Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 228772
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts per fomentar l'esport inclusiu, any 2023

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. L'article 3.1 de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, afirma que l'activitat física i l'esport contribueixen al desenvolupament i a la formació integral de les persones i a la millora de la seva qualitat de vida.

L'article 5 de la mateixa Llei inclou entre els objectius de les polítiques esportives de les administracions públiques de les Illes Balears el foment de l'esport per obtenir un major benestar social, la promoció de programes esportius adreçats a persones amb capacitats diferents i a sectors socials desfavorits i la promoció de les condicions que afavoreixin la igualtat de la dona en l'esport i la seva incorporació en tots els nivells esportius, tècnics i directius.

2. L'article 2.1 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer de 2021), estableix que els programes de formació, els programes de promoció esportiva i els de promoció de l'esport femení són susceptibles de rebre ajuts. D'altra banda, l'article 5.1 de la mateixa Ordre disposa que les convocatòries que es dictin a l'empara d'aquestes bases s'han d'aprovar per resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Les ajudes susceptibles de ser atorgades en aquesta convocatòria no impliquen ajudes d'estat, d'acord amb la Comunicació de la Comissió relativa al concepte d'ajuda estatal conforme a allò que disposa l'article 107, apartat 1, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, atès que els clubs esportius no participen en competicions esportives de caràcter professional i per la qual cosa no estan lligats a una activitat econòmica. Resten excloses d'aquesta convocatòria les categories esportives professional de futbol i de bàsquet. Per altra banda aquestes subvencions no queden subjectes al règim de mínimis ni al marc nacional temporal.

4. La Conselleria d'Afers Socials i Esports, mitjançant la Direcció General d'Esports, exerceix les competències en matèria d'esport i lleure, atorgades per l'article 30.12 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, i d'acord amb el que disposa el Decret 21/2019 per la referència al Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21 de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33 de 9 de març).

5. El punt IV.2.11 del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175 de 23 de desembre de 2021).

IV.2.11

Direcció general: Direcció General d'Esports

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per fomentar l'esport inclusiu

Objectius i efectes: facilitar la pràctica esportives a totes les persones, independentment de l'edat, la situació social, física o econòmica, entenent aquesta pràctica com un element generador de benestar personal, d'integració i d'igualtat

Convocatòria: anual

Cost: 600.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

Per tot això, d'acord amb l'article 15.1 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre; a proposta del director general d'Esports; amb l'informe previ del Servei Jurídic de la Conselleria d'Afers Socials i Esports; amb la fiscalització prèvia de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma, i fent ús de les facultats que m'atribueixen la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria d'ajuts per fomentar l'esport inclusiu que figura a l'annex 1 d'aquesta Resolució d'aquesta Resolució, per un import màxim de 260.000,00€, amb càrrec a la partida pressupostària 17601 461A01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 3 de març de 2023

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez

 

ANNEX 1 Convocatòria

1. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria es facilitar la pràctica esportiva a totes les persones, independentment de l'edat, la situació social, física o econòmica, entenent aquesta pràctica com un element generador de benestar personal, d'integració i d'igualtat

1.1 Línies d'ajudes:

a. Ajudes a projectes d'integració i/o reinserció social i projecte d'esport adaptat de persones a través de la pràctica esportiva.

b. Ajudes als clubs esportius de les Illes Balears amb equips femenins i mixtos d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional absoluta que figuren a la taula del punt 2.3 d'aquesta convocatòria, durant la temporada esportiva 2022/2023.

1.2 Les activitats a subvencionar han de complir les condicions següents:

1.2.1 Projectes d'integració i/o reinserció social i projectes d'esport adaptat de persones a través de la pràctica esportiva:

a. Les activitats del projecte s'han d'estendre en el temps un mínim de tres mesos.

b. La freqüència d'actuació de les activitats del projecte ha de ser d'un mínim d'un cop a la setmana.

c. Les activitats dels projectes s'han de realitzar entre l'1 de novembre de 2022 i el 31 d'octubre de 2023.

d. Només s'admetran projectes d'esports o modalitats esportives que estiguin reconeguts per una federació esportiva de les Illes Balears, o per una federació d'àmbit nacional.

e. No són objecte d'aquesta subvenció els projectes desenvolupats en l'àmbit sanitari o amb l'objecte de recuperació o rehabilitació funcional.

1.2.2 Clubs amb equips femenins i mixtos de categoria nacional:

a. Les competicions nacionals han de figurar en els calendaris de competicions oficials de les federacions nacionals corresponents. En el cas específic d'esports col·lectius ha de tractar-se de lligues regulars.

b. Han d'implicar enfrontaments amb equips d'altres comunitats autònomes diferents a les Illes Balears.

c. Els enfrontaments que els equips de les Illes Balears disputin amb la condició de local, es celebraran normalment en una instal·lació esportiva ubicada a les Illes Balears.

d. Els enfrontaments que els equips de les Illes Balears disputin amb la condició de visitant, es celebraran normalment en una instal·lació esportiva ubicada fora de les Illes Balears.

e. Han de tenir lloc entre l'1 d'agost de 2022 i el 15 d'agost de 2023.

f. Han de ser competicions a les quals es participi per haver aconseguit un accés mitjançant proves classificatòries o la participació en altres competicions que regulin els ascensos o descensos de categoria nacional; per tant, queden excloses les competicions tipus “open”, obertes a qualsevol equip sense necessitat d'una classificació prèvia.

g. Excepcionalment podran ser beneficiaris de les ajudes a equips femenins i mixtos els clubs amb equips femenins que participin en lligues autonòmiques oficials de màxima categoria organitzades per federacions esportives autonòmiques d'Espanya, sempre que les federacions esportives de les Illes Balears no organitzin lligues d'aquest esport o modalitat esportiva i sempre que aquestes no tinguin caràcter professional.

1.3 Despeses subvencionables

1.3.1 Projectes d'integració i/o reinserció social i d'esport adaptat de persones a través de la pràctica esportiva:

a. Retribucions netes (líquides) del personal contractat per l'entitat i destinat a l'atenció directa als beneficiaris dels serveis. Aquesta despesa a de suposar un mínim del 60% i fins a un 100% del projecte aprovat. Es podran justificar les despeses corresponents a les persones subjectes a una relació laboral o de voluntariat amb el perceptor.

b. Les despeses derivades de la gestió fiscal, laboral, comptable i informàtica de l'entitat directament relacionades amb l'activitat subvencionada. No inclou compra d'aplicacions informàtiques, ordinadors, impressores, pantalles, ni el manteniment i la creació de pagines web. Amb un màxim de 1.000,00 €.

c. Despeses de material específicament esportiu fungible, en cap cas inventariable ni material genèric ni inversions, per a la practica de l'esport. La següent taula mostra el tipus de material esportiu fungible subvencionable:

 

- Caça, pesca i tir (dianes fungibles, munició, fletxes, plats, hèlices...).

- Ciclisme i triatló (ancoratges, neoprens, ulleres, guants...).

- Escacs (joc d'escacs).

- Esports aeris (ulleres, granota (indumentària)...).

- Esports aquàtics (gorres, ulleres, aletes, elements de suport a la flotabilitat...) .

- Esports de combat (quimonos, cinturons, guants, protectors...).

- Esports de motor (recanvis, monos ...).

- Esports de pilota (pilotes en general, plomes bàdminton, pals beisbol, pals i boles de billar, boles bitlles, bitlles...)

- Esports de raqueta (raquetes, pilotes, cordes...).

- Esports nàutics (rems, pales, armilles salvavides...).

- Esports amb animals (botes, gàbies...).

