Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau titular Es Mercadal

    Número de registre 3020 - Pàgina 17763

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau substitut Búger

    Número de registre 3021 - Pàgina 17764

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau substitut Alaró

    Número de registre 3022 - Pàgina 17765

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau titular Alaró

    Número de registre 3023 - Pàgina 17766

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Nomenament d’un Tècnic d’Administració General, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Sant Joan, pel sistema de concurs per l’estabilització del personal temporal, i la constitució d’una borsa de treball

    Número de registre 2997 - Pàgines 17767-17769

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 de març de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, tres places vacants de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 10/2023)

    Número de registre 2987 - Pàgines 17770-17777

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 de març de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 9/2023)

    Número de registre 2988 - Pàgines 17778-17785

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 de març de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 8/2023)

    Número de registre 2989 - Pàgines 17786-17793

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 de març de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, tres places vacants de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 7/2023)

    Número de registre 2990 - Pàgines 17794-17801

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 de març de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, tres places vacants de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 6/2023)

    Número de registre 2991 - Pàgines 17802-17809

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 28 de març de 2023 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs específic de mèrits, del lloc de treball de cap de grup de Subministraments de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 2992 - Pàgines 17810-17818

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 27 de març de 2023 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Son Pisà de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 2993 - Pàgines 17819-17821

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 27 de març de 2023 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Marines de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 2995 - Pàgines 17822-17824

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 27 de març de 2023 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut d’Escola Graduada de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 2996 - Pàgines 17825-17827

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer, de 29 de març de 2023, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del de treball de cap de grup de nòmines i seguretat social de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Llàtzer

    Número de registre 3049 - Pàgines 17828-17837

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerente del Hospital Universitario Son Llàtzer de 29 de març de 2023 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de treball de cap de secció de Recursos Humans de la plantilla orgánica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Llàtzer

    Número de registre 3050 - Pàgines 17838-17847

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per cobrir com a funcionaris de carrera set (7) places de l’administració general i especial de l’Ajuntament de Llucmajor, mitjançant el sistema de promoció interna

    Número de registre 3032 - Pàgines 17848-17875

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Planificació i Provisió. Convocatòria concurs de provisió per cobrir places de la categoria d'Oficial de la Policia Local de l'Ajuntament de Palma

    Número de registre 3026 - Pàgines 17876-17885

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Autorització de la contractació de tres Auxiliars Administratives, personal laboral fix de l’Ajuntament de Sant Joan, pel sistema de concurs per l’estabilització del personal temporal, i la constitució d’una borsa de treball

    Número de registre 2978 - Pàgines 17886-17888

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Autorització de contractació de quatre places de personal de neteja, personal laboral fix a temps parcial, de l’Ajuntament de Sant Joan, pel sistema de concurs per l’estabilització del personal temporal

    Número de registre 3009 - Pàgines 17889-17891

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Autorització de la contractació d’un Operari de Manteniment, personal laboral fix de l’Ajuntament de Sant Joan, pel sistema de concurs per l’estabilització del personal temporal, i la constitució d’una borsa de treball

    Número de registre 3018 - Pàgines 17892-17894