Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 87790
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajudes de desplaçament per a l’alumnat de les Illes Balears empadronat a Mallorca que cursa estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'article 36.4 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, estableix que, en matèria d'ensenyament universitari, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té competència exclusiva, sens perjudici de l'autonomia universitària, en la programació i la coordinació del sistema universitari, en el finançament propi de les universitats i en la regulació i la gestió del sistema propi de beques i ajudes.

2. Així mateix, l'Estatut, en l'article 3, empara la insularitat del territori de la comunitat autònoma com a fet diferencial i mereixedor de protecció especial. Per aquesta raó, preveu que els poders públics, de conformitat amb el que estableix la Constitució, garanteixin l'aplicació efectiva de totes les mesures necessàries per evitar que d'aquest fet diferencial en puguin derivar desequilibris econòmics o de qualsevol altre tipus que vulnerin el principi de solidaritat entre totes les comunitats autònomes.

3. L'article 45 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, també preveu, en l'apartat primer, que, en relació amb les beques i ajudes a l'estudi, s'han de tenir en compte la singularitat dels territoris insulars i la distància respecte al territori peninsular per afavorir la mobilitat i les condicions d'igualtat en l'exercici de l'educació dels alumnes d'aquests territoris.

4. Fonamentant-se en l'article 138 de la Constitució espanyola, l'article 19 del Reial decret llei 4/2019, de 22 de març, del règim especial de les Illes Balears, fa referència a la compensació de la insularitat en matèria educativa. Aquesta compensació ha de preveure les necessitats de l'alumnat que ha de cursar estudis universitaris no impartits al territori de les Illes Balears i també la doble insularitat que ha de suportar l'alumnat de Menorca, d'Eivissa i de Formentera. Així, el Pla Estatal de Beques preveu el fet insular dels sol·licitants amb residència familiar a la nostra comunitat i estableix una quantitat econòmica addicional per aquest concepte en les beques, tant en les de caràcter general com en les de mobilitat.

5. Tot i que considera positives les mesures adoptades en aquest Pla, la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura té la voluntat de continuar amb la política d'ajudes econòmiques per a l'alumnat universitari de les Illes Balears: d'una banda, per garantir una prestació homogènia i eficaç del servei públic de l'educació que permeti corregir les desigualtats per motius d'insularitat de l'alumnat de les Illes Balears i, de l'altra, per afavorir, dins les limitacions pressupostàries de la Conselleria, la qualitat, la competència i l'excel·lència en el rendiment acadèmic de la nostra comunitat universitària.

6. D'altra banda, el títol II del Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer, del règim especial de les Illes Balears conté una regulació específica en matèria de transport. La insularitat comporta uns sobrecostos de transport per als territoris afectats, que es tradueixen en despeses addicionals que han de suportar els ciutadans residents en aquestes regions i en un desavantatge competitiu per a les empreses radicades a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta realitat ja va suposar, al moment oportú, la posada en marxa d'un sistema de compensacions que ara es perfecciona, amb l'adaptació a un nou entorn, en què es pretén que aquestes compensacions siguin tan properes com sigui possible als costos addicionals que pateixen realment els residents a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

L'articulat de l'esmentat Reial decret llei es completa amb el títol III, relatiu al factor d'insularitat de les Illes Balears, que es configura com a l'instrument financer destinat a assegurar la compensació deguda de les conseqüències econòmiques inherents a la discontinuïtat territorial que implica el fet insular, especialment en matèria d'inversió pública.

7. El factor d'insularitat del règim especial de les Illes Balears (REIB), inclòs per primera vegada en els pressuposts generals de l'Estat per al 2022, finançarà 23 nous projectes a totes les illes amb actuacions enfocades principalment a la millora de la gestió del cicle de l'aigua, les energies renovables, la construcció d'habitatge públic o el foment de la recerca i la innovació.

Aquesta convocatòria de subvencions és un dels projectes seleccionats amb l'objectiu de millorar el seu finançament i poder arribar a més estudiants amb ajuts d'import superior per compensar aquests sobrecostos derivats del fet insular.

8. Com en anys anteriors, el projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023, preveu dotacions pressupostàries específiques perquè els consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera publiquin les convocatòries d'ajudes corresponents als estudiants amb domicili a les illes esmentades.

9. En la convocatòria corresponent al curs 2022-2023, la Conselleria continua apostant per la competència i l'excel·lència, ja que, amb l'afany d'internacionalitzar el sistema universitari, ofereix als estudiants de les Illes Balears la possibilitat de cursar els estudis a universitats de qualsevol país de la Unió Europea (UE-27). Pel que fa als països en els quals poden cursar els estudis universitaris els estudiants beneficiaris de les ajudes objecte d'aquesta convocatòria, s'exclou el Regne Unit de la relació de països, una vegada ratificat l'Acord de sortida del Regne Unit de la Unió Europea, amb efectes del 31 de gener de 2020.