- Esports a l'aire lliure (peus de gat, botes, motxilles, tendes, cordes...).

- Gimnàstica (pilotes, cintes, calleres, magnesi...)

 

d. Despeses de lloguer d'immobilitzat material esportiu.

e. Despeses de desplaçaments individuals per carretera o tren del personal tècnic–esportiu, pel desenvolupament de jornades tècniques a col·legis, IES, etc. Sempre que aquestes jornades estiguin previstes al projecte presentat i aprovat. No podran superar els 1.000,00 €.

f. Desplaçaments col·lectius d'esportistes i/o tècnics per carretera o tren per assistir a entrenaments esportius, jornades tècniques, concentracions o competicions.

g. Despeses de trasllat i allotjament per participar a concentracions i esdeveniments esportius fora de l'illa d'origen, incloses al calendari del projecte: despeses de transport, exclusivament vaixell o avió, i despeses d'allotjament dels esportistes i de l'equip tècnic.

h. Retribucions netes (líquides) de Metges, infermers, fisioterapeutes, podòlegs i psicòlegs, inclosos en el projecte presentat i aprovat.

i. Seran elegibles com a despeses de personal dels projectes d'integració i/o reinserció social i projectes d'esport adaptat de persones a través de la pràctica esportiva, exclusivament les corresponents als següent tipus de contractació o acords:

 1. Contracte laboral d'acord amb l'Estatut del Treballador (art. 12,15 i 16).

 2. Contracte laboral especial dels esportistes professionals (Decret 1006/1985, 26 de juny).

 3. Professionals independents (règim d'autònoms - RETA).

 4. Contracte o acord de personal voluntari (Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears)

j) Assegurances de responsabilitat civil, d'accidents col·lectiu i de voluntariat, contractats específicament pel compliment del projecte presentat i aprovat.

k) Despeses de llicencies esportives del participants en el projecte presentat i aprovat.

1.3.2 Equips femenins i mixtos de categoria nacional:

a. Lloguers d'instal·lacions esportives destinades a entrenaments i partits oficials.

b. Despeses de desplaçament per carretera o tren en el territori de la península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla de tècnics esportius i esportistes (no personal de gestió ni directius), exclusivament, participants en la competició oficial. Només dels esportistes i tècnics que apareixen a l'acta del partit.

c. Despeses d'allotjament de l'equip a la península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla dels tècnics esportius i esportistes participants en aquestes activitats, exclusivament, (no personal de gestió ni directius). Només dels esportistes i tècnics que apareixen a l'acta del partit.

d. Adquisició de vestimenta esportiva (primera equipació) i material específicament esportiu fungible, en cap cas inventariable ni material genèric ni inversions, per a la practica de l'esport.

1.4 Les subvencions atorgades per la Conselleria d'Afers Socials i Esports, estan regulades fonamentalment segons la legislació bàsica establerta per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb les modificacions introduïdes, en matèria de subvencions, per la Llei 14/2011, de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (BOE Núm. 131 de 2011), el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, l'Ordre de la consellera d'Afers Social i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer de 2021) i per la Instrucció 3/2007 de la Intervenció General de la CAIB, de justificació d'expedients de subvencions.

2. Beneficiaris i requisits per a l'obtenció d'ajuts

2.1 Poden ser beneficiaris de les ajudes a projectes d'integració i/o reinserció social i projectes d'esport adaptat de persones a través de la pràctica esportiva, les entitats que compleixin els requisits que s'indiquen tot seguit:

a. Les entitats privades sense ànim de lucre, que han d'estar inscrites com a entitats prestadores de serveis socials i, si escau, com a serveis, en la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears, que tinguin la seva seu o delegació permanent i activa a les Illes Balears.

b. Els clubs esportius, entitats amb seccions esportives i fundacions inscrites o anotades al Registre de les Entitats esportives de les Illes Balears.

c. S'exclouen d'aquesta línia d'ajuda les entitats següents:

- Entitats que, d'acord amb els seus estatuts, adoptin la denominació de federació, confederació o coordinadora, o en tot cas siguin una unió d'associacions (article 3 f de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació).

- Federacions esportives de les Illes Balears, delegacions territorials de les federacions espanyoles i agrupacions esportives.

- Fundacions que, d'acord amb l'escriptura de constitució, tinguin com a fundadores persones jurídiques de naturalesa pública.

Excepcionalment, els clubs esportius inscrits en el Registre de les Entitats Esportives de les Illes Balears podran presentar projectes amb l'objecte de recuperació o rehabilitació funcional, mitjançant la practica de la modalitat esportiva que tenen reconeguda i inscrita.

2.2. Poden ser beneficiaris de les ajudes a equips femenins i mixtos els clubs amb equips participants a competicions de les categories nacionals següents, durant la temporada esportiva 2022/2023:

Esport

1a categoria

2a categoria

3a categoria

INDIVIDUALS

Atletisme femení

Divisió d'honor

Primera divisió

Segona divisió

Bàdminton (mixt)

La Lliga Sports TOP8

Primera nacional

-

Escacs femení

Divisió d'honor

Primera divisió

Segona divisió

Gimnàstica artística i rítmica femenina

Primera divisió lliga IBERDROLA

Segona divisió

Tercera divisió

Natació femení

Divisió d'honor

Primera divisió

Segona divisió

Natació artística

Categoria Absoluta

-

-

Petanca femení

Divisió d'honor

-

-

Tennis taula femení

Superdivisió femenina

Divisió d'honor

Primera divisió

Tir amb arc femení

Categoria absoluta

-

-

COL·LECTIUS

Bàsquet femení

Lliga femenina ENDESA

Lliga Challenge

Lliga femenina 2

Futbol femení

Primera RFEF FUTFEM

Segona RFEF FUTFEM

Primera nacional FUTFEM

Futbol sala femení

RFEF Futsal Femení

Segona RFEF Futsal femení

-

Handbol femení

Divisió d'honor (Lliga Guerreras

Iberdrola)

Divisió d'honor plata

-

Hoquei línia femení

Elit femení

Or femení

 

-

Voleibol femení

Superlliga (Liga Iberdrola)

Superlliga 2

Primera divisió

Waterpolo femení

Divisió d'honor (Lliga Premaat)

Primera divisió

-

Resten excloses d'aquesta convocatòria les categories esportives professional de futbol i de bàsquet.

També podran ser beneficiaris de les ajudes a equips femenins i mixtos els clubs amb equips femenins que participin en lligues autonòmiques oficials de màxima categoria organitzades per federacions esportives autonòmiques d'Espanya, sempre que les federacions esportives de les Illes Balears no organitzin lligues d'aquest esport o modalitat esportiva i sempre que aquestes no tinguin caràcter professional.

Si durant el transcurs de la temporada esportiva es produeix un canvi en el nom de la competició esportiva, s'entendrà que la competició es equivalent a la que apareix a la taula amb el nom anterior.

Si un club amb un equip que participa a una competició nacional d'un esport que no apareix a la taula anterior vol sol·licitar aquesta subvenció, haurà d'aportar la següent documentació:

 • Reglament federatiu de la competició, que haurà de complir amb les condicions incloses en aquestes bases.
 • Certificat de la federació nacional corresponent, explicant el procés mitjançant el qual l'equip sol·licitant a adquirit els drets per participar a la competició corresponent.

En cas de que un club presenti la documentació anterior, una comissió tècnica serà la responsable de determinar emetent un informe tècnic, si l'equip en qüestió es susceptible de rebre la subvenció d'ajuts a clubs de categoria nacional.

