Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 90951
Resolució del secretari general de la Conselleria d’Educació i Formació Professional de 2 de febrer de 2023 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 736/2022, seguit pels tràmits del procediment abreujat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1· S'ha interposat un recurs contenciós administratiu, corresponent a les actuacions núm. 736/2022, que se segueixen pels tràmits del procediment abreujat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma, contra la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres d'1 de desembre de 2022, per la qual es desestima un recurs interposat en relació amb l'horari establert pel centre CEPA Llevnt de Manacor a una treballadora.

2· Mitjançant un ofici de 9 de gener de 2023, el Jutjat va requerir a l'administració la tramesa de l'expedient administratiu i va demanar que se citi a termini a les persones interessades.

Fonaments de dret

1· L'article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

2· L'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1· Citar les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 736/2022, que se segueixen pels tràmits del procediment abreujat el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma, per tal que puguin comparèixer en qualitat de demandades i personar-se davant aquest Tribunal en el termini de nou dies des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució.

2· Comunicar a les persones interessades que si es personen fora del termini indicat, se les considerarà com a part sense que per això s'hagi de retrotreure ni interrompre el procediment, i que si no es personen, el procediment continuarà i no serà procedent fer-los cap notificació.

3· Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 2 de febrer de 2023

El secretari general de la Conselleria d'Educació i Formació Professional

Tomeu Barceló Rosselló