10. La Declaració de Bolonya va establir les bases per construir un espai europeu d'educació superior (EEES), organitzat conforme a certs principis (qualitat, mobilitat, diversitat, competitivitat) i orientat a assolir, entre d'altres, els dos objectius estratègics que s'indiquen a continuació: incrementar l'ocupació a la Unió Europea i convertir el sistema europeu de formació superior en un pol d'atracció per a estudiants i professors d'altres parts del món.

11. La Declaració de Bolonya recull els sis objectius següents:

- Adoptar un sistema de titulacions fàcilment comprensible i comparable, mitjançant la implantació, entre altres aspectes, d'un suplement al diploma.

- Adoptar un sistema basat, fonamentalment, en dos cicles principals.

- Establir un sistema de crèdits, com el sistema ECTS.

- Promoure la cooperació europea en matèria d'avaluació de la qualitat a fi d'elaborar criteris i metodologies comparables.

- Promoure la necessària dimensió europea en l'ensenyament superior, especialment en relació amb el desenvolupament curricular.

- Promoure la mobilitat mitjançant l'eliminació dels obstacles que impedeixen el ple exercici de la lliure circulació d'estudiants, professors i personal administratiu de les universitats i altres institucions de l'ensenyament superior europeu.

El procés de Bolonya forma part dels objectius de les estratègies «Educació i formació 2020» i «Europa 2020».

12. S'ha de remarcar que la Declaració de Bolonya té caràcter polític: enuncia una sèrie d'objectius i uns instruments per aconseguir-los, però no fixa uns deures jurídicament exigibles. Aquesta convocatòria pretén ajudar a assolir aquests objectius, en la mesura que contribueix a eliminar els obstacles a la mobilitat dels estudiants de les Illes Balears que cursen estudis universitaris oficials a qualsevol universitat de la Unió Europea (UE-27).

13. D'aquesta compensació econòmica per a desplaçaments se'n poden beneficiar, si compleixen uns requisits acadèmics mínims pel que fa als crèdits dels quals s'han d'haver matriculat, els alumnes residents a Mallorca que s'hagin de desplaçar fora de l'illa per cursar estudis universitaris oficials, sempre que no puguin fer aquests estudis a la seva illa de residència com a alumnes de la Universitat de les Illes Balears o dels centres que hi estan adscrits, bé perquè els estudis no s'hi ofereixen o bé perquè no hi han obtingut plaça.

14. Els ajuts que es concedeixin a l'empara d'aquesta convocatòria no es consideren ajuts d'estat atès que, d'acord amb la Comunicació de la Comissió relativa al concepte d'ajut estatal conformement al que es disposa l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, l'educació pública organitzada dins del sistema nacional d'educació finançada i supervisada per l'Estat pot considerar-se una activitat no econòmica. Aquests principis poden comprendre serveis d'educació pública com és l'educació universitària.

15. El procediment de concessió d'aquestes subvencions s'ha de tramitar d'acord amb els principis de publicitat, d'objectivitat, de transparència, d'igualtat i de no-discriminació, la qual cosa exigeix publicar-ne la convocatòria corresponent. D'acord amb l'article 4.1 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol), correspon al conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura aprovar aquesta convocatòria mitjançant una resolució.

16. Es fa necessari tramitar aquesta convocatòria pel procediment de tramitació anticipada d'expedients de despesa, de conformitat amb l'article 43 i els següents del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la qual cosa queda sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost per al 2023.

17. També són aplicables a aquesta Resolució la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003.

18. Finalment, mitjançant un acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 es va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2021-2023 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre).

 

Fonaments de dret

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

3. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

5. El Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021).

Per tot això, amb la fiscalització prèvia limitada de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, d'ajudes de desplaçament per a alumnat de les Illes Balears empadronat a Mallorca que cursa estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2022-2023.

2. Aprovar els termes d'aquesta convocatòria, que consten en l'annex 1, d'acord amb l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (30 de desembre de 2022)

 

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Miquel Company i Pons

 

ANNEX 1 Normes generals i particulars de les ajudes de desplaçament per a l'alumnat de les Illes Balears empadronat a Mallorca que cursa estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2022-2023

Primer

Objecte

L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar la convocatòria i el procediment de concessió d'ajudes per compensar part del cost del desplaçament de l'alumnat de les Illes Balears empadronat a Mallorca que, atès el fet insular, s'ha de desplaçar i ha de residir fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2022-2023.

​​​​​​​Segon

Règim jurídic

Aquesta convocatòria es regeix pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i per l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol).

