Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 90946
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 27 de gener de 2023, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, per la qual es convoquen els Premis d’Educació Secundària per a Persones Adultes corresponents al curs 2022-2023 per als alumnes de centres públics de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 26 de gener de 2023, el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha formulat la proposta de resolució següent:

Antecedents

1. Entre les mesures educatives per millorar la qualitat i l'equitat de l'educació, com és la concepció d'un sistema educatiu més flexible i l'impuls de l'aprenentatge permanent al llarg de la vida, es fa necessari arbitrar mesures que afavoreixin la millora dels resultats acadèmics. Per aquest motiu, la Conselleria d'Educació i Formació Professional considera important destacar públicament l'esforç i el rendiment acadèmic dels alumnes adults que, gràcies a la seva constància i dedicació especial, han aconseguit obtenir el títol de graduat.

2. En data 13 de gener de 2023, el cap del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals va signar l'informe justificatiu relatiu a la convocatòria dels Premis d'Educació Secundària per a Persones Adultes de les Illes Balears corresponents al curs 2022-2023.

Fonaments de dret

1. L'article 1.b) de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, disposa que el sistema educatiu espanyol s'inspira, entre d'altres, en el principi d'equitat, que garanteixi la igualtat d'oportunitats per al ple desenvolupament de la personalitat a través de l'educació, la inclusió educativa, la igualtat de drets i oportunitats, també entre dones i homes, que ajudin a superar qualsevol discriminació, i l'accessibilitat universal a l'educació, i que actuï com a element compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials, amb una atenció especial a les que es derivin de qualsevol tipus de discapacitat.

2. La Llei 4/2006, de 30 de març, d'educació i formació permanents de persones adultes de les Illes Balears, indica que la participació en la vida social, cultural, política i econòmica de la població de les Illes Balears exigeix desenvolupar els aspectes formatius que permetin promoure entre les persones adultes una ciutadania activa, el raonament crític, el comportament cívic, la participació democràtica i la producció cultural i artística per transformar reflexivament la realitat social i construir un projecte col·lectiu de progrés.

Proposta de resolució

Propòs al conseller d'Educació i Formació Professional que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar la convocatòria dels Premis d'Educació Secundària per a Persones Adultes corresponents al curs 2022-2023, les bases de la qual figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar el model de proposta d'alumne candidat a obtenir un Premi d'Educació Secundària per a Persones Adultes, que figura en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

3. Establir que aquesta Resolució s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 27 de gener de 2023

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà El director general proposant Antonio Baos Relucio

 

 ANNEX 1 Bases de la convocatòria

Primer Objecte de la convocatòria

Aquesta Resolució té per objecte convocar els Premis d'Educació Secundària per a Persones Adultes corresponents al curs 2022-2023 per als alumnes dels centres públics de les Illes Balears.

Segon Instrucció del procediment

L'òrgan instructor del procediment és el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, que dictarà les mesures que siguin necessàries per aplicar el que disposa aquesta Resolució.

Tercer Premis

1. La Conselleria d'Educació i Formació Professional estableix el premi a l'esforç i a la trajectòria personal per a alumnes que hagin cursat l'educació secundària per a persones adultes (ESPA) en centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears i hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

2. La Conselleria d'Educació i Formació Professional lliurarà un màxim de dos premis per centre: un a un alumne que hagi obtingut el títol el primer quadrimestre del curs, i un altre a un alumne que l'hagi obtingut el segon quadrimestre.

Quart Destinataris i requisits

1. Poden optar als Premis d'Educació Secundària per a Persones Adultes els alumnes que hagin estat matriculats al segon nivell de l'educació secundària per a persones adultes durant el curs 2022-2023 en qualsevol dels centres docents públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i hagin estat proposats per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria en qualsevol dels dos quadrimestres del curs acadèmic 2022-2023.

2. Poden obtenir aquest premi els alumnes que, segons l'equip docent del centre, hagin destacat per la constància, l'esforç i l'afany per superar i vèncer les dificultats personals, educatives o de l'entorn familiar i sociocultural durant aquesta etapa i siguin mereixedors d'un reconeixement especial per la dedicació mostrada.

Cinquè Proposta de premiats

1. Cada centre docent pot proposar un alumne per quadrimestre, el qual, a criteri dels tutors i a partir de les propostes que els equips docents formulin, es consideri que és mereixedor del premi pel seu esforç personal i la seva trajectòria acadèmica com a alumne adult. La proposta i la seva justificació han de constar en l'acta de reunió de l'equip docent.

2. Cada centre té fins al dia 26 de juny de 2023 per trametre la seva proposta per correu electrònic a l'adreça siepa@dgfpieas.caib.es, de la Secció d'Educació de Persones Adultes de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, d'acord amb el model de l'annex 2.

Sisè Llistes provisionals d'alumnes premiats

Abans de dia 8 de juliol de 2023, la Secció d'Educació de Persones Adultes de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors publicarà a la pàgina web de la Direcció General (dgfpieas.caib.es) les llistes provisionals dels alumnes premiats, contra les quals es poden presentar reclamacions per possibles errors fins al dia 15 de juliol de 2023, a l'adreça siepa@dgfpieas.caib.es.

Setè Resolució de concessió

Una vegada resoltes les possibles reclamacions, el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha de proposar al conseller d'Educació i Formació Professional que dicti la resolució definitiva i ordeni que es publiqui a la pàgina web de la Direcció General.

 

ANNEX 2 Model de proposta d'alumne candidat a obtenir un Premi d'Educació Secundària per a Persones Adultes corresponent al curs 2022-2023 per l'esforç personal i la trajectòria corresponent

………………………………………..……………………………...................., director/a del centre ........................................................, propòs els alumnes que s'indiquen a continuació com a mereixedors d'un Premi d'Educació Secundària per a Persones Adultes per l'esforç personal i per la dedicació demostrada per superar les dificultats durant tota l'etapa d'educació secundària per a persones adultes.

Nom

Llinatges

Curs

Telèfon

Codi del centre on ha finalitzat l'ESPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta proposta es fa per acord de l'equip docent d'ESPA, presa en la reunió del dia .................................

..........................., …... de ............ de 2023

[rúbrica]