Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 88099
Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de dia 31 de gener de 2023 per la qual s’aproven les bases de la convocatòria del procés d’avaluació dels assessors dels centres de professorat que van obtenir plaça en règim de comissió de serveis mitjançant les convocatòries públiques aprovades per la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 27 de març de 2019 i per la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 12 d’abril de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, estableix en l'article 102 que la formació permanent constitueix un dret i una obligació de tot el professorat, i també que és una responsabilitat de les administracions educatives.

2.El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa té competència en matèria de formació permanent del professorat.

3.El Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, determina en l'article 15.4 que la permanència en l'assessoria de formació als centres de professorat té una limitació en el temps i està sotmesa a les avaluacions periòdiques de la tasca desenvolupada en les condicions que es determinin en la normativa de desplegament del Decret esmentat.

4.L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l'organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears, determina en l'article 5.4 que el nomenament del personal assessor de formació es farà per un període inicial de dos anys i que, després d'aquest període, s'ha de dur a terme una avaluació de la seva actuació. Si el resultat de l'avaluació és positiu, es renovarà el nomenament, novament en comissió de serveis, per un període de dos anys. Un cop finalitzat aquest segon nomenament, es durà a terme una nova avaluació que, si és positiva, permetrà la pròrroga de la comissió de serveis per quatre anys més.

5.La mateixa Ordre de dia 11 de març de 2016 estableix, en l'article 6, les condicions d'aquesta avaluació, la composició de la comissió avaluadora i les seves funcions, els criteris d'avaluació i els instruments del procediment d'avaluació.

6.La Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 21 d'abril de 2016 i la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 12 d'abril de 2021, per les quals s'aproven les convocatòries públiques per cobrir, en comissió de serveis, places d'assessors de formació permanent als centres de professorat estableixen, en l'apartat 11.1 de les bases de les convocatòries, que els assessors de formació seleccionats han de ser avaluats en acabar el seu segon any com a assessors. Si el resultat de l'avaluació és positiu, es renova el nomenament, de nou en comissió de serveis, per un període de dos anys. Un cop finalitzat aquest segon nomenament, es durà a terme una nova avaluació que, si és positiva, permetrà la pròrroga de la comissió de serveis per quatre anys més. A més, l'apartat 11.2 determina que les característiques de l'avaluació no recollides en l'article 6 de l'Ordre de dia 11 de març de 2016 s'han de dictar per mitjà d'unes instruccions de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

Fonaments de dret

1.La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre.

2.El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3.El Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4.L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l'organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears.

5.La Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 27 de març de 2019 per la qual s'aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places d'assessors de formació permanent als centres de professorat.

6.La Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 12 d'abril de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública per cobrir places d'assessors de formació permanent als centres de professorat en comissió de serveis.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Aprovar les bases de la convocatòria del procés d'avaluació dels assessors dels centres de professorat que van obtenir plaça en règim de comissió de serveis mitjançant les convocatòries públiques aprovades per la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 27 de març de 2019 i la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 12 d'abril de 2021, les quals figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2.Aprovar l'annex 2 (Sol·licitud) i l'annex 3 (Memòria de l'exercici de la funció assessora. Autoavaluació).

3.Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el lloc web del Servei de Normalització Lingüística i Formació.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació, Universitat i Recerca en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament, 31 de gener de 2023)

La directora general de Primera Infància,

Innovació i Comunitat Educativa

Amanda Fernández Rubí

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria del procés d'avaluació dels assessors dels centres de professorat que van obtenir plaça en règim de comissió de serveis mitjançant les convocatòries públiques aprovades per la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 27 de març de 2019 i la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 12 d'abril de 2021

Primer

Objecte de la convocatòria

Aquesta convocatòria té per objecte establir el procés d'avaluació dels assessors dels centres de professorat que van obtenir plaça en règim de comissió de serveis mitjançant les convocatòries públiques aprovades per la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 27 de març de 2019 i per la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 12 d'abril de 2021.