2.3 Número màxim de sol·licituds:

a. A la línia de subvencions per a projectes d'integració i/o reinserció social i projectes d'esport adaptat s'ha de fer una sol·licitud per a cada projecte que es presenti, amb un màxim de 3 projectes per entitat sol·licitant.

b. A la línia d'ajudes als clubs esportius de les Illes Balears amb equips femenins i mixtos d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional, durant la temporada esportiva 2022/2023, una sol·licitud per cada equip que participi en competició de categoria nacional.

3. Import màxim i crèdit pressupostari

3.1 La Conselleria d'Afers Socials i Esports destina a aquesta convocatòria un màxim de 260.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023, amb la següent distribució:

 • Per a les ajudes a projectes d'integració i/o reinserció social i projecte d'esport adaptat destinen un total de 120.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària17601 461A01 48000 00
 • Per a les ajudes a equips de categoria nacional es destinen 140.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 17601 461A01 48000 00.

3.2 En el cas que es vulgui augmentar la dotació de la partida pressupostària o modificar la partida a la qual s'imputa aquesta convocatòria, s'ha de fer mitjançant una Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports. Aquesta Resolució s'haurà de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4. Forma de presentació la sol·licitud i termini

4.1 Dins el termini de 20 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, les persones interessades han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible al procediment publicat a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, al qual, de conformitat amb l'article 66.6 de la Llei 39/2015, s'hi haurà d'adjuntar la sol·licitud específica del procediment que estarà disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, signada electrònicament.

4.2 En cas de presentar-la de manera presencial, l'Administració, conforme a allò que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, els requerirà perquè la realitzin en la forma indicada anteriorment. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'hagi dut a terme l'esmena.

No es tendran per presentades en el registre les sol·licituds que es presentin per qualsevol altra via telemàtica diferent d'aquest tràmit telemàtic.

5. Documentació

5.1 El beneficiari de l'ajut és l'encarregat de fer els tràmits necessaris per presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, en el termini establert.

5.2 Documentació general que s'ha d'aportar:

a. Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari.

- En cas de que el sol·licitant sigui una entitat ha de signar la documentació un representant legal d'aquesta.

- En el cas de que el sol·licitant sigui una persona física podrà signar el document el sol·licitant, la persona autoritzada per aquest o el representant legal.

b. Identificació del sol·licitant:

- En el cas d'entitats fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat i fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud, juntament amb la documentació que acrediti la representació en què actua.

- En el cas de persones físiques fotocòpia del document oficial d'identificació de la persona sol·licitant i de la persona autoritzada o del representant legal, si escau.

c. Declaració responsable de la persona o entitat sol·licitant que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiària de l'ajut, de conformitat amb la normativa aplicable (inclòs a l'imprès de sol·licitud, declaracions responsables).

d. Declaració responsable de la persona o entitat sol·licitant de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud (inclòs a l'imprès de sol·licitud, declaracions responsables).

e. En el cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, tal com disposa el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat esmentat es pot obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d'Esports.

f. Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. No s'ha de presentar cap document, ja que l'òrgan instructor ha d'adjuntar d'ofici aquest certificat.

g. Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la Seguretat Social (pot autoritzar la consulta a l'òrgan instructor a l'imprès de sol·licitud).

h. Declaració responsable (inclosa a l'imprès de sol·licitud, declaracions responsables) referent al compliment de les obligacions imposades a l'article 17 de l'Ordre de la consellera d'Afers Social i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer de 2021) i en el punt 14 d'aquesta convocatòria.

i. Declaració responsable de no haver estat sancionades o condemnades en els últims tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma (inclòs a l'imprès de sol·licitud, declaracions responsables).

5.3 Documentació específica dels projectes d'inclusió:

a. Projecte d'integració o reinserció social i d' esport adaptat: completar l'annex 3. 

5.4 Documentació específica d'equips femenins i mixtos de categoria nacional:

a. Tríptic federatiu (o document anàleg certificat per la federació) de l'equip que presenta la sol·licitud. Aquest document ha d'incloure com a mínim nom, cognoms i càrrec dels membres (jugadors i tècnics) amb llicència federativa de la plantilla de l'equip per al qual es presenta la sol·licitud. 

5.5 En relació amb la documentació requerida a l'apartat g) del punt 4.5 i, d'acord amb el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, el sol·licitant pot manifestar la seva oposició expressa a la Conselleria d'Afers Socials i Esports perquè no efectuï les consultes telemàtiques per a la verificació de les dades. Aquesta oposició tindrà com a conseqüència que la persona interessada hagi de presentar els corresponents documents acreditatius.

L'Administració podrà consultar o recaptar determinats documents i dades sense que la persona interessada les hagi d'aportar llevat que s'oposi expressament. Això afecta entre d'altres, al DNI, certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries o de la seguretat social.

En el model normalitzat de sol·licitud de l'ajut que es posa a disposició dels interessats es preveu l'autorització a l'òrgan gestor dels ajuts perquè dugui a terme les actuacions necessàries per a la comprovació de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social.

Si la persona sol·licitant denega de manera expressa aquesta autorització, ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, haurà de presentar els corresponents certificats acreditatius d'aquestes circumstàncies.

En el cas que la Direcció General d'Esports, per causes alienes a la seva voluntat, no pugui aconseguir els documents esmentats, haurà de requerir a la persona o entitat sol·licitant que els aporti en el termini de deu dies hàbils i sempre amb anterioritat a la proposta de resolució.

5.6 Si la sol·licitud de subvenció inclou el número de fax o l'adreça de correu electrònic de la persona física interessada, s'entén que aquest s'aporta a l'efecte de notificacions dels actes de tràmit i, en especial, de la proposta de resolució, i les de comunicacions que les persones beneficiàries mantinguin amb l'òrgan competent en la instrucció dels procediments de concessió de subvencions.

5.7 La Direcció General d'Esports, en qualsevol moment, pot sol·licitar als interessats la documentació i la informació complementària que consideri necessària per resoldre l'expedient.

5.8 Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'haurà de requerir a la persona interessada que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni la mancança o adjunti els documents preceptius, amb l'advertiment que, en cas que no ho faci, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud i s'arxivarà l'expedient sense cap més tràmit, amb la corresponent resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes prevists en l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

5.9 L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquesta convocatòria comporta no haver d'admetre la sol·licitud.

6. Competència i resolució

6.1. La Direcció General d'Esports és l'òrgan competent per instruir el procediment; és l'òrgan competent per tramitar els expedients, i ha de fer d'ofici totes les actuacions que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la Comissió Avaluadora. Aquesta ha d'emetre un informe que serveixi de base per elaborar la proposta de resolució. En aquest informe, la Comissió Avaluadora ha d'establir la relació ordenada per puntuació de les possibles entitats beneficiàries.

6.2 L'òrgan instructor pot demanar al sol·licitant la modificació o la millora voluntàries dels termes de la sol·licitud. En aquest cas se n'ha d'estendre una acta succinta, que s'ha d'incorporar al procediment.

En tot cas, l'òrgan instructor pot proposar la millora de la sol·licitud i, en particular, la modificació del pressupost presentat per la persona sol·licitant o les condicions i la forma de realització de l'activitat proposada per ell, sempre que això no perjudiqui terceres persones. En aquests casos, s'ha de demanar la conformitat de la persona sol·licitant, la qual s'ha d'entendre atorgada si la proposta formulada per l'òrgan instructor explicita clarament les modificacions corresponents i la persona sol·licitant no hi manifesta oposició, per escrit, en un termini de quinze dies. En qualsevol altre cas, la sol·licitud s'ha de mantenir en els termes expressats per la persona sol·licitant en el seu escrit inicial, sens perjudici de les correccions que, si escau, es desprenguin de l'escrit d'oposició que presenti.

