469

87

87

85

64

14

22

6

365

1465

88

88

84

63

14

22

6

365

1468

89

89

82

63

14

22

6

365

1464

90

90

81

62

14

22

6

365

1467

91

91

79

62

14

22

6

365

1463

92

92

78

61

14

22

6

365

1466

93

93

76

61

14

22

6

365

1462

94

94

75

60

14

22

6

365

1465

95

95

73

60

14

22

6

365

1461

96

96

72

59

14

22

6

365

1464

97

97

70

59

14

22

6

365

1460

98

98

69

58

14

22

6

365

1463

99

99

67

58

14

22

6

365

1459

100

100

65

58

14

22

6

365

1455

101

101

64

57

14

22

6

365

1458

102

102

62

57

14

22

6

365

1454

103

103

61

56

14

22

6

365

1457

104

104

59

56

14

22

6

365

1453

105

105

58

55

14

22

6

365

1456

106

106

56

55

14

22

6

365

1452

107

107

55

54

14

22

6

365

1455

108

108

53

54

14

22

6

365

1451

109

109

52

53

14

22

6

365

1454

110

110

50

53

14

22

6

365

1450

111

111

49

52

14

22

6

365

1453

112

112

47

52

14

22

6

365

1449

113

113

46

51

14

22

6

365

1452

114

114

44

51

14

22

6

365

1448

115

115

42

51

14

22

6

365

1444

116

116

41

50

14

22

6

365

1447

117

117

39

50

14

22

6

365

1443

118

118

38

49

14

22

6

365

1446

119

119

36

49

14

22

6

365

1442

120

120

35

48

14

22

6

365

1445

121

121

33

48

14

22

6

365

1441

122

122

32

47

14

22

6

365

1444

123

123

30

47

14

22

6

365

1440

124

124

29

46

14

22

6

365

1443

125

125

27

46

14

22

6

365

1439

126

126

26

45

14

22

6

365

1442

127

127

24

45

14

22

6

365

1438

128

128

23

44

14

22

6

365

1441

129

129

21

44

14

22

6

365

1437

130

130

19

44

14

22

6

365

1433

131

131

18

43

14

22

6

365

1436

132

132

16

43

14

22

6

365

1432

133

133

15

42

14

22

6

365

1435

134

134

13

42

14

22

6

365

1431

135

135

12

41

14

22

6

365

1434

136

136

10

41

14

22

6

365

1430

137

137

9

40

14

22

6

365

1433

138

138

7

40

14

22

6

365

1429

139

139

6

39

14

22

6

365

1432

140

140

4

39

14

22

6

365

1428

141

141

3

38

14

22

6

365

1431

142

142

1

38

14

22

6

365

1427

143

143

0

37

14

22

6

365

1430