Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 229400
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general de Funció Pública, de correcció de les errades advertides en la publicació de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 28 de març de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria ordinària per accedir a nous nivells de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 41, d’1 d’abril)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 31 de març de 2023, la directora general de Funció Pública ha formulat la proposta de resolució següent:

Antecedents

1. En el BOIB núm. 41, d'1 d'abril de 2023, es va publicar la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general de Funció Pública, de 28 de març de 2023 per la qual s'aprova la convocatòria ordinària per accedir a nous nivells de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. S'ha advertit un error que cal corregir, i que afecta el punt 3.b) de l'annex 1 de la Resolució esmentada en el punt 1 d'aquests antecedents.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que aquestes poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics que hi hagi en els seus actes.

2. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratius correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.

Proposta de resolució

Atesos els antecedents exposats, tot fent ús de les atribucions que en matèria de personal em confereixen les normes vigents, propòs a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que dicti una resolució en els termes següents:

1. Rectificar l'error observat en el punt 3.b) de l'annex 1 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 28 de març de 2023 per la qual s'aprova la convocatòria ordinària per accedir a nous nivells de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 41, d'1 d'abril de 2023).

On hi diu:

3. Requisits

[...]

b) [...]

En el cas de les persones que tenguin homologada retributivament la carrera i a les quals, d'acord amb l'Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023, pertoca que sigui homologada a tots els efectes, el període de temps mínim s'ha de computar en els mateixos termes que els que assenyala el paràgraf anterior.

[...]

 

Hi ha de dir:

3. Requisits

[...]

b) [...]

En el cas de les persones que tenguin homologada retributivament la carrera i a les quals, d'acord amb l'Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023, pertoca que sigui homologada a tots els efectes, el període de temps mínim s'ha de computar des de la data d'entrada en vigor de l'Acord esmentat.

[...]

2. Publicar aquesta Resolució en l'aplicació Portal de Serveis al Personal i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb el que estableix l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb el que estableixen els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar.

 

(Signat electrònicament:)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez La directora general proposant María del Carmen Palomino Sánchez