6.3 Si el procediment de concessió es paralitza per causa imputable al sol·licitant de la subvenció, per la falta d'acompliment d'algun tràmit preceptiu en el termini atorgat a l'efecte (15 dies hàbils d'acord amb l'article 16.3 c) de l'Ordre de bases), se'l podrà declarar decaigut en el seu dret al tràmit corresponent, i la Direcció General d'Esports proposarà a la consellera d'Afers Social i Esports la resolució del procediment; no obstant, sempre que no afecti a tercers, s'admetrà l'actuació de l'interessat i produirà els seus efectes legals, si es produís abans o dins dia en què es notifiqui la resolució en què es tengui per transcorregut el termini.

6.4 El director general d'Esports ha d'emetre les propostes de resolució de concessió o denegació dels ajuts, les quals han de contenir la relació dels beneficiaris proposats per la Comissió Avaluadora per atorgar la subvenció, així com les sol·licituds excloses amb el motiu de l'exclusió. La proposta de resolució del Director General d'Esports contindrà tots els aspectes prevists a l'article 16.4 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions i a l'article 13.6 de l'Ordre de la consellera d'Afers Social i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer de 2021).

6.5 D'acord amb l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, els actes a què es refereix el punt 6.4 anterior s'han de notificar a les persones interessades mitjançant la publicació, durant el període en què aquesta convocatòria sigui vigent, a la pàgina web de la Direcció General d'Esports la difusió en el tauler d'anuncis de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, perquè, en el termini de deu dies hàbils, hi puguin al·legar el que considerin oportú i/o comunicar a l'òrgan instructor l'acceptació o renúncia de la proposta.

Una vegada notificades les propostes de resolució, les entitats beneficiàries han de comunicar a l'òrgan instructor l'acceptació o renúncia de la proposta en el termini de 5 dies hàbils. En tot cas, es considera que la persona beneficiària desisteix de la proposta de resolució si no manifesta l'acceptació en el termini atorgat.

6.6 La resolució expressa de la consellera d'Afers Socials i Esports finalitza el procediment de concessió de la subvenció. Aquesta resolució contindrà els aspectes previst a l'article 14 de l'Ordre de la consellera d'Afers Social i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer de 2021).

Les resolucions dictades en aquest procediment, que exhaureixin la via administrativa, han de ser objecte de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre; han de ser motivades i han de fixar, en el cas de la concessió, la quantia individual de la subvenció concedida.

6.7 El termini màxim per resoldre el procediment i notificar les resolucions és de 6 mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

6.8 Per als projectes d'esport i integració o reinserció social o d'esport adaptat no iniciats en el moment de la sol·licitud s'estableix un límit de 15 dies hàbils, des de la data de publicació en el BOIB de la resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports, per entregar a l'òrgan instructor la llista dels beneficiaris participants al projecte, indicant nom i llinatges, sexe, lloc de naixement, data de naixement i número del document nacional d'identitat.

7. Comissió Avaluadora

7.1 De conformitat amb l'article 12 de l'Ordre de la consellera d'Afers Social i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer de 2021), es constitueix la Comissió Avaluadora, composta per:

 • President: el cap del Servei de Planificació i Formació de la Direcció General d'Esports.
 • Secretària: la cap de la Secció VI de la Direcció General d'Esports.
 • Vocals: els caps de Secció II i V i una tècnica superior de la Direcció General d'Esports.

7.2 Les funcions de la Comissió Avaluadora són:

- Examinar les sol·licituds presentades.

- Emetre l'informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució que ha de formular la Direcció General d'Esports.

Les decisions d'aquesta Comissió es prenen per majoria simple i en cas d'empat el president té el dret de vot de qualitat.

8. Comissió Tècnica

8.1 Per criteris esportius i tècnics i de conformitat amb l'article 12.3 de l'Ordre del de la consellera d'Afers Social i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer de 2021), es constitueix la Comissió Tècnica, composta per:

- Dos membres del personal tècnic de la Direcció General d'Esports, per designació del seu director general.

- La tècnica d'igualtat i diversitat de la Fundació per a l'Esport Balear, a proposta del seu gerent.

- Un membre del personal tècnic de la Fundació per a l'Esport Balear, a proposta del seu gerent.

8.2 Les funcions de la Comissió Tècnica són:

- Avaluar les sol·licituds presentades dins del termini, d'acord amb els criteris d'avaluació establerts en el punt 9.

- Determinar si el material esportiu fungible presentat al pressupost dels projectes compleixen les condicions per a ser subvencionat.

- Emetre l'informe tècnic que ha de servir de base a la Comissió Avaluadora perquè aquesta emeti l'informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució que ha de formular la Direcció General d'Esports.

9. Criteris i barems per avaluar les sol·licituds

9.1 La selecció de les persones o entitats beneficiàries s'ha de fer mitjançant el procediment de concurs. S'entén per concurs el procediment en el qual es concedeixen els ajuts mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, amb la finalitat d'establir-hi una prelació tenint en compte els criteris de valoració fixats en aquestes bases, fins a obtenir un nombre de punts determinat. En cap cas l'import de les subvencions concedides pot superar el 100% de l'import del projecte ni tampoc el màxim establert de 25.000 € en cas de projectes d'inclusió o reinserció social o d'esport adaptat.

Si, com a conseqüència d'aquesta distribució queda un romanent, s'ha de repartir amb el mateix sistema entre la resta de beneficiaris.

9.2 Criteris per avaluar els projectes d'integració i/o reinserció social i projectes d'esport adaptat a través de la pràctica esportiva.

9.2.1 Els barems que s'han d'aplicar per avaluar les sol·licituds de projectes d'integració i/o reinserció social i projectes d'esport adaptat de persones a través de la pràctica esportiva són els que s'indiquen a continuació:

a. Impacte del programa (màxim 60 punts): número de participants, innovació, durada del programa, col·lectiu al que va dirigit (sexe, edat, nivell esportiu...), consolidació del programa (si s'ha desenvolupat el programa anteriorment), col·laboració amb altres persones físiques o jurídiques, i repercussió en els mitjans de comunicació.

Element a avaluar

Punts màxims

Criteris per puntuar

a.1. Persones beneficiàries directes

8

nº persones / 10, amb un màxim de 8 punts

a.2. Innovació

8

No és gens innovador = 0 punts

Hi ha projectes similars o són esports habituals = 4 punts

Projecte exclusiu o únic = 8 punts

a.3. Durada del programa

6

nº mesos x 0,8, amb un màxim de 6 punts

a.4. Freqüència Setmanal

6

1-2 actuacions = 2 punts

3-4 actuacions = 4 punts

5 o més actuacions = 6 punts

a.5. Edat dels destinataris del projecte (es poden sumar les puntuacions)

8

Entre 6 i 12 anys = 3 punts

Entre 13 i 18 anys = 3 punts

Més de 18 anys = 2 punts

a.6. Anys de desenvolupament del programa (comptant actual)

8

1 punt per any, amb un màxim de 8 punts

a.7. Origen geogràfic dels beneficiaris

8

Local = 2

Insular = 5

Balear = 8

a.8. Repercussió en els mitjans de comunicació

8

No s'ha fet difusió = 0 punts

S'ha utilitzat un únic mitjà de difusió = 3 punts

S'han utilitzat dos mitjans de difusió = 6 punts

Més de dos mitjans de difusió = 8 punts

b. Adequació del pressupost (màxim 12 punts): relació entre l'interès del programa i el pressupost presentat, altres fonts de finançament, aportació del sol·licitant de recursos humans i materials propis.