Segon

Destinataris

1.Poden presentar-se a aquesta convocatòria els assessors de formació dels centres de professorat que van obtenir plaça en règim de comissió de serveis mitjançant les convocatòries públiques aprovades per la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 27 de març de 2019 i per la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 12 d'abril de 2021.

2.La participació en aquest procés d'avaluació per part de les persones seleccionades en les esmentades convocatòries és un requisit indispensable per optar a la renovació de la comissió de serveis per continuar exercint la funció d'assessor de formació als centres de professorat. En el cas de no participar-hi, s'entén que el docent que ocupa la plaça d'assessor de formació renuncia a continuar exercint la seva tasca al centre de professorat a partir del curs 2023-2024.

3.Els assessors que van obtenir plaça mitjançant les esmentades convocatòries públiques han de ser avaluats de la tasca desenvolupada durant els cursos 2021-2022 i 2022-2023.

Tercer

Presentació de sol·licituds i documentació

1.Les persones interessades a participar en el procés d'avaluació han de presentar una sol·licitud (annex 2) i adjuntar la memòria de l'exercici de la funció assessora (autoavaluació) (annex 3).

2.La sol·licitud i la memòria (autoavaluació) s'han de presentar, en el termini de vuit dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en un dels registres habilitats per la Conselleria d'Educació i Formació Professional, a les delegacions territorials o en qualsevol altra dependència referida en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Dins aquest termini també s'han de trametre, a l'adreça de correu electrònic snlf@dgpice.caib.es, una còpia de la sol·licitud en què consti la data d'entrada en el registre i una còpia de la memòria.

3.En el termini màxim de cinc dies naturals des de la data de finalització del període de presentació de les sol·licituds, el Servei de Normalització Lingüística i Formació ha de publicar en el seu lloc web la relació de persones admeses.

Quart

Procés

1.Aquesta convocatòria estableix un procés d'avaluació 360º de la tasca realitzada per cada un dels assessors dels centres de professorat que hi participen durant el corresponent període d'avaluació.

2.Aquest procés inclou, per a cada un dels assessors que participen en la convocatòria, les valoracions següents:

a)Memòria de l'exercici de la funció assessora (autoavaluació), elaborada pel mateix assessor i que es lliura juntament amb la sol·licitud en els terminis i la forma establerts en el punt tercer.

b)Avaluació per part de la resta d'assessors de l'equip pedagògic i de la resta de treballadors del centre de professorat.

c)Avaluació per part del director del centre de professorat.

d)Avaluació per part del Servei de Normalització Lingüística i Formació.

3.El director, els assessors de cada un dels equips pedagògics i la resta de treballadors del centre de professorat han de realitzar les valoracions a través d'un qüestionari en línia, assegurant la confidencialitat i la transparència del procés, en un termini de deu dies naturals comptadors a partir del dia següent a la publicació de la llista de persones admeses a la convocatòria en la plana web del SNLF.

4.La puntuació obtinguda a l'avaluació del director, a l'avaluació del Servei i a la mitjana de les valoracions del personal de cada CEP no pot ser inferior a 3 (en una escala d'1 a 5) en cap cas. L'autoavaluació feta per l'assessor no té puntuació.

5.Un cop finalitzat el termini de tramesa de les valoracions, el Servei de Normalització Lingüística i Formació ha d'elaborar l'informe a què es refereix l'article 6.4.c) de l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l'organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears. Aquest informe ha de recollir les puntuacions a què es refereix l'apartat anterior.

6.Aquest informe s'ha de comunicar a la persona avaluada, que l'haurà de tenir en compte, juntament amb la memòria de l'exercici de la funció assessora (autoavaluació), per formular les propostes de millora, les quals ha de lliurar com a document provisional dia 19 de març com a data límit, al correu electrònic snlf@dgpice.caib.es. Aquestes propostes de millora també s'han d'exposar a l'entrevista personal, que posa fi al procés d'avaluació.

