Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 89127
Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la modificació no substancial d’Autorització Ambiental Integrada de la CCC de Son Reus, promoguda per GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU, amb relació a la petició de variar els valors límit d’emissió per a les instal·lacions de CC1 (IPPC M12/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.En data 28 de maig de 2008 el conseller de Medi Ambient dicta resolució per la qual s'atorgà l'autorització ambiental integrada a la CCC de Son Reus, promoguda per GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN S.A.U., (BOIB núm. 88 de 24/06/2008).

2.En compliment de l'art. 10 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 desembre, el titular d'una instal·lació que pretengui dur a terme una modificació de la mateixa haurà de comunicar-ho a l'òrgan competent per atorgar l'AAI, indicant raonadament en atenció als criteris descrits a l'esmentat article, si es considera que es tracta d'una modificació substancial.

Tramitació

1.En data 3 de maig de 2022 (RE SAA núm. 382 i 383 de 04/05/2022) el Sr. Antoni Cantarellas Fontanet, en nom i representació de GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU, sol·licita la modificació M12/2022 de l'AAI de la CCC de Son Reus, consistent en la modificació dels valors de potència tèrmica.

2.Pel que fa a la petició de modificar els valors límit d'emissió, objecte d'aquest informe, en data 4 de juliol de 2022 es sol·licita informe sobre la modificació de condicionants de l'AAI als següents òrgans i entitats:

- Secció d'Atmosfera de la DG d'Energia i Canvi Climàtic (RS CMAiT núm. VALIB 115549 de 04/07/2022).

En data 22 de juliol de 2022 amb registre d'entrada núm. VALIB 120575 arriba al SAA l'informe 115/22-CA de la Secció d'Atmosfera, de 21 de juliol de 2022.

3.En data 10 de novembre de 2022 es presenta al subcomitè tècnic d'AAI l'informe tècnic de 7 de novembre de 2022 relatiu a la modificació M12/2022. En la sessió, el President proposà als membres del Subcomitè informar favorablement la modificació dels valors de la potència tèrmica, tal com s'havia proposat a l'informe tècnic i deixar sobre la taula la decisió sobre la modificació dels valors límit d'emissió per a les instal·lacions de combustió CC1.

En aquell mateix acte se li donava al promotor 10 dies de tràmit d'audiència per presentar el que consideri oportú i el promotor es donà per assabentat.

4.En data 23 de novembre de 2022 (RE SAA núm. 896 de 24/11/2022), el titular demana una pròrroga per tal de poder presentar la documentació.

5.En data 5 de desembre de 2022 (RE SAA núm. 927 de 07/12/2022), el titular presenta al·legacions a l'informe tècnic de 10 de novembre de 2022.

6.En data 12 de desembre de 2022 (RS SAA VALIB 156281 de 13/12/2022) es sol·licita informe sobre les al·legacions del titular a la Secció d'Atmosfera.

- En data 23 de desembre de 2022 amb registre d'entrada núm. VALIB 159889 arriba al SAA l'informe 178/22-CA de la Secció d'Atmosfera, de 22 de desembre de 2022.

Descripció del projecte

L'objecte de la petició, de la qual s'informa, és la modificació dels valors límit d'emissió per a les instal·lacions de combustió CC1.

 

Consideracions tècniques

1. Analitzant els criteris de l'article 14 del Reial decret 815/2013 per establir el caràcter de la petició:

a) Qualsevol ampliació o modificació que assoleixi, per si sola, els llindars de capacitat establerts, quan n'hi hagi, a l'annex 1, o si ha de ser sotmesa al procediment d'avaluació de l'impacte ambiental ordinària d'acord amb la normativa sobre aquesta matèria.

La modificació sol·licitada no produeix cap canvi als llindars de capacitat establerts i no ha de ser sotmesa a avaluació d'impacte ambiental.

b) Un increment de més del 50% de la capacitat de producció de la instal·lació en unitats de producte o servei.

La modificació sol·licitada no suposa un augment en la capacitat de producció de la central.

c) Un increment superior al 50% de les quantitats autoritzades en el consum d'aigua, matèries primeres o energia.

La modificació sol·licitada no suposa un increment en les quantitats autoritzades d'aigua, matèries primeres o energia.

d) Un increment superior al 25% de l'emissió màssica de qualsevol dels contaminants atmosfèrics que figurin en l'autorització ambiental integrada o del total de les emissions atmosfèriques produïdes en cadascun dels focus emissors així com la introducció de nous contaminants en quantitats significatives.

La modificació sol·licitada no suposa un increment superior al 25% de l'emissió màssica de cap dels contaminants atmosfèrics o del total de les emissions atmosfèriques produïdes en cadascun dels focus emissors així com la introducció de nous contaminants en quantitats significatives.

e) Un increment de l'emissió màssica o de la concentració d'abocaments, al domini públic hidràulic, de qualsevol dels contaminants o del cabal d'abocament que figuri en l'autorització ambiental integrada, així com la introducció de nous contaminants en quantitats significatives.