Element a avaluar

Punts màxims

Criteris per puntuar

b.1. Coherència entre la magnitud del projecte i el pressupost presentat

4

Baixa = 0 punts

Mitja = 2

Alta = 4

b.2. Percentatge autofinançament, sense considerar altres ajuts públics

3

Menor del 40% = 1

Igual o superior al 40% i menor del 60% = 2 punts

Més del 60% = 3 punts

b.3. Aportació del sol·licitant de recursos humans

3

0,5 punt per persona contractada o voluntari, amb un màxim de 3 punts

b.4. Capacitat desenvolupar (infraestructura, material, recursos)

2

Baixa = 0

Mitja = 1

Alta = 2

c. Qualitat en el disseny del programa (màxim 8 punts): metodologia utilitzada, inclusió de resultats esperats, indicadors de compliment i avaluació, comunicació interna, ús de les noves tecnologies i raons que motiven l'execució del programa.

Element a avaluar

Punts màxims

Criteris per puntuar

c.1. Nivell de concreció i descripció de la metodologia utilitzada

4

Baix = 0

Mig = 2

Alt = 4

c.2. Definició d'objectius, activitats i avaluació

4

Baix = 0

Mig = 2

Alt = 4

d. Tractament en el programa de les temàtiques transversals, igualtat de gènere, igualtat de tracte, interculturalitat (màxim 10 punts): incorporació de la perspectiva de gènere al programa, utilització d'un llenguatge no sexista, utilització d'una perspectiva intercultural i igualtat de tracte.

Element a avaluar

Punts màxims

Criteris per puntuar

d.1. Incorporació de la perspectiva de gènere al programa

5

No hi ha actuacions previstes pel tractament de la perspectiva de gènere o no hi fan referència= 0 punts

Manca d'especificitat en les actuacions previstes = 2,5 punts

Especifiquen i descriuen actuacions previstes per a la incorporació de gènere en el programa = 5 punts

d.2. Igualtat Impacte de la igualtat de dones i homes

5

60% o més de diferència entre % d'homes i dones = 0

Entre el 30% i el 60% de diferència = 2,5

Menys del 30% de diferència = 5

e. Valoració de la persona jurídica sol·licitant (màxim 10 punts): experiència contrastada, capacitat per desenvolupar el programa, estructura participativa, persones associades, participació en xarxes i antiguitat en anys.

Element a avaluar

Punts màxims

Criteris per puntuar

e.1. Antiguitat en anys de l'entitat

2

L'entitat té entre 0 i 15 anys = 0 punts

L'entitat té entre 16 i 30 anys = 1 punt

L'entitat té més de 30 anys = 2 punts

e.2. Anys d'experiència a projectes d'inclusió social

3

Menys de 2 anys = 0 punts

De 2 a 5 anys = 2 punts

Més de 5 anys = 3 punts

e.3. Anys d'experiència a projectes d'inclusió social mitjançant l'esport

3

Menys de 2 anys = 0 punts

De 2 a 5 anys = 2 punts

Més de 5 anys = 3 punts

e.4. Participació en xarxes (coordinació amb altres recursos)

2

 

No existeix un treball en xarxa = 0 punts

Treballen en xarxa amb altres recursos i especifiquen el nom, la descripció i periodicitat de la coordinació de manera detallada = 2 punts

9.2.2 El procediment per avaluar les sol·licituds és el següent:

1. Calcular els punts de cada projecte sol·licitat, d'acord amb els criteris d'avaluació anteriors, multiplicant per un corrector segons l'ordre de prelació indicat pels sol·licitants (en cas de que presentin més d'un projecte):

Ordre prelació projecte

Corrector punts

Primer

1,00

Segon

0,75

Tercer

0,50

2. Sumar els punts de tots els projectes d'integració i/o reinserció social i projectes d'esport adaptat de persones a través de la pràctica esportiva presentats per part dels sol·licitants, i calcular l'import punt dividint 120.000,00 € d'aquesta línia de subvenció entre el total de punts calculat anteriorment, per tal d'obtenir el valor punt. En cap cas l'import de les subvencions concedides pot superar el 100% de l'import del projecte ni tampoc el màxim establert de 25.000 € en cas de projectes d'inclusió o reinserció social o d'esport adaptat a través de la pràctica esportiva.

3. Calcular els imports de les subvencions pels projectes presentats multiplicant els punts obtinguts pel valor punt, i ajustant aquest import amb l'import sol·licitat.

9.3 Ajudes als clubs esportius de les Illes Balears amb equips femenins i mixtos d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional, durant la temporada esportiva 2022/2023.

Per tal de potenciar la participació d'equips femenins i mixtes de les Illes Balears a les competicions de categoria nacional (o excepcionalment equips femenins de màxima categoria autonòmica), es distribuirà un total de 140.000,00 € entre els equips femenins i mixtos que participin en aquestes competicions. S'assignarà una puntuació en funció del tipus d'esport (col·lectiu femení, individual femení, col·lectiu mixt o individual mixt) i del nivell de la categoria de competició.

La següent taula presenta la puntuació corresponent a cada tipus i nivell:

Tipus esport

Nivell de competició

Puntuació

 

Col·lectiu femení

Màxima categoria nacional

100

2ª categoria nacional

75

3ª categoria nacional

50

Autonòmica màxima categoria

25

Individual femení amb lligues nacionals de 8 o més jornades fora de casa

Màxima categoria nacional

67

2ª categoria nacional

50

3ª categoria nacional

34

Autonòmica màxima categoria

17

Individual femení

Màxima categoria nacional

34

2ª categoria nacional

25

3ª categoria nacional

17

Autonòmica màxima categoria

9

Col·lectiu mixt o individual mixt

Màxima categoria nacional

16

2ª categoria nacional

12

3ª categoria nacional

8

Autonòmica màxima categoria

4

El procediment per avaluar les sol·licituds serà el següent:

1. Calcular els punts de cada sol·licitant d'acord amb la taula anterior.

2. Sumar els punts de tots els sol·licitants, i calcular l'import punt dividint els 140.000,00 € del pressupost entre el total de punts calculat anteriorment, per tal d'obtenir el valor punt.

3. Calcular els imports de les subvencions per les sol·licituds presentades, multiplicant els punts obtinguts pel valor punt, i ajustant aquest import amb l'import sol·licitat.

10. Termini de justificar

10.1 Projecte d'inclusió: El darrer dia per justificar les ajudes concedides és el 4 de novembre de 2023 (inclòs).

10.2 Equips femenins: El darrer dia per justificar les ajudes concedides és el 31 de juliol de 2023 (inclòs).

11. Pagament i justificació d'activitats

11.1 El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada justificada l'activitat que se subvenciona.

11.2 Es consideren despeses subvencionables aquelles que s'efectuïn en els períodes següents:

- Projectes integració o reinserció social, d'esport adaptat: entre l'1 de novembre de 2022 i el 31 d'octubre de 2023.

- Clubs amb equips femenins i mixtos de categoria nacional: l'1 d'agost de 2022 i el 15 d'agost de 2023.

Els justificants han de correspondre a despeses d'activitats portades a terme en l'esmentat període, efectivament pagades fins a la data límit per justificar, a nom del perceptor de la subvenció i amb totes les operacions comptabilitzades.

11.3 Les subvencions que concedeix la Conselleria d'Afers Socials i Esports s'han de justificar mitjançant la presentació del compte justificatiu, d'acord amb l'article 39 del Decret legislatiu 2/2005.