Tercer

Partida pressupostària

Aquesta convocatòria té una tramitació anticipada d'expedient de despesa, de conformitat amb l'article 43 i els següents del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la qual cosa queda sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost per al 2023.

A aquesta convocatòria s'hi destina un màxim d'1.132.910,00 euros i té caràcter pluriennal.

La distribució màxima per anualitats és la següent:

- Any 2022: 0 euros

- Any 2023:

- 755.290,00 euros de la partida pressupostària 21501 421F05 48000 00, o partida equivalent, dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

- 377.620,00 euros de la partida pressupostària 21501 421F05 48000 00 FI022, o partida equivalent,  dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

 

Quart

Compatibilitat

1. Les ajudes de desplaçament per cursar estudis universitaris oficials a alguna universitat de la Unió Europea (UE-27) que es convoquen mitjançant aquesta Resolució són incompatibles amb les beques o ajudes per a finalitats similars (matrícula, residència i/o desplaçament) que es puguin rebre de qualsevol administració. També són incompatibles amb qualsevol tipus d'ajuda o beca per a finalitats similars d'entitats públiques o privades.

En tot cas, l'ajuda econòmica es denegarà si la Direcció General de Política Universitària i Recerca té constància que la persona sol·licitant rep alguna beca del Ministeri d'Educació i Formació Professional o de qualsevol administració o entitat pública o privada.

2. En el cas que la Direcció General de Política Universitària i Recerca tengui constància que la persona sol·licitant ha obtingut una beca del Ministeri d'Educació i Formació Professional o una ajuda o una beca d'una altra administració o d'una entitat pública o privada i que aquesta situació no s'ha declarat, ha d'iniciar l'expedient de reintegrament de l'ajuda prevista en aquesta convocatòria. Així mateix, la persona sol·licitant perdrà el dret a obtenir una ajuda de desplaçament en les convocatòries dels anys acadèmics 2023-2024 i 2024-2025, amb la tramitació prèvia de l'expedient sancionador corresponent.

Cinquè

Beneficiaris

1. Poden beneficiar-se de les ajudes previstes en aquesta convocatòria per a l'any acadèmic 2022-2023 les persones que es trobin en alguna de les circumstàncies descrites en cadascuna de les set categories següents:

1a. Alumnat amb domicili familiar a Mallorca que s'ha de desplaçar a una altra illa de les Balears per cursar-hi estudis oficials de grau que s'imparteixen a la Universitat de les Illes Balears perquè no ha obtingut plaça a l'illa de residència.

2a. Alumnat amb domicili familiar a Mallorca que s'ha de desplaçar a una altra comunitat autònoma d'Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar, a centres propis d'universitats públiques, estudis oficials de grau que no s'imparteixen a la Universitat de les Illes Balears ni als centres adscrits a aquesta universitat.

3a. Alumnat amb domicili familiar a Mallorca que s'ha de desplaçar a una altra comunitat autònoma d'Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar, a universitats privades o a centres adscrits a universitats públiques o privades, estudis oficials de grau que no s'imparteixen a la Universitat de les Illes Balears ni als centres adscrits a aquesta universitat.

4a. Alumnat amb domicili familiar a Mallorca que s'ha de desplaçar a una altra comunitat autònoma d'Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar, a centres propis d'universitats públiques, estudis oficials de grau perquè no ha obtingut plaça a la Universitat de les Illes Balears ni als centres adscrits a aquesta universitat.

5a. Alumnat amb domicili familiar a Mallorca que s'ha de desplaçar a una altra comunitat autònoma d'Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar, a universitats privades o a centres adscrits a universitats públiques o privades, estudis oficials de grau perquè no ha obtingut plaça a la Universitat de les Illes Balears ni als centres adscrits a aquesta universitat.

6a. Alumnat amb domicili familiar a Mallorca que s'ha de desplaçar a una altra comunitat autònoma d'Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar-hi estudis oficials de grau que a les Illes Balears només s'imparteixen a centres adscrits a la Universitat de les Illes Balears.

7a. Alumnat amb domicili familiar a Mallorca que s'ha de desplaçar a una altra comunitat autònoma d'Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar-hi estudis de màster universitari oficial que no s'imparteixen a la Universitat de les Illes Balears. Als efectes d'aquesta convocatòria, no es consideren ensenyaments no impartits les diferents especialitats d'un mateix títol de màster universitari oficial que s'imparteix a la Universitat de les Illes Balears.

Alumnat amb domicili familiar a Mallorca que s'ha de desplaçar a una altra illa de les Balears per cursar-hi estudis de màster oficial que s'imparteixen a la Universitat de les Illes Balears.