La modificació sol·licitada no suposa cap increment en els abocaments de la instal·lació ni la introducció de nous contaminants.

f) Un increment de l'emissió màssica superior al 25% o del 25% de la concentració d'abocaments de qualsevol de les substàncies prioritàries d'acord amb la normativa d'aigües o del 25% del cabal d'abocament que figuri en l'autorització ambiental integrada, així com la introducció de noves substàncies prioritàries d'acord amb la normativa d'aigües, quan el seu destí no és el domini públic hidràulic.

La modificació sol·licitada no suposa cap increment en els abocaments de la instal·lació ni la introducció de noves substàncies prioritàries al mitjà receptor.

g) La incorporació al procés de substàncies o preparats perillosos no prevists en l'autorització original, o l'increment d'aquests, que obliguin a elaborar l'informe de seguretat o els plans d'emergència regulats en el Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses, així com l'increment d'aquells en qualsevol quantitat per al seu ús habitual i continuat en el procés productiu, quan estiguin subjectes a convenis o acords internacionals per a la seva disminució o eliminació.

No hi haurà canvis en la incorporació o augment de substàncies perilloses.

h) Un increment en la generació de residus perillosos de més de 10 tones a l'any sempre que es produeixi una modificació estructural del procés i un increment de més del 25% del total de residus perillosos generats calculats sobre la quantitat màxima de producció de residus perillosos autoritzada.

No hi haurà canvis en les quantitats ni en la tipologia dels residus perillosos generats.

i) Un increment en la generació de residus no perillosos de més de 50 tones a l'any sempre que representi més del 50% de residus no perillosos, inclosos els residus inerts, calculats sobre la quantitat màxima de producció de residus autoritzada.

No hi haurà canvis en les quantitats ni en la tipologia dels residus no perillosos generats.

j) El canvi en el funcionament d'una instal·lació d'incineració o coincineració de residus dedicada únicament al tractament de residus no perillosos, que la transformi en una instal·lació que comporti la incineració o coincineració de residus perillosos i que estigui inclosa en l'annex 1, epígraf 5.2.

No aplica.

k) Una modificació en el punt d'abocament que impliqui un canvi en la massa d'aigua superficial o subterrània a la qual va ser autoritzat.

La modificació sol·licitada no suposa cap variació en la massa d'aigua autoritzada.

2. Per tant, la petició es tracta d'una modificació no substancial.

3. L'informe de condicionants 115/22-CA, emès per la Secció d'Atmosfera en data 21 de juliol de 2022, estableix a les seves conclusions el següent:

« [...]

2.Tenint en compte que els valors límits establerts actualment s'estan complint, que les millors tècniques disponibles proposaven un rang de nivell d'emissió que inclou per a la potència inferior als 600 MWt l'actual valor límit d'emissió, i que la situació actual demostra que es poden complir aquests valors límit, es proposa no canviar la taula actual de valors límit d'emissió.»

El valors de potència tèrmica, aportats per GESA, calculats a partir de dades de potència elèctrica i rendiment de la unitat, declarades pel fabricant, de les tres turbines que conformen del CC1 (TG5, TG6, TG7) de la CCC de Son Reus mostren una suma de les mateixes de 475,5 MWt, per tant, inferior a 600 MWt.

D'acord amb la DECISIÓ D'EXECUCIÓ (UE) 2017/1442 DE LA COMISSIÓ de 31 de juliol de 2017:

  • Els valors límit que s'apliquen actualment a aquests focus, considerant cicle combinat, són els indicats al quadre 24, de la Decisió d'Execució (UE) 2017/1442, per a TGCC existents amb un consum de combustible net total < 75% i Potència tèrmica nominal total de la instal·lació de combustió ≥ 600 (MWth).
  • Els valors límit d'aplicació per aquests focus, considerant cicle combinat, aplicant la suma de potències tèrmiques de 475,5 MWt que declara GESA, són els indicats al quadre 24, de la Decisió d'Execució (UE) 2017/1442, per a TGCC existents amb un consum de combustible net total < 75 % i Potència tèrmica nominal total de la instal·lació de combustió de 50 a 600 (MWth).

Tenint en compte que a l'informe de la Secció d'Atmosfera s'indica que els valors límit establerts actualment s'estan complint, que les millors tècniques disponibles proposaven un rang de nivell d'emissió que inclou per a la potència inferior als 600 MWt l'actual valor límit d'emissió, i que la situació actual demostra que es poden complir aquests valors límit, s'ha considerat adient mantenir els valors límit actuals.