11.4 Justificació de projectes d'inclusió o reinserció social i d'esport adaptat, i equips femenins i mixtos de categoria nacional

El compte justificatiu que presenti l'entitat beneficiària ha d'incloure els documents següents:

a) Justificants econòmics de la despesa efectuada, que han de consistir en les còpies digitalitzades de les factures i dels documents acreditatius dels pagaments corresponents a l'import de la totalitat de les despeses efectuades per a la realització de l'activitat subvencionada.

En la justificació s'ha d'indicar clarament a quina activitat de les previstes al pla d'actuació presentat corresponen els justificants aportats, així com a quins conceptes del pressupost previst es refereixen, omplint la casella corresponent del compte justificatiu.

Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a d'altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna.

b) Memòria de l'actuació, descriptiva del projecte realitzat, d'acord amb el model de compte justificatiu.

c) Només en el cas de projectes d'inclusió o reinserció social, esport adaptat també s'haurà d'entregar la següent documentació:

1. Còpia digitalitzada del diari de totes les sessions i activitats realitzades, a on s'haurà d'indicar per a cada sessió la següent informació:

- Dia i hora de l'activitat.

- Instal·lació i localitat.

- Nom dels treballadors que han participat.

- Control d'assistència dels participants al projecte.

- Continguts de la sessió i/o resum de l'activitat.

2. Còpia digitalitzada del full de registre horari dels treballadors o monitors de l'activitat, corresponent a totes les jornades del projecte. Si el treballador realitza aquesta activitat com a part de la seva jornada laboral, indicar al full de registre horari les hores que corresponen al projecte.

11.5 Factures i rebuts

Els rebuts i les factures presentats com a comprovants per justificar la subvenció han de reunir tots els requisits fiscals que estableix la normativa vigent aplicable (mercantil, fiscal, laboral, etc..). Totes les despeses s'acreditaran amb factures i rebuts de pagament. No seran elegibles factures proforma, tiquets de caixa, albarans, etc.. Els tiquets son vàlids per justificar peatges i aparcaments.

D'acord amb el que estableix el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació parcialment modificat pel la Llei 28/2014, de 27 de novembre (BOE-A-2014-12329), les factures han de contenir com a mínim:

- Número i sèrie, si s'escau.

- Nom i cognoms o denominació social.

- NIF i domicili de l'expedidor i del destinatari, tant en el cas de persones físiques com de persones jurídiques.

- Descripció detallada de l'operació, amb els serveis concrets, preus unitaris, etc. i contraprestació total.

- Base imposable.

- Tipus tributari i quota repercutible.

- Lloc i data d'emissió.

- Dades del registre mercantil de l'expedidor.

L'art. 24 del Codi de Comerç assenyala que els empresaris individuals, societats i entitats subjectes a inscripció obligatòria faran constar en tota la seva documentació, correspondència, notes de comanda i factures, el domicili i les dades identificadores de la seva inscripció en el Registre Mercantil. Les societats mercantils i altres entitats faran constar, a més, la seva forma jurídica i, si escau, la situació de liquidació en què es trobin.

A les factures la descripció de l'operació haurà d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de la facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l'actuació subvencionada. No són suficients referències genèriques o no quantificades, com “material esportiu”, “promoció”, “serveis professionals”, etc.

Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, caldrà adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot cas s'haurà de poder verificar el preu unitari de l'operació.

Son elegibles les denominades “factures electròniques” (no confondre amb qualsevol document tramès per mitjans electrònics i telemàtics) entre el perceptor de la subvenció i els seus subministradors o prestadors de serveis. Les especificacions les podeu trobar a http://www.facturae.es/.

Les factures i els documents amb esmenes o modificats manualment no tenen consideració com a elegibles als efectes de justificar la subvenció.

11.6 Acreditació de pagaments

11.6.1 Sobre les formes d'acreditar els pagaments, la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau (BOE Núm. 261. 30 d'octubre de 2012) modificada per la Llei 11/2021, de 9 de juliol (BOE 164 de 10/07/2021), va introduir les següents limitacions pel que fa als pagaments efectius:

a) No es poden pagar en efectiu les operacions, en què alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d'empresari o professional, amb un import igual o superior a 1.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

b) No obstant això, aquest import és de 10.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d'empresari o professional.

c) Als efectes del càlcul d'aquestes quanties, s'han de sumar els imports de totes les operacions o pagaments en què s'hagi pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis.

S'entén per efectiu els mitjans de pagament definits a l'article 34.2 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril:

a) El paper moneda i la moneda metàl·lica, nacionals o estrangers.

b) Els xecs bancaris al portador denominats en qualsevol moneda.

c) Qualsevol altre mitjà físic, inclosos els electrònics, concebut per ser utilitzat com a mitjà de pagament al portador.

Els documents acreditatius del pagament han d'indicar, a més de tot allò que s'estableix en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació:

- la identificació del beneficiari i de l'ordenant del pagament (l'ordenant ha de ser el beneficiari de la subvenció: NIF i denominació social)

- concepte en què s'ordena el pagament i remissió al número o números de factura a què correspon. Si el document de pagament no fa referència a les factures, haurà d'anar acompanyat de la documentació complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, l'entitat ha d'aportar còpia del document i còpia de l'extracte bancari que acredita el càrrec.

Si el pagament ha estat practicat amb targeta de crèdit, cal lliurar el rebut del pagament i una còpia de l'extracte bancari de la targeta on figuri l'apunt del càrrec.

Es considerarà efectivament pagada la despesa, a l'efecte de la seva qualificació com a subvencionable, amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa realitzada o amb el lliurament als mateixos d'un efecte mercantil, garantit per una entitat financera o companyia d'assegurances, segons l'article 83.1 del Reglament de la Llei 38/2003. La còpia de l'esmentat efecte ha d'estar validada per l'entitat financera o companyia d'assegurances que intervingui.

11.6.2 Amb totes les factures imputades al compte justificatiu caldrà adjuntar el seu comprovant de pagament que pot ser:

a) Rebut bancari: és el que emet l'entitat bancària al fer el pagament del rebut presentat pel proveïdor.

b) Full de transferència amb el nom del beneficiari, número de la factura amb coincidència de l'import transferit i l'import de la factura, segellat i datat per l'entitat bancària.

c) Extracte bancari del compte de l'entitat on figuri l'assentament amb l'import coincident amb l'import i el nom de l'empresa a la qual se li ha realitzat el pagament.

Si el document de pagament no fa referència a les factures, haurà d'anar acompanyat de la documentació complementaria que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament, en els casos b i c.

En el cas de pagaments agrupats, és a dir un sol pagament o transferència, per liquidar diferents factures caldrà que el rebut bancari o l'ordre de transferència identifiqui el nom del destinatari i el número de cada factura.

11.6.3 Si es tracta de pagaments al comptat, i per tant, inferiors a 1.000 euros, sempre recordant que als efectes del càlcul d'aquesta quantia, s'han de sumar els imports de totes les operacions o pagaments en què s'hagi pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis, els rebuts de cobrament han de contenir com a mínim:

a) Denominació social de l'empresa perceptora de pagament.

b) Data d'emissió del rebut.

c) Número de la factura a la qual fa referència el pagament.

d) Import total de la factura.

e) Signatura original amb nom, cognoms i D.N.I. de la persona que tingui poders notarials de l'empresa.