Alumnat amb domicili familiar a Mallorca que s'ha de desplaçar a una altra comunitat autònoma d'Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar-hi estudis de màster universitari oficial que s'imparteixen a la Universitat de les Illes Balears perquè no ha obtingut plaça en aquesta universitat.

2. En el marc d'aquesta convocatòria no es pot atorgar més d'una ajuda per sol·licitant.

Sisè

Requisits generals i exclusions

1. Per poder obtenir una de les ajudes d'aquesta convocatòria, s'han de complir els requisits generals següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea. Les persones estrangeres no comunitàries han d'acreditar la condició de residents. Queden excloses de concórrer-hi les que es trobin en situació d'estada.

b) Tenir el domicili familiar a Mallorca. A aquest efecte, s'entén que tenen el domicili familiar a Mallorca les persones que tenen veïnatge administratiu a qualssevol dels municipis de l'illa de Mallorca.

El compliment del requisit de veïnatge administratiu s'ha de mantenir de manera continuada durant tot el període comprès entre l'1 de setembre de 2022 i el 30 de juny de 2023.

c) Cursar 42 crèdits o més d'una única titulació universitària oficial durant l'any acadèmic 2022-2023. En el cas de sol·licitants que cursen estudis corresponents a una programació conjunta d'ensenyaments oficials (PCEO) o doble grau, els crèdits poden ser de qualsevol de les dues titulacions de grau que componen la PCEO.

A l'efecte d'acreditar aquest requisit, no es tenen en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits. Els crèdits corresponents a assignatures no superades el primer semestre dels quals el sol·licitant s'ha tornat a matricular el segon semestre d'aquest curs acadèmic únicament es comptabilitzen una vegada.

d) Cursar els estudis en una universitat pública o privada ubicada a algun dels països de la Unió Europea (UE-27): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, els Països Baixos, Polònia, Portugal, la República Txeca, Romania, Suècia o Xipre.

2. Per poder obtenir l'ajuda, s'han de complir els requisits següents, referents al rendiment acadèmic del curs 2021-2022:

a) Els sol·licitants que tenen el títol de batxillerat, que accedeixen a la universitat mitjançant la prova d'accés i que es matriculen per primera vegada del primer curs d'uns estudis de grau han d'acreditar una nota d'accés a la universitat igual o superior a 5,00 punts -sense comptar-hi la qualificació obtinguda en la fase d'admissió o, si s'escau, en la fase específica-, calculada d'acord amb la fórmula següent: 0,6 NMB + 0,4 PBAU (en què NMB és la nota mitjana de batxillerat i PBAU, la qualificació de la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat o, si s'escau, la qualificació de la fase general).

En les vies d'accés a la universitat restants també es requereix una nota mínima de 5,00 punts en la prova o en l'ensenyament que permet accedir a la universitat.

b) Els sol·licitants d'ajuda del segon curs o dels posteriors, o els que es matriculen de primer, però no és la primera vegada que es matriculen d'un primer curs d'ensenyaments universitaris oficials, han d'haver superat durant el curs acadèmic 2021-2022, segons la branca de coneixement a la qual pertanyen els estudis, els percentatges dels crèdits de què es varen matricular que s'indiquen a continuació:

 

- Arts i humanitats: 90 %

- Ciències: 65 %

- Ciències socials i jurídiques: 90 %

- Ciències de la salut: 80 %

- Enginyeria o arquitectura: 65 %

 

En qualsevol cas, el curs 2021-2022 la persona sol·licitant s'havia d'haver matriculat, com a mínim, de 42 crèdits d'una única titulació universitària oficial. En el cas de sol·licitants que varen cursar estudis corresponents a una PCEO o doble grau, els crèdits poden ser de qualsevol de les dues titulacions de grau que componen la PCEO.

A l'efecte d'acreditar aquest requisit, no es tenen en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits. Els crèdits corresponents a assignatures no superades el primer semestre dels quals el sol·licitant s'ha tornat a matricular el segon semestre d'aquest curs acadèmic únicament es comptabilitzen una vegada.

 

c) Els sol·licitants d'ajuda per a estudis de màster han de complir els requisits acadèmics següents:

 

- Els estudiants de primer curs de màsters que habiliten o que són una condició necessària per a l'exercici d'una professió regulada han d'acreditar una nota mitjana de 5,00 punts en els estudis previs que donen accés al màster. Pel que fa als restants estudis de màster, han d'acreditar una nota mitjana de 7,00 punts. Les notes mitjanes procedents d'ensenyaments tècnics (branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura) s'han de multiplicar pel coeficient 1,17.

- Els estudiants de segon curs de màsters que habiliten o que són una condició necessària per a l'exercici d'una professió regulada han d'acreditar una nota mitjana del primer curs de 5,00 punts. En el cas dels restants estudis de màster, han d'acreditar una nota mitjana de 7,00 punts.

