Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 232942
Acord del Consell de Govern de 3 d’abril de 2023 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 27 de març de 2023 relatiu a l'organització i funcionament del personal dels equips de vol dependents de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061 de les Illes Balears (SAMU 061)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 29 de gener de 2008 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'Acord del Consell de Govern del dia 18 de gener de 2008, pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 14 de desembre de 2007, pel qual es ratifiquen els acords adoptats en la Mesa Sectorial de Sanitat del 25 de maig de 2007.

En virtut de l'Acord esmentat es va ratificar, entre d'altres, l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de 25 de maig de 2007, per a la millora de les condicions de feina i retributives del personal d'emergències adscrit a la Gerència del 061 i als serveis d'urgències dels centres d'atenció primària (SUAP).

Aquest Acord de 25 de maig de 2007 va regular tant el funcionament operatiu com les condicions retributives del personal adscrit a la Gerència d'Atenció d'Urgències 061 de les Illes Balears (d'ara endavant, SAMU 061). En particular es va regular el denominat «Acord de vol».

El 22 de desembre de 2022, la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va aprovar l'Acord pel qual es desenvolupen mesures organitzatives i de gestió en l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears (d'ara endavant, l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 22 de desembre de 2022).

El 28 de febrer de 2023 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'Acord del Consell de Govern de 27 de febrer de 2023 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears indicat en el punt anterior.

En aquest punt cal destacar que el 20 de febrer de 2023, d'acord amb el que es disposa en l'article 4 del Decret 5/2017, de 27 de gener, de la Comissió Interdepartamental de Retribucions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aquesta Comissió va emetre un informe favorable relatiu a aquest Acord de 22 de desembre de 2022 l'article 10 del qual és objecte ara de desenvolupament.

En virtut del que estableix l'article 10 («Adequació de l'Acord de vol del personal del 061») de l'Acord esmentat es va adequar el complement d'atenció continuada que percep el personal assistencial adscrit al SAMU 061 inclòs en els equips de medicalització de transport aeri i que, de manera efectiva, participa com a membre de la dotació que realitza els desplaçaments (les denominades «guàrdies de vol»).

Així doncs, l'annex V de l'Acord esmentat de 22 de desembre de 2022 conté les condicions retributives aplicables a aquest personal.

Així mateix, l'article 10 de l'Acord preveu que, a proposta de la Gerència del 061, s'estableixin uns criteris objectius que determinin quan una guàrdia de vol localitzada es converteix en una guàrdia de vol de presència física.

Per tot això, i de conformitat amb l'article 80.1 de la Llei 55/2003, en el si de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears —formada per l'Administració i les organitzacions sindicals amb representació en ella— el 27 de març de 2023 es va aprovar un acord relatiu a l'organització i funcionament del personal dels equips de vol dependents de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061 de les Illes Balears (SAMU 061).

L'article 38 del Text refós de l'estatut bàsic de l'empleat públic (aprovat pel Reial decret 5/2015, de 30 d'octubre), en relació amb l'article 80 de la Llei 55/2003, disposa que els acords que versin sobre matèries que siguin competència del consell de govern d'una comunitat autònoma requereixen l'aprovació expressa i formal d'aquest òrgan perquè tenguin validesa i eficàcia.

Per tot això el Consell de Govern a proposta de la consellera de Salut i Consum, en la sessió de dia 3 d'abril de 2023 adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Ratificar l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 27 de març de 2023 relatiu a l'organització i funcionament del personal dels equips de vol dependents de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061 de les Illes Balears (SAMU 061).

Segundo. Ordenar que es publiqui íntegrament aquest Acord, que s'annexa, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tercer. Disposar que les condicions retributives, relatives als complements de vinculació, nocturnitat, festivitat i el complement del cap de coordinació d'emergències 061 incloses en l'annex V de l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 22 de desembre de 2022, resultaran d'aplicació des del 1r de gener de 2023.