11.7 Despeses no subvencionables

En cap cas es consideren despeses subvencionables:

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.

b) Els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives i penals.

c) Les despeses de procediments judicials.

d) Despeses de garantia bancària.

e) Despeses d'assegurances obligatòries o voluntàries.

f) Despeses notarials i registrals.

g) Despeses d'indemnitzacions per acomiadament (incloses les pactades) ni les bestretes al personal.

h) Despeses protocol·làries: begudes alcohòliques, tabac, multes i sancions, obsequis, regals, dinars de “treball”, banquets, “gales” actes de recepció o cloenda, atencions protocol·làries o representatives, obsequis, etc.

i) Les denominades “auto factures” (utilització de mitjans i recursos propis del beneficiari, de la mateixa entitat perceptora de l'ajut o de tercers participats pel mateix).

j) Serveis prestats per empreses o altres entitats destinat a l'atenció directa als beneficiaris del projecte d'integració o reinserció social i d'esport adaptat.

En cas que l'entitat beneficiària no justifiqui l'import total del projecte d'actuació que hagi servit de base per a la concessió de l'ajut, pertoca la revocació parcial de l'ajut, del qual s'ha de reduir l'import proporcionalment a la quantia no justificada.

11.8 No s'entendrà totalment justificada l'aplicació dels fons percebuts fins que no s'hagi acreditat, com a mínim, l'import del projecte d'actuació que hagi servit de base per concedir l'ajut.

11.9 Si els projectes per als quals se sol·licitin els ajuts objecte d'aquesta convocatòria obtenen ajuts o subvencions d'altres entitats públiques o privades, el total dels ajuts en cap cas no pot superar el pressupost del projecte.

11.10 Tot i això, les resolucions de concessió poden establir condicions concretes per justificar les subvencions.

11.11 El model de compte justificatiu és a disposició de les persones interessades en la pàgina web de la Direcció General d'Esports o a les dependències de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

11.12 Transport regular: despeses de desplaçament per carretera o tren en el territori de la península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla de tècnics esportius i esportistes (no personal de gestió ni directius), exclusivament, participants en la competició oficial. En el cas de presentar-se factura de l'agència de viatges, cal adjuntar els originals dels bitllets de ferrocarril, metro o bus o factura, si s'utilitzen aquests mitjans de transport regular.

Són elegibles els denominats “bitllets electrònics”, no els correus electrònics, identificadors, reserves o similars.

11.13 Lloguer de vehicles: despeses de desplaçaments per carretera en el territori de la península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla dels tècnics esportius i esportistes (no personal de gestió ni directius), exclusivament, participants en la competició oficial emprant vehicles de lloguer, cal adjuntar a la factura de l'agència de viatges o empresa de lloguer de vehicles les següents dades:

- Número de vehicles contractats i tipus o classe de vehicle.

- Trajecte d'anada: Lloc d'inici del desplaçament - lloc de destí del desplaçament.

- Trajecte de tornada: Lloc d'inici del desplaçament - lloc de destí del desplaçament.

- Número de quilometres realitzats

- Número d'ocupants del vehicle

11.14 Transport discrecional: despeses de desplaçaments per carretera en el territori de la península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla dels tècnics esportius i esportistes (no personal de gestió ni directius), exclusivament, participants en la competició oficial emprant autobús discrecional, cal adjuntar a la factura de l'agència de viatges o empresa de lloguer de vehicles les següents dades:

- Trajecte d'anada: Lloc d'inici del desplaçament - lloc de destí del desplaçament.

- Trajecte de tornada: Lloc d'inici del desplaçament - lloc de destí del desplaçament.

- Número de quilometres realitzats

- Número de places disponibles del vehicle

- Número d'ocupants del vehicle

11.15 Altres despeses dels desplaçaments per carretera amb vehicle de lloguer o propi. Caldrà presentar els tiquets de peatges, aparcaments, benzina i combustibles.

Com a criteri general, no es consideren subvencionables les despeses de taxi tret que es corresponguin a trasllats fins o des de les estacions de ferrocarrils, autobusos, ports i aeroports (de la península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla).

11.16 Despeses d'allotjament de l'equip a la península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla dels tècnics esportius i esportistes participants en aquestes activitats, exclusivament, (no personal de gestió ni directius). La factura de l'agència de viatges o l'establiment hoteler ha de contenir expressament aquestes dades:

- Nom de l'hotel d'allotjament

- Carrer, número, població i codi postal de l'hotel d'allotjament.

- Relació d'esportistes i tècnics esportius.

- Dia d'entrada i de sortida

- Règim d'estada (individual/doble/triple, etc – Només allotjament/Allotjament i esmorzar/Mitja Pensió/Pensió completa)

- Preu unitari per habitació.

11.17 Despeses de trasllats en avió o vaixell dels esportistes i tècnics dels projectes integració o reinserció social o d'esport adaptat a competicions no federades. Només tindran la consideració de subvencionables els bitllets en classe no superior a la de turista. La factura de l'agència de viatges o de la companyia aèria ha de contenir com a mínim les següents dades:

- Nom i llinatges dels esportistes i tècnics que han viatjat.

- Companyia aèria.

- Aeroport de sortida, aeroports d'escala, aeroport d'arribada.

- Dia i hora de sortida – Dia i hora de tornada.

- Preu unitari per passatger.

En el cas que les factures hagin estat emeses per l'agència de viatges o companyia aèria amb 15 dies naturals o més abans de la realització efectiva del trasllat, cal adjuntar els originals dels bitllets d'avió o targeta d'embarcament.

Són elegibles els denominats “bitllets electrònics”, no els correus electrònics, identificadors, reserves o similars.

11.18 Per a la justificació de les despeses de trasllats cal adjuntar còpia digitalitzada de l'acta del partit o competició esportiva. En cas de no disposar de l'acta s'han d'adjuntar targetes d'embarcament de tots els participants desplaçats.

11.19 Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'haurà de requerir a la persona interessada que, en el termini de quinze dies hàbils, esmeni la mancança o adjunti els documents preceptius, amb l'advertiment que, en cas que no ho faci, es considerarà que desisteix de la seva presentació de la justificació de la subvenció i s'arxivarà l'expedient sense cap més tràmit, amb la corresponent resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes prevists en l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

12. Contraprestacions econòmiques a persones físiques

12.1 Seran elegibles les quantitats netes (líquides) i la part de l'IVA que suporti al 100% l'entitat perceptora de la subvenció. En aquests pagaments, l'aplicació de les retencions de l'IRPF, es farà d'acord amb el que disposi la Llei i el Reglament d'impost sobre la Renda de les Persones Físiques o altres normes que regulin aquesta matèria. Atès l'article 31.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda (IRPF).

12.2 No seran elegibles les despeses de quotes a la SS del treballador/a, ni cap altre règim de previsió. No són objecte d'aquestes subvencions el pagament de quotes de qualsevol mena d'assegurances ni obligatòries ni voluntàries.

12.3 Salaris

Es podran justificar els corresponents a les persones subjectes a una relació laboral amb l'entitat beneficiaria. Aquesta justificació es farà mitjançant el rebut o nòmina pel net (líquid) rebut, signat per la persona interessada (si el total anual no supera 1.000,00 euros) o amb el comprovant bancari de l'ingrés corresponent.

No són elegibles salaris de persones en què la nòmina hi consti una activitat i portin a terme una de diferent, o amb retribucions desproporcionades.

Per justificar el pagament de les nòmines caldrà aportar:

a)Transferència bancària que identifiqui al destinatari, l'import i la data. No és vàlida l'ordre de pagament, sinó el justificant bancari o certificat de l'entitat financera on hi consti la informació.

b)Si els justificants de pagament son globals, es presentarà el desglossament per treballador a la identificació del nombre de remesa, data, nom del treballador i nòmina pagada i import.