4.En data 10 de novembre de 2022 es presenta al subcomitè tècnic d'AAI l'informe tècnic de 7 de novembre de 2022 relatiu a la modificació esmentada. En la sessió, el President proposà als membres del Subcomitè informar favorablement la modificació dels valors de la potència tèrmica, tal com s'havia proposat a l'informe tècnic i deixar sobre la taula la decisió sobre la modificació dels valors límit d'emissió per a les instal·lacions de combustió CC1 ja que el promotor planteja la possibilitat de realitzar unes proves que confirmarien la modificació dels VLE.

En aquell mateix acte se li donava al promotor 10 dies de tràmit d'audiència per presentar el que consideri oportú i el promotor es donà per assabentat.

5. El titular, en les seves al·legacions explica que ha realitzat una sèrie de proves:

- Quant al consum específic del CC1 i les emissions directes de CO2

Que s'han dut a terme proves al Cicle Combinat l de Son Reus per a determinar com afecta el canvi de VLE de NO, a l'eficiència i al comportament del cicle. Les mesures es feren en un cicle 2+ 1 (TG5+ TG7+ TV8) i un VLE de NO, de 40 mg/Nm3 i en el mateix cicle 2+1 i un VLE de NOx de 45 mg/Nm3. Les proves es feren durant una hora cada una i amb mitja hora de diferència, pel que es considera que les condicions atmosfèriques i el combustible utilitzat son iguals a ambdues.

Que aquestes proves han permès determinar que el consum específic, com a m3 de GN l MWh, es pràcticament igual en les dues proves. Per tant, pel fet de modificar el VLE de NOx no es produeix una variació en el consum específic del cicle, i, per tant, tampoc una modificació en l'emissió directa de CO2.

- Quant a la pèrdua de potència

En els casos de funcionament en cicle 3+1 (en el 2021 va representar el 16% de l'energia produïda en aquest cicle) la potència total que es perd és de 5,4 MW (3x1,2 + 1,8).

Que quan es despatxa amb el CCI de Son Reus en 3+1 i la pèrdua dels 5,4 MW, implica que l'hagi de cobrir un focus menys eficient sí que s'està produint un augment de les emissions de C02, ja que aquesta diferència de potència es generarà amb un ratio d'emissions de C02 de entre 0,92 i 1,05 tCOi/MWh front a un de 0,54 tCOi/MWh. Per altra banda també es cobrirà la pèrdua de potència amb gasoil o carbó enlloc de gas natural, amb el que implica en la resta de contaminants.

Que en base a dades de 2022, a dia d'avui durant 73 hores a la xarxa de Mallorca s'ha despatxat en les circumstàncies descrites en el paràgraf anterior (Cicle Combinat l + 1 o varies TG en cicle obert amb gasoil), i que això implica un augment de les emissions de C02 i altres contaminants.

6. L'informe 178-22 CA de la Secció d'Atmosfera tenint en compte les al·legacions del titular considera que:

  • El propi titular demostra que no hi ha canvis en el consum específic del CC1 ni en les emissions directes de CO2.
  • D'acord amb les dades aportades pel titular, en el pitjor dels escenaris es poden calcular les emissions de CO2, tenint en compte 5,4 MW de potència, amb el pitjor factor d'emissió 1,05 tCO2/MWh, durant 73 hores a l'any, la qual cosa representa 414 tones de CO2 a l'any. Si el mateix càlcul es fa tenint en compte el factor d'emissió més favorable de 0,54 tCO2/MWh, el resultat és de 213 tones de CO2 a l'any. La diferència és de 201 tones de CO2/any. La CT de Son Reus va emetre 632.361 tones de CO2 durant 2021, segons consta a la base de dades del Registre d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de la UE, dades verificades per entitat verificadora acreditada.

La diferència calculada en les emissions de CO2 representa un 0,03% en les emissions anuals de la CT de Son Reus.

I conclou:

1. Vista la documentació aportada pel titular, es considera que no està justificat, ni des del punt de vista ambiental ni de protecció de l'atmosfera, el canvi del valor límit d'emissió per a NOx, de l'actual 40 mg/Nm3 a 45 mg/Nm3 per al cicle combinat 1 de la CT de Son Reus.

2. Es manté el paràgraf de les conclusions de l'informe 115/22-CA:

Tenint en compte que els valors límits establerts actualment s'estan complint, que les millors tècniques disponibles proposaven un rang de nivell d'emissió que inclou per a la potència inferior als 600 MWt l'actual valor límit d'emissió, i que la situació actual demostra que es poden complir aquests valors límit, es proposa no canviar la taula actual de valors límit d'emissió.

Vist el dictamen del comitè tècnic de data 12 de gener de 2023 i d'acord amb l'article 8.1.a) i 9.3 del Decret 3/2022 dict la següent:

RESOLUCIÓ

Primer.-Desestimar la sol·licitud consistent en la modificació dels valors límit d'emissió per a les instal·lacions de combustió CC1.

Segon.-Notificar als interessats i publicar el contingut d'aquest acord al BOIB.

 

(Signat electrònicament: 31 de gener de 2023)

El president de la CMAIB Antoni Alorda Vilarrubias