Quart. Disposar que els imports d'operativa de vol per a totes les illes i el preu d'hora de guàrdia i d'hora de vol que figuren en l'annex V de l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 22 de desembre de 2022, resultaran d'aplicació des del 17 d'abril de 2023.

Cinquè. Determinar que el règim d'organització i funcionament operatiu dels equips responsables del transport sanitari aeri dependents de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061 de les Illes Balears (SAMU 061) aprovat per mitjà d'aquest acord, resultarà d'aplicació a partir del 17 d'abril de 2023.

Palma, 3 d'abril de 2023

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 27 de març de 2023 relatiu a l'organització i funcionament del personal dels equips de vol dependents de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061 de les Illes Balears (SAMU 061)

Parts

Per l'Administració, la directora general de Funció Pública, designada per la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, i el director general del Servei de Salut de les Illes Balears —o les persones en qui deleguin—, de conformitat amb el punt 2 de l'annex de l'Acord del Consell de Govern de les Illes Balears pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per la part sindical, els representants de les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial que consten com a signants d'aquest acord.

Antecedents

1. El 29 de gener de 2008 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'Acord del Consell de Govern del dia 18 de gener de 2008, pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 14 de desembre de 2007, pel qual es ratifiquen els acords adoptats en la Mesa Sectorial de Sanitat de 25 de maig de 2007.

En virtut de l'Acord esmentat es va ratificar, entre d'altres, l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de 25 de maig de 2007, per a la millora de les condicions de treball i retributives del personal d'emergències adscrit a la Gerència del 061 i als serveis d'urgències dels centres d'atenció primària (SUAP).

Aquest Acord de 25 de maig de 2007 va regular, entre d'altres matèries, l'«Acord de vol» aplicable al personal assistencial que manifestàs la seva disponibilitat per ser inclòs en els equips de medicalització de transport aeri i que de manera efectiva participi com a membre de la dotació que faci el desplaçament esmentat.

Així mateix, es va regular l'«Acord de vols per a les Illes d'Eivissa i Menorca» aplicable al personal facultatiu i personal d'infermeria de la Gerència del 061 de Menorca i Eivissa.

D'aquesta manera, en virtut de l'Acord de 25 de maig de 2007, es va regular tant el funcionament operatiu com les condicions retributives del personal adscrit a la Gerència d'Atenció d'Urgències 061 de les Illes Balears (d'ara endavant, SAMU 061).

2. El 22 de desembre de 2022, la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va aprovar l'Acord pel qual es despleguen mesures organitzatives i de gestió en l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears.

3. El 28 de febrer de 2023 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'Acord del Consell de Govern de 27 de febrer de 2023 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears indicat en el punt anterior.

En virtut del que estableix l'article 10 («Adequació de l'Acord de vol del personal del 061») de l'Acord esmentat es va adequar el complement d'atenció continuada que percep el personal assistencial adscrit al SAMU 061 inclòs en els equips de medicalització de transport aeri i que, de manera efectiva, participa com a membre de la dotació que realitzi els desplaçaments (les denominades «guàrdies de vol»).

Així doncs, l'annex V de l'Acord esmentat de 22 de desembre de 2022 conté les condicions retributives aplicables a aquest personal.

Així mateix, l'article 10 de l'Acord preveu que, a proposta de la Gerència del 061, s'estableixin uns criteris objectius que determinin quan una guàrdia de vol localitzada es converteix en una guàrdia de vol de presència física.

Per aquest motiu, és necessari establir i determinar un nou «Acord de vol» que reguli l'organització i el funcionament operatiu dels equips responsables del transport sanitari aeri dependents de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061 (SAMU 061).

Per tot això, d'acord amb l'article 80.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut i de conformitat amb el que estableix la Resolució de la Consellera de Salut i Consum de 3 de novembre de 2020 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears, les parts que integram la Mesa Sectorial de Sanitat ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per subscriure el següent

Acord

1. Aprovar el Règim d'organització i funcionament operatiu dels equips responsables del transport sanitari aeri dependents de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061 de les Illes Balears (SAMU 061), que s'adjunta com a annex I («Acord de vol»).

