Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 87620
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 31 de gener de 2023 per la qual s’estableix el procediment de matrícula dels alumnes de la modalitat lliure dels idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En el BOIB número 73, de 4 de juny de 2002, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional , de 26 de maig de 2022 per la qual es dicten les instruccions per regular el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d'idiomes dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Els punts segon, tercer, cinquè i sisè d'aquesta Resolució regulen les característiques de l'alumnat de la modalitat oficial.

Fonaments de dret

1. El Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a efectes de certificació, s'estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i s'estableixen les equivalències entre els ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats en diversos plans d'estudis i els d'aquest Reial decret (BOE núm. 311, de 23 de desembre), el qual indica, en l'article 7, que les administracions educatives han d'organitzar, com a mínim, una convocatòria anual de proves per obtenir els certificats de competència general dels nivells i idiomes impartits a les escoles oficials d'idiomes en el seu àmbit de gestió.

2. El Reial decret 1/2019, d'11 de gener, pel qual s'estableixen els principis bàsics comuns d'avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1, i avançat C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial (BOE núm. 11, de 12 de gener).

3. El Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s'estableixen l'ordenació, l'organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 66, de 16 de maig), el qual estableix, en l'article 14, que per a l'obtenció dels certificats dels nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 s'han de superar unes proves específiques, administrades per les escoles oficials d'idiomes, que han de ser comunes per a tots els centres i per a totes les modalitats d'ensenyament. Aquest Decret, a més, determina els components del currículum i els criteris d'avaluació dels esmentats nivells que, juntament amb els objectius, competències i continguts respectius, han de servir de referència per al disseny i avaluació de les proves de certificació de cada idioma.

4. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, de 4 de juny de 2022 per la qual es dicten les instruccions per regular el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d'idiomes dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 4 de juny).

5. La Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 9 de gener de 2023 per la qual s'estableix l'actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023 (BOIB núm. 8, de 17 de gener).

6. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'Educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març), regula en l'article 35, els ensenyaments d'idiomes de règim especial.

Per tot això, a l'empara de l'article 16 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Establir les bases del procés d'inscripció i matrícula per a les persones que vulguin presentar-se a la convocatòria de la modalitat lliure dels idiomes de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears, que figuren en l'annex 1.

2. Establir que anualment s'ha d'aprovar i publicar el calendari anual d'inscripció de matrícula dels alumnes de la modalitat lliure dels idiomes de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears.

3. Aprovar el calendari anual d'inscripció i matrícula dels alumnes de la modalitat lliure dels idiomes de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any 2023, que figura en l'annex 2.

4. Publicar aquesta Resolució i els seus annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma,  31 de gener de 2023

El director general de Planificació, Ordenació i Centres

Antonio Morante Milla

 

 

ANNEX 1

Bases de la convocatòria

 

Primer

Dates i procediment d'inscripció en la modalitat lliure

TOTS ELS IDIOMES (EXCEPTE CATALÀ A L'ILLA DE MALLORCA)

La inscripció a les proves s'ha de tramitar de manera telemàtica segons el calendari que es publicarà anualment. El portal per inscriure's ha de ser accessible des de la web de qualsevol de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears: Palma, Calvià, Manacor, Inca, Eivissa, Formentera, Maó i Ciutadella. Perquè el procés d'inscripció es pugui considerar finalitzat, s'ha d'haver lliurat la documentació requerida i la justificació del pagament a l'escola oficial d'idiomes que correspongui. Cada centre ha d'establir un horari d'atenció al públic, per telèfon, perquè les persones interessades puguin informar-se sobre possibles dubtes en relació amb el procés d'inscripció.

CATALÀ (ILLA DE MALLORCA)

La inscripció a les proves lliures de català s'ha de tramitar de manera telemàtica unificada per a totes les escoles oficials d'idiomes de Mallorca en tres fases:

Fase 1: des del portal https://www.eoidigital.com/eoibalearslliure/alumnes es realitzarà la consignació de les dades personals, l'elecció del nivell i la indicació de preferència de seus per a la realització dels exàmens.

Fase 2: assignació d'un centre a cada candidat per a la inscripció i realització de proves seguint les lletres vigents per establir l'ordre d'admissió del curs  segons el sorteig realitzat anualment. El centre assignat es podrà consultar accedint amb usuari i contrasenya al portal a dalt esmentat.

Fase 3: formalització de la inscripció en l'EOI corresponent.

Perquè el procés d'inscripció es pugui considerar finalitzat, s'ha d'aportar la documentació requerida i la justificació del pagament a l'escola oficial d'idiomes que correspongui de la manera que cada centre estableixi.