12.4. Pagaments a professionals independents.

Podran ser elegibles les despeses netes i IVA no deduït, d'arrendaments de serveis professionals que estiguin donats d'alta en l'IAE. La justificació d'aquests pagaments es farà individualment per cada servei prestat i pel líquid rebut, mitjançant la corresponent factura o minuta, amb còpia del contracte d'arrendament de serveis o un altre document que determini el servei a prestar i la remuneració. En tots els casos caldrà practicar la retenció en concepte d'IRPF, i aplicar l'IVA quan es calgui.

12 5. Personal voluntari

12.5.1 S'entén per voluntariat el conjunt d'accions i activitats d'interès general desenvolupades per persones físiques i que reuneixin els requisits següents:

a) Que tenguin caràcter solidari i altruista.

b) Que tenguin una realització lliure i voluntària.

c) Que es duguin a terme sense contraprestació econòmica o material, sens perjudici del possible rescabalament de les despeses que l'acció voluntària els pugui ocasionar, si ho acorden així en el document de compromís.

Només podran percebre el reemborsament de les despeses ocasionades en l'exercici de l'activitat voluntària.

12.5.2. Límits d'aquestes despeses

a) Amb caràcter general, si es tracta de qualsevol despesa relacionada amb una compra (material previst al projecte, per exemple) destinada a l'exercici de l'acció voluntària i que ha avançat de la seva butxaca la persona voluntària, l'abonament de la despesa es realitzarà previ lliurament de factura corresponent (en cap cas notes, tiquets, rebuts).

b) Despeses de locomoció: cal justificar la realitat del desplaçament i la seva vinculació amb el programa de seguiment esportiu i la seva col·laboració voluntària. Si s'utilitza un vehicle propi (que haurà d'estar especificat, model i matrícula) l'import màxim és el resultat de multiplicar 0,19 € pel nombre de quilòmetres recorreguts. Si es tracta de transport públic caldrà justificar amb factures, bitllets o documents equivalents. En aquestes despeses podem incloure també despeses de peatges, aparcaments o altres relacionats amb el desplaçament.

c) Despeses de manutenció són els normals a compensar per dinar en bars, restaurant i altres establiments d'hostaleria realitzats en municipi diferent del lloc de treball habitual del / a perceptor / a i de què constitueixi la seva residència. Si en canvi és en el mateix municipi s'haurà de demostrar que l'horari de l'acció voluntària fa impossible el desplaçament a el domicili particular, i que aquest horari té sentit per a l'activitat que es realitza.

d) Aquestes despeses de manutenció tenen uns límits: si no hi ha pernocta 26,67 €/dia, si hi ha pernocta 53,34 €/dia.

e) Juntament amb les factures i el justificant de l'abonament s'ha d'emplenar un full de liquidació de despeses on s'ha de explicar el motiu de la despesa, l'activitat relacionada, data i persona voluntària participants, que estigui signat tant per l'entitat beneficiaria com per la persona voluntària.

13. Altres requisits generals

13.1 Les subvencions rebudes són compatibles amb d'altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics i privats d'àmbit territorial, nacional, estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre que no ultrapassin el 100 % del cost en quantia equivalent a l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat subvencionada. En tot cas, si les entitats beneficiàries obtenen un ajut addicional, la Conselleria d'Afers Socials i Esports revocarà la subvenció atorgada per a la mateixa finalitat en quantia equivalent a l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat subvencionada.

13.2 L'activitat subvencionada ha d'ésser portada a terme totalment per l'entitat beneficiaria de la subvenció.

14. Obligacions dels beneficiaris

A més de les obligacions previstes en l'article 11 del TRLS i l'article 'article 17 de l'Ordre de la consellera d'Afers Social i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer), les entitats beneficiàries hauran de complir les obligacions següents:

- Comunicar en el termini de cinc dies hàbils, mitjançant un escrit adreçat a la Conselleria d'Afers Socials i Esports, l'acceptació o renúncia de la proposta de resolució de l'ajut. En tot cas, es considera que la persona beneficiària desisteix de la proposta de resolució si no manifesta l'acceptació en el termini atorgat.

- Estar al corrent de les obligacions tributàries o de qualsevol naturalesa amb l'Estat, amb la Seguretat Social i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

15. Revocació

S'haurà de revocar la concessió de l'ajut si, posteriorment a la concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió.

16. Liquidació de la subvenció

16.1. La liquidació de la subvenció s'ha de dictar i notificar dins el termini de prescripció de quatre anys que estableix la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a comptar des de la presentació de la justificació per la persona o entitat interessada o, si s'escau, des de l'endemà del termini màxim per presentar-la, sens perjudici que, prèviament, s'hagi de requerir a la persona o entitat interessada perquè la presenti en un termini addicional de quinze dies improrrogables.

16.2. La liquidació de la subvenció s'ha de dictar en el marc de les actuacions de comprovació, i constitueix un pressupost de l'obligació de pagament total o parcial que, si s'escau, correspongui a favor de la persona interessada i a càrrec de l'administració concedent, com també, si s'escau, de l'inici per la consellera d'Afers Socials i Esports i a instància de la Direcció General d'Esports del procediment de revocació o de reintegrament total o parcial de la subvenció concedida i no justificada totalment o parcialment que preveuen els articles 43 i 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

En tot cas, la liquidació de la subvenció per la Direcció General d'Esports no impedeix ni afecta la realització d'altres actuacions ulteriors de control intern o extern previstes en aquesta llei i en la resta de la legislació aplicable per part dels òrgans competents en cada cas, amb l'abast i les conseqüències jurídiques corresponents.

16.3. Sens perjudici del que estableix l'apartat 16.1, quan la liquidació de la subvenció no es dicti i notifiqui dins els primers nou mesos no s'han d'exigir els interessos de demora que es meritin entre l'endemà d'aquests nou primers mesos i l'inici d'un eventual procediment de reintegrament.

Per al còmput d'aquests nou mesos no s'han de tenir en compte els períodes d'interrupció justificada de les actuacions de comprovació ni les dilacions que es puguin produir per causes no imputables a l'administració concedent, sempre que es documentin de manera adequada fent constar les dades d'inici i acabament de cada període, per dies naturals, i el motiu de la interrupció o la dilació.

17. Reintegrament

17.1 Com a conseqüència de la revocació s'ha de reintegrar totalment o parcialment l'import de l'ajut obtingut i, si escau, l'exigència de l'interès de demora, en els casos següents:

a) L'incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir l'ajut.

b) L'obtenció de l'ajut sense que es compleixin les condicions requerides per a això o l'alteració de les condicions tingudes en compte per concedir-lo, sempre que sigui per causes imputables a l'esportista beneficiari.

c) La negativa a sotmetre's a les actuacions de comprovació i control previstes legalment o l'obstrucció injustificada d'aquestes actuacions.

d) Haver rebut sanció ferma greu o molt greu en matèria esportiva, sanció ferma per dopatge o sanció penal ferma per delictes relacionats amb el dopatge, durant l'any 2022/2023.

e) Altres supòsits establerts en les bases reguladores.

17.2 Per al reintegrament, s'ha d'aplicar el procediment que determina a aquest efecte l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

17.3 Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

18. Règim d'infraccions i sancions

L'incompliment dels requisits que determina aquesta Resolució dóna lloc a aplicar el règim d'infraccions i sancions establertes legalment.

19. Inspecció

D'acord amb el que disposa aquesta convocatòria, els ajuts que concedeix la Conselleria d'Afers Socials i Esports s'han de sotmetre a la inspecció corresponent segons la normativa legal vigent que hi és aplicable.

20. Protecció de dades

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris han de complir amb la normativa corresponent, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.