L'objecte del nou «Acord de vol» és garantir, en tot moment, la cobertura sanitària del transport aeri per part dels professionals del SAMU 061, assegurant la major rapidesa d'actuació i alhora una atenció correcta dels pacients en funció del tipus d'urgència.

2. Determinar que aquest acord és aplicable al personal facultatiu i personal d'infermeria adscrit al SAMU 061 que formi part dels equips de vol responsables del transport sanitari aeri dependent del SAMU 061 i que, de manera efectiva, participi com a membre de la dotació que realitzi els desplaçaments esmentats.

3. Deixar sense efecte, partir del 17 d'abril de 2023, l'Acord del Consell de Govern de 18 de gener de 2008, pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 14 de desembre de 2007, pel qual es ratifiquen els acords adoptats en la Mesa Sectorial de Sanitat del 25 de maig de 2007.

4. Determinar que les condicions retributives incloses en l'annex V de l'Acord de 22 de desembre de 2022 de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel qual es desenvolupen mesures organitzatives i de gestió en l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears, resultaran d'aplicació des del 1r de gener de 2023 els complements de vinculació, nocturnitat, festivitat i el complement del cap de coordinació d'emergències 061.

Els imports d'operativa de vol per a totes les illes i el preu d'hora de guàrdia i d'hora de vol que figuren en l'annex V de l'Acord de 22 de desembre de 2022 de la Taula Sectorial de Sanitat resultaran d'aplicació del 17 d'abril de 2023.

5. Determinar que el règim d'organització i funcionament operatiu dels equips responsables del transport sanitari aeri dependents de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061 de les Illes Balears (SAMU 061) aprovat per mitjà d'aquest acord resultarà d'aplicació a partir del 17 d'abril de 2023.

Com a prova de conformitat, signam aquest document.

Palma, 27 de març de 2023

Per l'Administració                                                                                           Per les organitzacions sindicals

                                                                                                                          SATSE SIMEBAL CESM USAE

                                                                                                                          UGT CCOO CSIF

​​​​​​​

Règim d'organització i funcionament operatiu dels equips responsables del transport sanitari aeri dependents de la Gerència del Servei Mèdic d'Atenció d'Urgències de les Illes Balears (SAMU 061)

1. Introducció i justificació

A les Illes Balears l'assistència sanitària té diverses singularitats que fan que el trasllat sanitari de pacients dins l'arxipèlag i a la península sigui imprescindible.

La configuració de la xarxa hospitalària, amb diversos hospitals comarcals de complexitat baixa i mitjana, diversos hospitals insulars de complexitat mitjana i un hospital de referència de complexitat alta, situat a Mallorca, obliguen a disposar d'una xarxa de transport aeri sanitari que garanteixi el mateix nivell d'assistència terapèutica a tots els ciutadans de les Illes Balears.

Cal destacar que aquest transport no només ha de garantir els trasllats entre illes, sinó que la seva disposició ha de garantir que l'accés al sistema sanitari es faci en el temps i la forma adequats, amb totes les mesures necessàries perquè la continuïtat assistencial no es vegi minvada en cap moment ni sota cap circumstància.

Per aquest motiu es redacta aquest acord de transport sanitari aeri en l'àmbit del Servei de Salut, la qual cosa permetrà al Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU 061) gestionar i organitzar el trasllat sanitari aeri urgent de la comunitat autònoma per garantir l'accessibilitat de totes les persones usuàries en igualtat de condicions al sistema de salut.

Les condicions retributives del personal del SAMU 061 que fa guàrdies de vol les recull l'annex V de l'Acord de Mesa Sectorial de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 22 de desembre pel qual es desenvolupen mesures organitzatives i de gestió en l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears.

Aquest règim d'organització i funcionament serà d'aplicació al personal assistencial del SAMU 061 que manifesti la disponibilitat per ser inclòs en els equips sanitaris de transport aeri i que de manera efectiva participi com a membre de la dotació que faci el servei esmentat.