En tot cas, a més de les notes mitjanes fixades en els apartats anteriors, els sol·licitants d'ajuda per al segon curs d'un màster han d'acreditar que han superat tots els crèdits de què s'havien matriculat el primer curs. Aquest mateix criteri s'aplica també als casos d'estudiants amb una discapacitat igual al 65 % o superior als quals s'havia reduït la càrrega lectiva.

A més, el nombre mínim de crèdits de què s'havien d'haver matriculat els sol·licitants el curs 2021-2022 és el que, per a cada cas, s'indica en la lletra b) anterior.

3. En el cas dels sol·licitants que durant el curs 2021-2022 no es varen matricular d'ensenyaments universitaris oficials, els requisits de rendiment acadèmic i de matrícula s'entenen referits al darrer any acadèmic cursat.

4. Resten excloses d'aquesta convocatòria:

a) Les persones que cursen ensenyaments artístics superiors, com estudis de música, de dansa i d'art dramàtic, de conservació i restauració de béns culturals i d'arts plàstiques i disseny.

b) Les persones que cursen ensenyaments superiors religiosos.

c) Les persones que cursen ensenyaments superiors militars.

d) Les persones que cursen estudis corresponents a títols propis de les universitats.

e) Les persones que cursen estudis corresponents a un doctorat.

f) Les persones que cursen estudis de les modalitats a distància, en línia o virtual.

g) Les persones que cursen estudis específics i obligatoris de preparació o especialització per a l'exercici professional que no siguin màsters universitaris oficials.

 

Setè

Sol·licitud

1. Les persones interessades han de presentar les sol·licituds de forma electrònica, juntament amb la documentació requerida en l'apartat vuitè d'aquest annex, mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible en el procediment publicat a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, de conformitat amb l'article 66.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La sol·licitud conté les declaracions responsables a què fa referència l'apartat c) de l'article 5.3 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009.

L'accés al tràmit s'ha de fer mitjançant identificació i firma electrònica.

Addicionalment, la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dguni.caib.es) conté la fitxa informativa completa.

2. El termini per presentar les sol·licituds s'inicia el dia 2 de març de 2023 i finalitza el dia 14 de juliol de 2023.

3. La presentació de la sol·licitud d'ajuda implica autoritzar l'Administració educativa a obtenir, a l'efecte de concedir l'ajuda, les dades necessàries per comprovar que l'alumne està empadronat a Mallorca, que no ha rebut cap beca del Ministeri d'Educació i Formació Professional i les dades de matrícula a universitats espanyoles.

Vuitè

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud

1. Per tramitar la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació següent:

a) L'imprès de sol·licitud emplenat en el tràmit telemàtic.

b) En el cas d'alumnes estrangers, una còpia del passaport.

c) En el cas d'alumnes estrangers, una còpia del document del número d'identitat d'estranger (NIE).

d) En el cas d'alumnes estrangers no comunitaris, una còpia de la targeta de residència.

e) En el cas que no s'autoritzi l'Administració a comprovar les dades d'empadronament, un certificat d'empadronament que acrediti el veïnatge administratiu de la persona sol·licitant en un municipi de Mallorca.

f) En el cas que no s'autoritzi l'Administració a comprovar les dades referents al gaudi de beques de la base de dades del Ministeri d'Educació i Formació Professional,  un certificat emès pel centre d'ensenyament que acrediti que la persona sol·licitant no ha rebut cap beca d'aquest Ministeri.

g) L'imprès de la matrícula universitària corresponent a l'any acadèmic 2022-2023, en què consti la titulació cursada pel sol·licitant i el nombre de crèdits de què s'ha matriculat, que ha de ser igual a 42 o superior, sense tenir en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

Els crèdits corresponents a assignatures no superades el primer semestre dels quals el sol·licitant s'ha tornat a matricular el segon semestre d'aquest curs acadèmic únicament es comptabilitzen una vegada.

h) En el cas que no s'autoritzi l'Administració a comprovar les dades referents a la matrícula de la base de dades de la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles (CRUE), o que en la base de dades no hi hagi la informació relativa a la sol·licitud, els rebuts de l'entitat financera que acreditin el pagament complet de la matrícula, incloses les despeses acadèmiques i administratives, dels estudis per als quals se sol·licita l'ajuda, així com del total de la resta de despeses acadèmiques en el cas d'universitats privades o de centres adscrits a universitats públiques o privades; un certificat emès per la universitat, que acrediti el pagament complet de la matrícula, incloses les despeses acadèmiques i administratives, dels estudis per als quals se sol·licita l'ajuda, així com del total de la resta de despeses acadèmiques en el cas d'universitats privades o de centres adscrits a universitats públiques o privades.

