Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 90907
Resolució conjunta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es fa públic el llistat parcial de potencials beneficiaris de l’Ajut Social i es concedeix un termini per exercir el dret a renúncia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears (BOIB núm. 144, de 8 de novembre) crea l'Ajut Social, que té per objecte la protecció dels treballadors i treballadores demandants d'ocupació que són perceptors de prestacions o subsidis econòmics per desocupació, a fi d'atenuar els problemes derivats de l'augment del seu cost de vida.

2. A l'article 5 del Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, es defineixen els requisits a complir per les persones destinatàries que són els següents:

a. Tenir reconeguda pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) la prestació contributiva o el subsidi per desocupació com a mínim un dia dins el període comprès entre l'1 de novembre i el 23 de desembre de 2022.

b. Estar inscrites com a demandants d'ocupació en el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) com a mínim un dia dins el període comprès entre l'1 de novembre i el 23 de desembre de 2022.

3. A l'article 7 es fixa l'import i la forma de pagament de l'Ajut Social, que per a les persones que perceben prestacions contributives per desocupació és de 300 euros i per a persones que perceben subsidis d'atur és de 600 euros. En els dos casos aquest ajut s'ha d'abonar a les persones destinatàries en un únic pagament. Aquests imports s'han de pagar directament a la persona beneficiària i en el compte bancari en què es fa efectiu l'ingrés de la prestació contributiva o subsidi de desocupació, d'acord amb les dades facilitades pel SEPE.

4. A l'article 6 s'atribueix la tramitació de l'ajut a la Conselleria d'Afers Socials i Esports i la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball com a òrgans competents i s'estableix que el procediment de reconeixement del dret serà d'ofici. A més defineix les funcions de cada organisme en la tramitació, que són les següents:

- La Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, a través del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), una vegada comprovats els requisits, ha de facilitar les dades de les persones beneficiàries a la Conselleria d'Afers Socials i Esports perquè aquesta pugui continuar la tramitació.

- La Conselleria d'Afers Socials i Esports i la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball han de resoldre conjuntament el reconeixement del dret als ajuts, mitjançant una o més resolucions, que es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En la mateixa resolució s'ha d'establir un termini no inferior a deu dies naturals perquè les persones beneficiàries puguin exercir la renúncia al dret a percebre l'ajut social, sens perjudici que posteriorment puguin reintegrar l'import que se'ls hagi ingressat.

5. Seguint aquest procediment, el Servei Públic d'Ocupació ha aportat a la Conselleria d'Afers Socials i Esports la primera relació de les persones que, a dia 23 de gener de 2023, reuneixen els requisits establerts a l'article 5 del Decret llei 9/2022, de 7 de novembre.

6. El 30 de gener de 2023, l'Acord de Consell de Govern autoritza prèviament a la consellera d'Afers Socials i Esports l'exercici de la competència en matèria d''autorització de la despesa derivada de l'expedient de la gestió i pagament dels ajuts destinats a la protecció dels treballadors i treballadores demandants d'ocupació en concepte d'Ajut Social.

7. El 2 de febrer de 2023, la consellera d'Afers Socials i Esports dicta resolució per la qual s'autoritza la despesa corresponent a l'Ajut Social, amb un import màxim de 52.000.000,00 d'euros.

8. Als efectes de possibilitar el dret a renúncia definit a l'article 6.4. del Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, s'annexa com a Annex I el llistat de persones potencialment beneficiaries de l'Ajut Social. Per tal de complir amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte del tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, es publiquen les dades personals consistents en nom, llinatges i DNI/NIE de la següent manera:

a. Dígits 4, 5, 6 i 7 del document d'identificació (NIE / DNI).

b. Inicials del nom i els dos llinatges.

c. Import de l'ajut.

En cas de que el potencial beneficiari vulgui renunciar a l'ajut, ho haurà de fer mitjançant el document de renúncia que es trobarà a la pàgina web www.ajutsocial.caib.es.

9. La renúncia s'ha de presentar bé presencialment a les oficines d'assistència en matèria de registre, o bé telemàticament a través del tràmit telemàtic del procediment disponible a la Seu Electrònica de la CAIB a https://www.caib.es/seucaib.

Fonaments jurídics

1. La comunitat autònoma de les Illes Balears té competència exclusiva en matèria d'acció i benestar social, protecció social de la família i protecció de menors, d'acord amb el que estableix l'article 30 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.

2. El Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears (BOIB núm. 144, de 8 de novembre), crea l'Ajut Social i estableix el procediment per a la seva tramitació.

3. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears determina la composició del Govern i estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Dins d'aquesta estructura, sota la direcció del Govern, s'inclou la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball i la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

Per tot això, dictam la següent

Resolució

1. Publicar la resolució parcial conjunta de potencials beneficiaris de l'Ajut Social, previst pel Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears, que es relacionen en l'Annex.

2. Obrir un termini de deu dies naturals, a comptar des del dia següent de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per a què les persones beneficiàries puguin exercir la renúncia al dret a percebre l'Ajut Social, sense perjudici que posteriorment puguin reintegrar l'importe que se'ls hagi ingressat.

3. Informar que la relació de persones beneficiàries no és excloent i que es pot anar ampliant d'acord amb el previst a l'article 6, en relació amb les persones que compleixin els requisits de l'article 5 del Decret llei 9/2022, de 7 de novembre.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recurs

Contra aquesta Resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports o el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, document signat electrònicament (2 de febrer de 2023)

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball

Iago Negueruela i Vázquez

La consellera d'Afers Socials i Esports

Fina Santiago Rodríguez

Documents adjunts