Els punts descrits en aquest acord seran de compliment obligat per al personal del SAMU 061 de guàrdia de vol al llarg de tot el període de temps de prestació de serveis en el transport aeri.

2. Abast del transport sanitari aeri

L'objecte d'aquest acord és garantir la cobertura del transport sanitari aeri per part dels professionals del SAMU 061 assegurant major rapidesa en les actuacions i l'atenció correcta dels pacients en funció del tipus d'urgència.

El transport sanitari aeri es pot prestar amb helicòpter o avió i els trasllats es poden dur a terme durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. La distribució geogràfica de les aeronaus la determinarà la Gerència del SAMU061.

Els professionals sanitaris (metges i infermers) del SAMU 061 seran els responsables de l'assistència sanitària durant el trasllat (des de l'hospital emissor fins a l'hospital receptor, en cas de trasllats secundaris), tant en la fase terrestre com en l'aèria, prestant servei segons les funcions del personal mèdic i d'infermeria que descriu el Manual d'acollida del SAMU 061.

De manera general, el personal sanitari de l'equip de vol participarà en els serveis següents:

 • Trasllats de pacients dins de la comunitat autònoma de les Illes Balears, des de o cap a qualsevol altra comunitat autònoma del territori estatal o trasllats de pacients des de la comunitat autònoma de les Illes Balears a aeroports d'altres països del nostre entorn. Com a norma general, es facilitarà el trasllat d'un acompanyant quan les condicions sanitàries i/o de transport així ho aconsellin i ho permetin, segons el Procediment d'acompanyament durant els trasllats de pacients a les unitats assistencials del SAMU 061.
 • Assistència a incidents assignats per la Central de Coordinació d'Urgències Mèdiques (CCUM 061):
  • Cobertura d'incidents primaris.
  • Cobertura d'incidents secundaris.
 • Transport de pacients de complexitat alta segons el procediment de la Central de Coordinació d'Urgències Mèdiques (CCUM 061)
 • Participació en:
  • Activitats formatives i/o de difusió del servei.
  • Simulacres.
  • Dispositius de risc previsible.
 • Altres tasques de tipus assistencial encomanades per la CCUM061.

3. Organització dels trasllats sanitaris aeris per part del SAMU 061. Planificació de la cobertura

El SAMU 061 s'encarrega de dotar de personal sanitari (metges i infermers) les aeronaus que fan els trasllats sanitaris aeris. Per garantir la cobertura del servei aeri es duran a terme les accions següents:

3.1 Disponibilitat del personal del SAMU 061 per ser part dels equips sanitaris aeris

Disponibilitat anual

El darrer trimestre de cada any el Departament de Recursos Humans del SAMU 061 publicarà una convocatòria perquè el personal sanitari del SAMU 061 (metges i infermers) registrin de manera voluntària la seva disponibilitat per ser part dels equips sanitaris aeris.

El personal sanitari interessat ha de tenir contracte en vigor a la Gerència del SAMU061.

La disponibilitat per fer guàrdies de transport sanitari aeri serà de sis mesos.

El professional haurà de seleccionar a la sol·licitud l'illa on estarà disponible per ser part dels equips de vol.

En cas que, en el període de vigència de la disponibilitat, la Gerència del SAMU 061 decideixi, per motius organitzatius, canviar la distribució de les aeronaus o l'activitat de manera sostinguda n'haurà d'informar el personal disponible, que podrà deixar de prestar serveis als equips de vol.

Si cal, es podrà publicar al llarg de l'any una nova convocatòria per incloure professionals nous als equips de vol.

Elecció dels professionals sanitaris que seran part dels equips de vol

Ser part dels equips sanitaris aeris del SAMU061 és de caràcter voluntari. Això no obstant, per garantir la qualitat assistencial i la cobertura del servei és imprescindible definir el nombre mínim de professionals (metges i infermers) que han de ser part dels equips sanitaris aeris.