7.Després de l'entrevista, i en cas que l'avaluació sigui positiva, la persona avaluada disposa d'un termini de set dies naturals comptadors a partir del dia següent la la publicació del resultat de l'avaluació en la plana web del SNLF per fer arribar al Servei de Normalització Lingüística i Formació (al correu electrònic snlf@dgpice.caib.es) el document definitiu de propostes de millora, que pot tenir en compte les observacions realitzades en l'entrevista personal, si és el cas. Aquest document serà el referent de l'avaluació en la següent convocatòria d'avaluació d'assessors de centres de professorat.

8.Les comunicacions personals amb les persones sol·licitants es faran mitjançant el correu electrònic indicat a la sol·licitud.

 

​​​​​​​Cinquè

Comissió avaluadora

1.La comissió avaluadora, amb la composició i les funcions que s'estableixen en els articles 6.1 i 6.2 de l'Ordre de dia 11 de març de 2016, s'ha de constituir en el termini màxim de trenta-cinc dies naturals des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Els membres de la comissió han de tenir accés a la documentació presentada pels sol·licitants i a l'informe de resultats de l'avaluació 360º elaborat pel Servei de Normalització Lingüística i Formació.

2.A la primera reunió de la comissió avaluadora s'ha d'aprovar el calendari d'entrevistes personals amb els sol·licitants, d'acord amb el que s'estableix en l'article 6.4.d) de l'Ordre de dia 11 de març de 2016.

3.La comissió avaluadora ha d'elaborar un informe final en el qual ha de constar la relació de persones que han superat el procés d'avaluació. Aquest informe s'ha d'elevar a la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa perquè en dicti la resolució corresponent, que s'ha de publicar en el lloc web del Servei de Normalització Lingüística i Formació.

4.Les persones que hagin superat el procés d'avaluació han de ser proposades per renovar la comissió de serveis a partir de l'1 de setembre de 2023. Aquesta proposta s'ha de fer d'acord amb el que determina l'article 15.3 del Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5.A les persones avaluades negativament no se'ls renovarà la comissió de serveis i cessaran del seu lloc de feina al centre de professorat en acabar la comissió de serveis actual.

 

ANNEX 2 ​​​​​​​Sol·licitud de participació en el procés d'avaluació dels assessors dels centres de professorat que van obtenir plaça en règim de comissió de serveis mitjançant les convocatòries públiques aprovades per la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 27 de març de 2019 i la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 12 d'abril de 2021

SOL·LICITUD

Destinació

DGPICE - Servei de normalització lingüística i formació

Codi DIR3

A04026925

 

Sol·licitant

DNI/NIE

 

Nom

 

Llinatge 1

 

Llinatge 2

 

Adreça electrònica

 

Adreça postal

 

Codi postal

 

Localitat

 

Municipi

 

Telèfon

 

Fax

 

Data de naixement

 

CEP

 

Assessoria

 

 

EXPÒS:

 

 

SOL·LICIT:

 

 

 

 

Documentació que s'adjunta

       Memòria de l'exercici de la funció assessora  (annex 3)

 

 

 

 

 

​​​​​​​

 

​​​​​​​

Informació sobre protecció de dades personals

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s'informa del tractament de dades personals que conté aquesta sol·licitud.

 

Tractament de dades. Les dades personals que conté aquesta sol·licitud seran tractades per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. No obstant això, atès que aquest model de sol·licitud no està prèviament vinculat a un òrgan concret, responsable del tractament, la informació sobre la protecció de dades s'ampliarà i especificarà en la primera comunicació que faci l'òrgan competent en la matèria sobre la qual se sol·licita l'exercici de drets.

 

Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament general de protecció de dades) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst a la Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).

 

Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Delegació de Protecció de Dades. La Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

 

..................................., ............ d.............................. de 20......

[rúbrica]

 

 

​​​​​​​ANNEX 3

Memòria de l'exercici de la funció assessora. Autoavaluació

 

Nom i llinatges

 

CEP

 

Assessoria

 

Període i avaluació

  • 2021-2023, 1a avaluació
  • 2021-2023, 2a avaluació

Puntuau cada ítem de la vostra autoavaluació sobre la funció assessora i feis un comentari explicatiu (és obligatori emplenar tots els camps).

