Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

Núm. 92427
Modificació de les retribucions del membre de la Corporació que ha d'exercir el càrrec de president/batle pedani de l’Entitat Local Menor de Palmanyola

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se aprovat definitivament l'expedient de modificació de les retribucions del membre de la Corporació que ha d'exercir el càrrec de president/batle pedani de l'Entitat Local Menor de Palmanyola, en règim de dedicació exclusiva, amb les retribucions fixades a l'Acord de la Junta Veïnal de data 27/01/2023, es publica aquest per al seu general coneixement, donada la seva transcendència.

Exp: 772/2022

Procediment: Subvencions sol·licitades a altres administracions

Assumpte: Compensació econòmica a membres electes per les retribucions en règim de dedicació exclusiva

Proposta d'acord a la Junta Veïnal

Vist la provisió de batlia en data 19/01/2022 en relació a la compensació econòmica destinada als ajuntaments i a les entitats locals menors de les Illes Balears que abonin als seus membres electes retribucions per exercir el càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial al servei de la gestió pública local (any 2023).

Vist l'augment de les citades retribucions fins els 41.226,42 € subvencionades pel Govern Balear.

Vist l'article 75 de la LRBRL, en relació a l'article 74.2 i 74.3 de la LMRLIB, així com l'article 13 del ROF, vist l'article 4.3 del Decret 37/2014 de 8 d'agost i vist l'article 74.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Vist l'informe de la secretaria intervenció d'aquesta Entitat.

I en vista de l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, el qual dictamina que correspon al ple de la corporació acordar les retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial. 

Es proposa a la Junta Veïnal, l'adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar la retribució del càrrec amb dedicació exclusiva en la quantia total de 41.226,42 euros corresponents a 14 mensualitats més el cost de la seguretat social a càrrec de l'Entitat Local amb efectes de dia 1 de gener de 2023.

Segon.- Que es publiqui el present Acord de forma integra en el BOIB, als efectes del seu coneixement general.

Contra el present Acord, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el Ple d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació del present anunci, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé interposar directament recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què pugui interposar-se qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

Ho mana i firma el Sr. Batle.

 

Palmanyola, 2 de febrer de 2023

El batle Arnaldo Francisco Llinàs Quintana