Aquesta autorització només es pot atorgar per a estudis oficials cursats a Espanya.

i) En el cas que la persona sol·licitant s'hagi matriculat per primera vegada del primer curs d'uns estudis de grau, un certificat amb el resultat de les proves de batxillerat per a l'accés a la universitat (PBAU).

En el cas d'accedir a la universitat per altres vies, un certificat de la nota de la prova o l'ensenyament que permet l'accés a la universitat.

En el cas dels sol·licitants que accedeixin per primera vegada al primer curs d'uns ensenyaments de grau i hagin fet les proves d'accés a la universitat en el curs 2020-2021 o anteriors, així com els sol·licitants de segon curs i/o posteriors que durant el curs 2021-2022 no s'hagin matriculat d'ensenyaments universitaris oficials, una declaració responsable en la qual consti el darrer any acadèmic cursat.

j) En el cas que la persona sol·licitant s'hagi matriculat del segon curs o dels posteriors, o que no es matriculi del primer curs d'uns ensenyaments universitaris oficials per primera vegada, el certificat acadèmic oficial complet o un extracte complet de l'expedient personal, validat amb el segell de la universitat, en què constin les assignatures de què es va matricular el curs acadèmic 2021-2022, amb el nombre de crèdits i les qualificacions obtingudes.

En el cas que la persona sol·licitant s'hagi matriculat del primer curs d'uns estudis de màster, també hi ha de constar la nota mitjana dels estudis que donen accés al màster. Els estudiants de segon curs de màster han d'acreditar la nota mitjana del primer curs del màster.

En qualsevol cas el segell original de la universitat ha d'incloure l'escut o imatge corporativa identificativa de la universitat, així com la denominació de la universitat de què es tracti (no s'admeten documents amb segells que no reuneixin els requisits anteriors).

k) Una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries del compte del qual l'alumne és titular o cotitular degudament emplenada i signada pel sol·licitant.

Aquest document es genera automàticament una vegada fet el tràmit telemàtic.

l) En els casos corresponents a les categories 1a, 4a, 5a i 7a previstes en el punt cinquè.1 d'aquest annex en què el desplaçament es produeix perquè no s'ha obtingut plaça, un certificat de la Universitat de les Illes Balears que acrediti aquesta circumstància.

m) En el cas de presentació de la sol·licitud en representació d'un tercer, acreditació de la representació legal i vigent amb la qual actua la persona que signa la sol·licitud.

n) Qualsevol altre document que l'Administració sol·liciti perquè el considera necessari per verificar el compliment i l'efectivitat de les condicions de concessió de l'ajuda.

2. En el cas de sol·licitants matriculats en un país que no sigui Espanya, la documentació acreditativa ha d'estar redactada en català, castellà, alemany, anglès, francès, italià o portuguès.

En el cas que algun document acreditatiu estigui redactat en un idioma diferent dels anteriors i, a partir del conjunt de la documentació, la unitat encarregada de la tramitació administrativa no pugui comprovar el compliment dels requisits, en l'informe a què fa referència el punt dotzè d'aquest annex s'ha de requerir la persona sol·licitant que presenti els documents originals en una traducció a qualsevol dels idiomes esmentats en el paràgraf anterior.

3. En el cas de sol·licitants matriculats en un país que no sigui Espanya, no es poden consultar les dades de matrícula a la base de dades de la CRUE, per la qual cosa també han de presentar el document esmentat en la lletra h) de l'apartat 1.

Novè

Instrucció del procediment

1. L'òrgan instructor del procediment és la Direcció General de Política Universitària i Recerca, que ha de dur a terme les actuacions necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució corresponent, en el marc de l'article 16 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

2. En concret, correspon a l'òrgan instructor:

a) Determinar les persones admeses a la convocatòria.

b) Resoldre els dubtes d'interpretació que puguin sorgir en relació amb les bases reguladores de la subvenció i la convocatòria.

c) Sol·licitar l'informe de la Comissió Avaluadora al qual fa referència el punt onzè.1.b) d'aquest annex.

d) Sol·licitar els informes que siguin necessaris per elaborar la proposta de resolució.

e) Requerir els documents complementaris que es considerin necessaris per conèixer les circumstàncies peculiars de cada cas a l'efecte de garantir la inversió correcta dels recursos pressupostaris destinats a les ajudes.

f) Formular la proposta de resolució.

 

Desè

Quantia de l'ajuda i criteris objectius i de preferència que n'han de regir la concessió

1. La subvenció per a cada sol·licitant que compleixi els requisits establerts en els punts cinquè i sisè d'aquest annex consisteix en una ajuda econòmica de 1.250,00 euros com a màxim per a desplaçaments per cursar estudis universitaris fora de l'illa de residència.

