Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 87945
Substitució del batle

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

(Exp. núm. 858/2019)

Resolució de batlia

És prevista la meva absència d'Alaró del dia 4 al dia 9 d'aquest mes.

D'acord amb allò que preveuen l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i l'article 47 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,

Resolc:

- Delegar, en l'àmbit de tots els assumptes, la totalitat de les facultats de la batlia, sense condicions específiques d'exercici, en el 1r. tinent de batle Lorenzo Rosselló Campins, del dia 4 al dia 9 de febrer de 2023, ambdós inclosos.

En tot allò no previst en aquesta resolució, s'estarà al règim general establert a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, al Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.

Recursos.

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es poden interposar, alternativament, els recursos següents:

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació o publicació de la present resolució.

b) El recurs de reposició potestatiu davant la batlia, en el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent de la notificació o publicació de la present resolució. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un mes des de la seva presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma.

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Alaró, 1 de febrer de 2023

El batle Llorenç Perelló Rosselló