De manera general, s'estableix que al calendari de guàrdies aèries el personal sanitari (metges i infermers) no es planifiquin més de 72 h mensuals.

Per tant, cal disposar d'almenys deu equips complets (metges i infermers) per base operacional (Mallorca, Eivissa i Menorca).

El compromís per participar en el transport aeri és de sis mesos, llevat de la indicació de la impossibilitat de volar per causes físiques o psicològiques determinades per un facultatiu, i que, posteriorment, es validaran pel Servei de Prevenció de Riscs Laborals del Servei de Salut.

Els professionals que s'inscriguin en la llista de disponibilitat per ser part dels equips sanitaris aeris assumeixen aquest acord i estan subjectes, en cas d'incomplir-lo, a la normativa laboral vigent.

Elaboració dels calendaris

Una vegada finalitzada la convocatòria, la Gerència del SAMU 061 confeccionarà la llista del personal admès i elaborarà els calendaris semestrals de guàrdies (primer calendari fins al 15 de juny i segon calendari fins al 15 de gener de l'any següent), distribuint els torns equitativament en dies, caps de setmana i festius entre els professionals disponibles. El calendari s'haurà de publicar amb la totalitat de les guàrdies cobertes.

Amb l'objectiu de facilitar la cobertura dels serveis, de manera preferent, les guàrdies tindran una durada de dotze hores, de caràcter presencial o localitzat. En cas que el personal sanitari estigui de guàrdia localitzada, el temps d'arribada a la base aèria (temps de resposta) ha de ser inferior a 30 minuts.

3.2 Accions per ampliar el nombre de professionals sanitaris dels equips de vol.

Una vegada que ha finalitzat el termini d'inscripció voluntari, en cas que no hi hagi personal del SAMU 061 suficient que garanteixi la cobertura del servei aeri, es prendran les mesures següents per part de la Gerència del SAMU061:

· En primer lloc, s'oferirà la realització de guàrdia de forma voluntària al personal del SAMU 061 que és part dels equips de vol de l'illa afectada i, posteriorment, al personal de vol d'altres illes.

Altres mesures per augmentar el nombre de professionals dels equips de vol i garantir la cobertura del transport sanitari aeri serien les següents:

· Una vegada que s'ha publicat la llista de disponibilitat del personal que presta servei en el transport aeri, en cas que no hi hagi almenys deu equips complets (metges i infermers) per base operacional (Mallorca, Eivissa, Menorca), la Gerència del SAMU 061 podrà oferir nomenaments de caràcter polivalent al personal de la borsa de feina (metge i/o infermer) en els quals s'inclourà la realització de guàrdies de transport sanitari aeri.

· Crear una borsa de professionals (metges i infermers) del Servei de Salut de les Illes Balears que reuneixi les condicions d'aptitud suficients per prestar el servei (estar inscrit en la borsa de feina de la categoria de metge d'emergències o a la categoria d'infermer d'urgències d'atenció primària) i que hagin estat aptes en les proves selectives.

· En cas que hi hagi un dèficit de professionals a alguna de les bases operacionals de les aeronaus, la Gerència del SAMU 061 podrà traslladar, de manera temporal, l'aeronau i la dotació de pilots a una altra base on hi hagi personal sanitari (metges i infermers) suficient per poder cobrir les dues aeronaus. Aquesta mesura no suposarà un augment del temps mitjà de resposta als pacients.

· Si, malgrat les mesures anteriors, no hi hagués personal suficient es podrà externalitzar el servei.

En els casos recollits en aquest punt, la Gerència del SAMU 061 haurà de supervisar la formació específica per ser part dels equips de vol.

4. Funcionament operatiu

A continuació, es defineix el funcionament operatiu dels equips de vol del SAMU 061, la distribució del qual, per motius d'organització del servei i del caràcter presencial y/o localitzat de les guàrdies podrà ser objecte de modificacions per part de la Gerència del SAMU 061. En aquest cas, els agents socials seran informats amb prou antelació.