2. En el cas que la quantitat d'1.132.910,00 euros prevista en el punt tercer d'aquest annex no sigui suficient per atendre totes les sol·licituds avaluades positivament, la concessió de les ajudes s'ha de prioritzar d'acord amb les regles i els criteris següents:

a) Les persones sol·licitants que compleixin els requisits establerts s'han d'agrupar segons les set categories esmentades en el punt cinquè.1 d'aquest annex.

Les sol·licituds de cadascuna de les categories s'han de classificar, al seu torn, per ordre d'entrada.

b) L'ordre de prelació entre aquestes categories s'ha d'establir tenint en compte l'ordre en què apareixen en el punt cinquè.1 d'aquest annex.

c) A continuació, s'han de concedir les ajudes per a desplaçaments a totes les sol·licituds valorades favorablement dins cada una de les categories per ordre de prelació d'aquestes categories. En cap cas no es pot superar la quantitat màxima d'1.132.910,00 euros prevista en el punt tercer d'aquest annex.

d) Si el crèdit disponible no permet atendre totalment les sol·licituds d'ajudes de desplaçament de totes les categories, però sí que permet atendre-les de manera parcial, totes les ajudes s'han de reduir a prorrata en la quantia necessària fins a exhaurir el pressupost disponible.

e) En el supòsit anterior, si de la reducció a prorrata en resulta una quantitat inferior a 650,00 euros per sol·licitant, s'han d'atorgar 650,00 euros a cadascun dels sol·licitants ordenats segons les categories i dins de cada categoria segons la data d'entrada de les sol·licituds, fins a exhaurir el pressupost disponible. S'han de denegar la resta de sol·licituds per manca de disponibilitat pressupostària.

 

Onzè

Comissió Avaluadora

1. S'ha de constituir una comissió avaluadora, la qual ha d'exercir les funcions següents:

a) Avaluar i qualificar les sol·licituds d'acord amb els criteris i els requisits establerts en aquesta convocatòria.

b) Emetre l'informe, degudament motivat, que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.

2. La Comissió Avaluadora ha de tenir la composició següent:

a) President: el director general de Política Universitària i Recerca.

b) Secretària: la cap del Servei d'Universitat.

c) Vocals:

- La cap de la Secció IV de la Direcció General de Política Universitària i Recerca.

- Un representant de la Unitat de Gestió Econòmica de la Secretaria General de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

- Un representant dels Serveis Jurídics de la Secretaria General de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

 

Dotzè

Esmena de la sol·licitud, proposta de resolució de concessió i denegació de les ajudes i al·legacions

1. Entre els dies 1 i 7 de setembre de 2023 s'ha de fer públic, en la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dguni.cab.es), un informe referent a la documentació de les sol·licituds presentades a la convocatòria.

2. Mitjançant la publicació d'aquest informe es notifiquen les possibles mancances de documentació o els defectes de les sol·licituds. Les persones sol·licitants poden presentar la documentació per esmenar la sol·licitud fins al dia 22 de setembre de 2023. Si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seva petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21.1 de la Llei 39/2015.

Dins aquest termini, les persones sol·licitants també poden al·legar el que considerin adient.

3. La documentació per esmenar les sol·licituds s'ha de presentar, dins el termini establert, a qualssevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015. S'habilitarà un tràmit telemàtic de presentació d'esmenes que estarà disponible al procediment publicat a la Seu Electrònica d'aquesta Administració.

4. Una vegada l'òrgan instructor hagi analitzat la documentació aportada per esmenar i les al·legacions presentades, la Comissió Avaluadora s'ha de reunir per elaborar l'informe a què fa referència el punt onzè.1.

5. Correspon al director general de Política Universitària i Recerca formular la proposta de resolució de concessió i denegació de les ajudes basant-se en l'informe de la Comissió Avaluadora. La proposta de resolució ha d'incloure la llista de persones beneficiàries a qui es proposa atorgar la subvenció, així com les sol·licituds excloses, amb indicació de la causa d'exclusió.

6. La proposta de resolució s'ha de fer pública entre els dies 16 i 28 d'octubre de 2023 en la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dguni.caib.es).

7. Amb relació a aquesta proposta de resolució, es pot al·legar el que es consideri adient en el termini de deu dies naturals comptadors des de la data en què s'hagi publicat. Les al·legacions s'han de formular mitjançant un escrit adreçat al director general de Política Universitària i Recerca, que s'ha de presentar a qualssevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015. S'habilitarà un tràmit telemàtic de presentació d'al·legacions que estarà disponible al procediment publicat a la Seu Electrònica d'aquesta Administració.

No s'acceptaran al·legacions consistents a aportar documents que no s'hagin presentat en el termini d'esmena de sol·licituds a què fa referència el punt dotzè.2, previ a la publicació de la proposta de resolució.