Puntuació (P)

  • Bastant millorable
  • Alguna cosa millorable
  • Adequat
  • Bastant adequat
  • Molt adequat​​​​​​​

 

P

Fonamentació i justificació

La participació en els processos de detecció de necessitats formatives

1.Assessor els centres en la detecció de les pròpies necessitats formatives i en la concreció d'aquestes necessitats en la sol·licitud de formació.

 

 

2.Incorpor als FeC o FiC activitats dirigides a detectar necessitats formatives, noves o de continuïtat.

 

 

3.Particip en les reunions que el CEP realitza amb els centres per detectar necessitats formatives (reunions de representants de claustre, de coordinadors…).

 

 

 

 

 

Observacions:

​​​​​​​

 

El desenvolupament de les activitats formatives pròpies de l'assessoria

4.Ajud els centres a concretar les pròpies necessitats formatives en objectius realistes i assumibles.

 

 

5.Assessor els centres en la contextualització de les activitats formatives i en els procediments i requisits per sol·licitar-les i desenvolupar-les.

 

 

6.Els dissenys de les formacions que assessor s'ajusten al model i característiques definits al Pla Quadriennal i al Pla Anual del CEP.

 

 

7.Disseny i duc a terme les formacions conjuntament amb el coordinador de formació del centre, afavorint l'autonomia i l'empoderament formatiu dels claustres o dels equips educatius.

 

 

8.Analitz els resultats de les pròpies formacions i establesc accions de millora conseqüents, en col·laboració amb l'equip educatiu.

 

 

9.Mantenc una actitud assertiva, empàtica i flexible amb les necessitats i inquietuds dels participants i dels centres.

 

 

10.Dispòs d'estratègies i recursos suficients i adequats per assessorar i dinamitzar les formacions.

 

 

11.Me mantenc actualitzat sobre les temàtiques de les formacions, sobre les eines i recursos per facilitar-les i sobre el propi model formatiu.

 

 

12.Complesc adequadament els processos administratius relacionats amb les formacions.

 

 

13.Tenc iniciativa i propòs estratègies dirigides a millorar els processos organitzatius, de gestió, execució, seguiment i avaluació de les activitats formatives.

 

 

 

 

 

Observacions:

 

 

La col·laboració pedagògica i el treball en equip

14.Particip activament a les reunions del CEP, sessions, grups de treball, etc.

 

 

15.Particip de manera activa en la formació interna del CEP.

 

 

16.Particip de manera activa en la formació conjunta dels assessors dels CEP que organitza el SNLF.

 

 

17.Compartesc informació, recursos, activitats, etc. amb els companys de l'equip per millorar les activitats formatives.

 

 

 

 

 

Observacions:

 

La participació i interacció en el centre de professorat

18.Complesc adequadament els processos establerts relacionats amb la gestió del CEP.

 

 

19.Tenc iniciativa i propòs estratègies dirigides a millorar els processos organitzatius, de gestió, execució, seguiment i avaluació de l'organització general del CEP.

 

 

20.Dispòs d'habilitats comunicatives adequades.

 

 

21.Tenc un tracte amable i cordial.

 

 

22.Solucion ràpidament els incidents o problemes que sorgeixen.

 

 

23M'adapt de manera favorable a nous procediments i eines de treball.

 

 

24.Accept la meva responsabilitat quan es produeixen errades.

 

 

25.Complesc l'horari de feina i som puntual a les reunions i sessions.

 

 

26Faig feina de manera coordinada amb la resta de companys i promoc l'adopció de línies comunes d'actuació.

 

 

27.Transmet credibilitat i confiança.

 

 

28.Exprés les meves opinions i consideracions de forma honesta i constructiva, basant-me en fets.

 

 

29.Foment la companyonia i afavoresc un ambient de treball adequat.

 

 

30.Facilit la participació dels companys i proporcion ajuda o orientació quan algú de l'equip la necessita.

 

 

 

 

 

Observacions:

 

 

Quins són els vostres punts forts com a assessor/a? (màxim 100 paraules)