Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE COSTITX

Núm. 87532
Aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2023, Ajuntament de Costitx

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En virtut del Decret núm. 2023-0013, de data 1 de febrer de 2023, s'ha disposat el següent:

»De conformitat amb els articles 91.1 de la Llei 7/1985 de bases del règim local i 128.1 del Text refós 781/1986 del règim local sobre formulació per les corporacions locals de l'oferta d'ocupació pública.

Atesa la necessitat de cobrir les places de personal vacants a la Plantilla d'aquesta Corporació.

D'acord amb l'article 70 del text refós de la llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d'octubre.

Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació i en concret el 21.1 g) de la LBLR.

RESOLC

Primer.- Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública d'aquest Ajuntament per a l'any 2023, que conté els llocs de feina següents:

PERSONAL FUNCIONARI

Grup

Subgrup

Plaça

Total vacants

Sistema de ingrés

C

C1

ADMINISTRATIU

1

Concurs-oposició,  accés per promoció interna

PERSONAL LABORAL

Categoria

Plaça

Total vacants

Sistema de ingrés

PERSONAL LABORAL FIX

PEO SERVEIS MULTIPLES

1

Concurs-oposició, accés lliure

Segon.- Que es publiqui al tauler d'anuncis de la Corporació, a la seva seu electrònica i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present convocatòria, es pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació del present anunci, davant del Ple d'aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu Comú de les Administracions públiques, o recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma de Mallorca en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o se n'hagi produït la desestimació per silenci. Tot això sense perjuí que puga exercitar qualsevol altre recurs que estime pertinent.

 

Costitx, a data de la signatura electrònica: (1 de febrer de 2023)

El batle Antoni Salas Roca