8. Les persones beneficiàries disposen de deu dies naturals comptadors a partir de la publicació de la proposta de resolució per renunciar a l'ajuda. En aquest cas, han d'emplenar l'imprès oficial que figura en l'annex 2 d'aquesta Resolució i l'han d'adreçar a la Direcció General de Política Universitària i Recerca. Passat aquest període sense que hagin renunciat a l'ajuda, s'entendrà que l'accepten.

Tretzè

Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura

1. Una vegada analitzades les al·legacions presentades, o un cop acabat el termini sense que se n'hagi presentada cap, l'òrgan instructor ha d'elevar la proposta de resolució al conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, que ha de resoldre motivadament el procediment en un termini màxim de sis mesos comptadors des de l'acabament del termini per presentar sol·licituds.

La resolució del conseller ha d'incloure la llista de persones beneficiàries a qui s'atorga la subvenció i la quantia d'aquesta, així com la llista de les sol·licituds excloses, amb indicació de la causa d'exclusió.

En aquesta llista hi han de figurar com a excloses les persones sol·licitants d'ajudes que hagin resultat beneficiàries de qualsevol beca del Ministeri d'Educació i Formació Professional o de qualsevol altra administració o que hagin resultat beneficiàries de qualsevol tipus d'ajuda o beca d'entitats públiques o privades per a finalitats similars (matrícula, residència i/o desplaçament).

En el cas que la convocatòria no es resolgui en el termini de sis mesos fixat en aquest apartat, totes les sol·licituds s'han d'entendre desestimades.

2. La resolució del conseller s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dguni.caib.es).

3. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb el que disposa l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. No s'acceptaran al·legacions consistents a aportar documents que no s'hagin presentat, abans de publicar-se la proposta de resolució, per esmenar la sol·licitud d'acord amb el que preveu el punt dotzè d'aquest annex.

Catorzè

Justificació

En el marc de l'article 39.7 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, aquestes ajudes es justifiquen pel fet de complir els requisits necessaris per beneficiar-se'n.

Quinzè

Pagament

La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura ha d'abonar a les persones beneficiàries l'import de les ajudes concedides a l'empara d'aquesta convocatòria mitjançant una transferència bancària. Aquest pagament s'ha de fer una vegada que s'hagi publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de concessió i de denegació de les ajudes.

Setzè

Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris les que s'estableixen en l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions i en l'article 11 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009; en concret, les següents:

a) Destinar l'ajuda a la finalitat per a la qual es concedeix.

b) Complir els requisits i les condicions establerts per a la concessió i el gaudi de l'ajuda.

c) Cooperar amb l'Administració en les actuacions de comprovació que calgui fer per verificar, si escau, el compliment i l'efectivitat de les condicions de la concessió de l'ajuda.

d) Comunicar a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura l'obtenció de beques de l'Administració o subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat de qualsevol administració o ens públic o entitat privada nacional o internacional.

 

Dissetè

Control

Les persones beneficiàries queden sotmeses a les mesures de fiscalització, control i deure de col·laboració que preveuen els articles 48 i 49 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i als controls establerts en la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control de les ajudes públiques.

L'ocultació de qualsevol informació sobre els requisits donarà lloc a la revocació de l'ajuda concedida.

Per intensificar el control a fi d'evitar el frau en les declaracions encaminades a obtenir ajudes, l'Administració pot determinar si s'ha produït l'ocultació a què es refereix el paràgraf anterior per qualsevol mitjà de prova; en particular, mitjançant les dades que estiguin a l'abast de qualsevol òrgan de les administracions públiques.

Divuitè

Revocació de les ajudes concedides

D'acord amb el que disposa l'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, pertoca revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió, la persona beneficiària incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos concrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i s'han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament.

Dinovè

Reintegrament de les ajudes concedides

Pertoca reintegrar totalment o parcialment les quantitats rebudes i exigir l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la resolució per la qual s'acorda el reintegrament en els casos establerts en l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions; en concret, en el supòsit que s'anul·li la matrícula dels estudis universitaris, de conformitat amb el que preveu l'article 44.1.b) d'aquesta norma.

Per tant, s'han de reintegrar les quantitats rebudes en el cas que s'hagi obtingut l'ajuda falsejant les condicions requerides o amagant les que haguessin impedit que es concedís i en qualsevol altre supòsit que doni lloc a l'anul·lació de la resolució de concessió.

Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

Vintè

Règim d'infraccions i sancions

Si s'incompleixen els requisits que estableixen aquesta convocatòria i l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, s'ha d'aplicar el règim d'infraccions i sancions que estableix el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i el que contenen la legislació de finances i pressupostària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les normes que la despleguen.