La cobertura operativa serà de 24 h, 365 dies a l'any, en torns de 12 hores, amb les característiques següents, depenent de l'aeronau:

 •  Helicòpter sanitari:
  • Torn diürn de caràcter presencial de 8 a 20 h.
  • Torn nocturn de caràcter localitzat de 20 a 8 h.
 • Avió sanitari:
  • Torn diürn de caràcter localitzat de 8 a 20 h.
  • Torn nocturn de caràcter localitzat de 20 a 8h.

El personal sanitari dels equips de vol ha d'actuar segons el procediment operatiu vigent per als equips assistencials en operacions de transport aeri.

A més, estarà obligat a comunicar a la CCUM 061, segons els procediments establerts pel SAMU 061, l'entrada de guàrdia i, una vegada activats, les diferents claus d'estat de l'incident, en cadascun dels serveis.

4.1 Temps de resposta en període localitzat

· S'estableix un temps de resposta de 30 minuts durant el període localitzat. Aquest temps es comptarà des del moment de la recepció de la telefonada d'activació per part de la CCUM 061 fins a l'arribada del personal (metge i/o infermer) a la base aèria. En aquest moment comunicaran per telèfon la clau d'arribada a la base aèria.

· En cas de circumstàncies extraordinàries que impedeixin el compliment del temps de resposta, el personal que s'hi vegi afectat, ho comunicarà immediatament a la CCUM 061, que valorarà les mesures operatives que s'adoptaran i que estan descrites en l'apartat següent sobre garantia de continuïtat en la prestació del servei.

· El personal de guàrdia localitzada acudirà a la base aèria per mitjans propis.

· En cas d'emergències que necessitin una evacuació immediata des de l'hospital emissor i la demora de 30 minuts a les guàrdies de caràcter localitzat sigui directament proporcional a la disminució de la supervivència del pacient o a l'aparició de seqüeles s'adoptaran les mesures que descriu el punt 5 d'aquest acord.

· Durant el període presencial, s'estableix un temps des de l'activació fins a l'enlairament de l'aeronau mínim de 10 minuts i màxim de 15 minuts, a fi de poder fer les comprovacions prèvies al vol.

5. Garantia de continuïtat de la prestació del servei

Degut a la importància i transcendència del transport sanitari aeri és necessari establir unes mesures que garanteixin la continuïtat en la prestació del servei:

5.1 Cobertura de baixes previsibles i vacances

· Es considera que una baixa previsible és la que es pot conèixer amb un mes d'antelació.

· En cas que calgui cobrir guàrdies de vol a causa d'una baixa previsible o per algun tipus de permís retribuït, incloses les vacances, s'oferiran amb l'antelació suficient a la resta de professionals disponibles a l'illa on es produeixin els descoberts. L'adjudicació dels torns es farà de manera equitativa entre els professionals que voluntàriament hagin mostrat disponibilitat per cobrir-los. L'ordre estarà determinat segons la puntuació de la llista de disponibilitat de vols de l'illa en qüestió.

· En cas que alguna guàrdia no es cobreixi se sortejarà entre tots els professionals que no estiguin de guàrdia el mateix dia, ni el dia anterior ni el posterior. El professional haurà d'assumir la guàrdia aèria tret que sorgeixi alguna circumstància en què se li hagi de concedir el dia lliure (malaltia pròpia o d'algun familiar, examen oficial, etc.). En aquest cas, es farà un nou sorteig i s'assignarà a un segon professional. Els sorteigs es comunicaran als representants legals dels treballadors.

· En el cas que tampoc no es pogués cobrir es procedirà com estableix l'apartat 5.3.

· Es pot convocar una reunió extraordinària quan, per qualsevol causa, el calendari s'alteri.

5.2 Baixes imprevistes

· En cas que algun professional patís una contingència durant la guàrdia de vol, tant presencial com localitzada, que li impossibilitàs seguir-la, ho haurà de comunicar de la manera següent:

· En horari de 8 a 15 h, del dilluns al divendres, haurà de telefonar immediatament al departament de recursos humans o a la coordinació de l'àrea de persones corresponent.

