Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6, lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 803 - Pàgines 4705-4713

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució conjunta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es fa públic el llistat parcial de potencials beneficiaris de l’Ajut Social i es concedeix un termini per exercir el dret a renúncia

    Número d'edicte 842 - Pàgines 4714-5603

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de dia 31 de gener de 2023 per la qual s’aproven les bases de la convocatòria del procés d’avaluació dels assessors dels centres de professorat que van obtenir plaça en règim de comissió de serveis mitjançant les convocatòries públiques aprovades per la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 27 de març de 2019 i per la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 12 d’abril de 2021

    Número d'edicte 806 - Pàgines 5604-5611

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 27 de gener de 2023, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, per la qual es convoquen els Premis d’Educació Secundària per a Persones Adultes corresponents al curs 2022-2023 per als alumnes de centres públics de les Illes Balears

    Número d'edicte 843 - Pàgines 5612-5615

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 30 de gener de 2023 per la qual s’amplia el termini per publicar la llista definitiva de beneficiaris de la convocatòria d’ajuts econòmics per a empreses amb la finalitat de millorar la qualitat dels ensenyaments de formació professional en la modalitat dual intensiva a les Illes Balears

    Número d'edicte 844 - Pàgines 5616-5617

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 31 de gener de 2023 per la qual s’estableix el procediment de matrícula dels alumnes de la modalitat lliure dels idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears

    Número d'edicte 795 - Pàgines 5618-5623

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del secretari general de la Conselleria d’Educació i Formació Professional de 2 de febrer de 2023 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 736/2022, seguit pels tràmits del procediment abreujat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma

    Número d'edicte 845 - Pàgina 5624

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajudes de desplaçament per a l’alumnat de les Illes Balears empadronat a Mallorca que cursa estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2022-2023

    Número d'edicte 796 - Pàgines 5625-5635

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la modificació no substancial d’Autorització Ambiental Integrada de la CCC de Son Reus, promoguda per GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU, amb relació a la petició de variar els valors límit d’emissió per a les instal·lacions de CC1 (IPPC M12/2022)

    Número d'edicte 820 - Pàgines 5636-5639

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la modificació no substancial de l’Autorització Ambiental Integrada de la CT Maó, promoguda per GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU, consistent en el canvi d’hores de funcionament de la turbina TG1 (IPPC M14/2022)

    Número d'edicte 821 - Pàgines 5640-5646

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la modificació no substancial de l’Autorització Ambiental Integrada de la CT Maó, promoguda per GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU, consistent en augmentar el consum d'aigua procedent de l'EDAR Maó-Es Castell (IPPC M25/2022)

    Número d'edicte 822 - Pàgines 5647-5650

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de dia 26 de gener de 2023 d’aprovació de la previsió dels serveis a concertar durant l’any 2023 per Direcció Insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social

    Número d'edicte 764 - Pàgines 5651-5724

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decrets de Presidència núm. 307/2022 i núm. 10/2023 pels quals s’acorda comparèixer en el procediment abreujat 588/2022 davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.3 de Palma i citar a termini les persones interessades

    Número d'edicte 807 - Pàgina 5725

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Substitució del batle

    Número d'edicte 798 - Pàgina 5726

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Convocatòria de la prova per a l’obtenció del permís municipal de conductor d’auto-taxi necessari per a poder dur a terme el servei públic de taxi

    Número d'edicte 782 - Pàgines 5727-5729

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació definitiva del projecte de “Dotació de serveis i eliminació de barreres a l'accessibilitat dels carrers Ferrer, Són Mussol i un tram del carrer Metge Morey"

    Número d'edicte 855 - Pàgina 5730

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2023, Ajuntament de Costitx

    Número d'edicte 793 - Pàgina 5731

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Aprovació definitiva RLT

    Número d'edicte 789 - Pàgina 5732

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació de les noves tarifes i de la revisió de tarifes existents del contracte de gestió d'instal·lacions esportives del centre poliesportiu

    Número d'edicte 785 - Pàgina 5733

  • ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

   • Modificació de les retribucions del membre de la Corporació que ha d'exercir el càrrec de president/batle pedani de l’Entitat Local Menor de Palmanyola

    Número d'edicte 858 - Pàgina 5734