· En horari de 15 a 8 h, els caps de setmana i els festius haurà de telefonar a la CCUM.

· Un cop la CCUM hagi rebut la telefonada, oferirà la guàrdia aèria a per mitjà d'SMS al personal sanitari que forma part dels equips de vols adjudicant-la a la persona que enviï en primer lloc la disponibilitat per fer-la.

· Si no es troba ningú que pogués cobrir la guàrdia i sorgís un vol urgent es procedirà segons estableix l'apartat 5.3.

5.3 Excepcions

· Davant de qualsevol situació excepcional, no solucionada segons els supòsits anteriors, s'activarà un professional de vol (metge, infermer o ambdós) d'una de les USVA, a criteri del cap de la guàrdia de la CCUM.

· En cas de descobert a l'USVA terrestre i impossibilitat de cobertura o, mentre es prenen les mesures per cobrir la guàrdia, al personal de guàrdia de vol localitzat (metge/infermer) se li oferirà la possibilitat de cobrir de manera voluntària també el transport sanitari terrestre, mentre que no hi hagi altres vols.

6. Retribucions del personal sanitari dels trasllats aeris

Amb caràcter general, la retribució del personal que fa guàrdies de vol està definida en l'annex V de l'Acord de Mesa Sectorial de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de 22 de desembre pel qual es desenvolupen mesures organitzatives i de gestió a l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears.

Les quanties recollides en aquest acord no experimentaran cap increment durant l'exercici de 2023, i s'hi aplicaran les revisions oportunes amb efectes a l'exercici de 2024, segons especifica el capítol VII, article 32, punt 3 de l'Acord esmentat.

Les hores d'activació durant les guàrdies localitzades es retribuiran com hores de guàrdia de presència física. A les guàrdies localitzades, s'ha de considerar com a període d'activació a l'efecte retributiu el temps transcorregut entre la telefonada de la CCUM i l'arribada a la base aèria, amb un màxim de 30 minuts de resposta per part de l'equip de vol. Un cop que el servei ha finalitzat, es retribuiran també els 30 minuts posteriors.

Pel que fa al pagament de l'hora de vol, s'estableix que la retribució mínima serà de 30 minuts per trajecte.

7. Regulació de l'activació de la guàrdia localitzada

Resultaran d'aplicació els criteris per a la transformació d'una guàrdia localitzada en una guàrdia presencial establerts en l'article 6 de l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 22 de desembre de 2022 pel qual es desenvolupen mesures organitzatives i de gestió en l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears,  ratificat mitjançant Acord del Consell de Govern de 27 de febrer de 2023 i publicat l'endemà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Annex V de l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 22 de desembre de 2022 pel qual es desenvolupen mesures organitzatives i de gestió en l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears

Conceptes retributius SUAP / 061 / PAC mòbil

 

Complement vinculació

Nocturnitat

Festius

A1

143,27 €

5,84 €

13,79 €

A2

121,68 €

4,94 €

11,79 €

C1

68,24 €

3,99 €

9,27 €

C2

48,08 €

3,65 €

8,50 €

AP

47,93 €

3,54 €

8,39 €

 

Imports operativa de vol per a totes les illes

Disponibilitat d'hores

Facultatius

Infermers

Fins a 24

240 €

200 €

De 25 a 72

320 €

250 €

De 73 a 96

400 €

300 €

Més de 96

480 €

350 €

 

Preu d'hora de guàrdia

 

Facultatius

Infermers

Guàrdia presència física dies laborables

31,05 €

21,00 €

Guàrdia presència dissabtes, diumenges i festius

34,15 €

24,00 €

Guàrdia localitzada laborables

15,53 €

12,09 €

Guàrdia localitzada dissabtes, diumenges i festius

17,08 €

13,00 €

 

Hora de vol

Facultatius

Infermers

120 €

100 €

 

Complement cap de coordinació d'emergències 061

9,64 €