El detall de les dates i hores de cada fase es pot consultar al calendari que es publicarà anualment.

Segon

Documentació per a la inscripció

1. Per tal de formalitzar la inscripció, les persones interessades han d'aportar, mitjançant els medis establerts per a cada EOI, la documentació següent:

- Fotocòpia del DNI o NIE vigent. Si el NIE és provisional o no té fotografia, s'ha d'adjuntar una còpia del passaport en vigor. En cap cas no es permet un altre document per acreditar la identitat. Aquesta documentació no es requereix a les persones que ja són o han estat alumnes oficials del centre on es matriculen (antics alumnes).

- Justificant de pagaments de les següents taxes i/o justificant del dret a l'exempció o bonifica

-Drets d'examen (46,49€ o la que anualment es determini per Resolució de la conselleria competent en matèria d'Hisenda) – un pagament per a cada prova de certificació a la qual es presenta l'alumne.

- Serveis Generals (11,62€ o la que anualment es determini per Resolució de la conselleria competent en matèria d'Hisenda) – un únic pagament del qual estan exempts els alumnes que estiguin matriculats en règim oficial, EOIES o cursos específics a l'EOI on s'inscriuen en règim lliure.

- Obertura d'expedient (24,40€ o la que anualment es determini per Resolució de la conselleria competent en matèria d'Hisenda) – un únic pagament del qual està exempta qualsevol persona que hagi estat matriculada alguna vegada en règim oficial, EOIES o cursos específics a qualsevol EOI de les Illes Balears.

Els pagaments es justificaran amb la còpia del formulari 046, que ha d'indicar nom, llinatges, el concepte i que el pagament ha estat realitzat.

L'abonament d'aquestes taxes permet presentar-se a les convocatòries ordinària i extraordinària i es poden abonar telemàticament. La informació actualitzada es troba a la web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB):

http://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx.

2. Es contemplen les exempcions i bonificacions que la Conselleria d'Hisenda i Relacions exteriors determini anualment a la normativa aplicable.

3. Les instruccions de com s'ha d'aportar la documentació esmentada en l'apartat 1 es trobaran explicades en les pàgines web de les respectives escoles oficials d'idiomes.

Una vegada rebuda i comprovada tota la documentació, la secretaria del centre confirmarà en el termini de 30 dies que la inscripció s'ha realitzat correctament.

4. No s'acceptarà cap document fora dels terminis establerts al calendari. Les persones que facin el pagament i/o aportin la documentació fora de termini no tenen dret a la devolució de les taxes.

Tercer

Condicions per inscriure's a les proves

1. Per presentar-se a les proves cal haver complert els setze anys o complir-los dins l'any natural en què es fa la inscripció. També s'hi poden inscriure les persones que tinguin catorze anys (o compleixen els catorze anys dins l'any natural en el que fan la inscripció) o més per fer la prova d'un idioma estranger diferent del que cursen com a primer idioma estranger en l'educació secundària obligatòria.

2. Les persones que compleixen els requisits poden inscriure's per fer la prova lliure del nivell o dels nivells que els interessi de qualsevol dels idiomes que s'imparteixen. Una mateixa persona pot inscriure's per fer les proves lliures de més d'un idioma i d'un màxim de dos nivells per idioma, amb l'excepció de català, en què només podrà inscriure's d'un nivell. No és necessari tenir el certificat del nivell inferior per presentar-se a les proves lliures del nivell següent.

3. Els alumnes oficials de les modalitats presencial, d'anglès a distància i del programa EOIES que cursin els nivells bàsic A1 (o bàsic A2.1) intermedi B1.1, intermedi B2.1, o avançat C1.1 poden inscriure's a les proves lliures de certificació del mateix idioma o de qualsevol altre idioma com a alumnes de modalitat lliure.

4. Els alumnes oficials de les modalitats presencial, d'anglès a distància i del programa EOIES que cursin els nivells bàsic A2 (o bàsic A2.2), intermedi B1 (o intermedi B1.2), intermedi B2.2, avançat C1.2 o avançat C2 es poden inscriure a les proves lliures de certificació d'altres nivells del mateix idioma o de qualsevol altre idioma com a alumnes de modalitat lliure, però no a les del mateix nivell i idioma que cursen.

5. Els alumnes oficials de la modalitat presencial que s'inscriguin a les proves lliures de certificació del mateix idioma que estan cursant i que vulguin continuar els estudis d'aquell idioma al centre hauran de sol·licitar plaça en el curs immediatament posterior al del certificat en el procés de preinscripció. Les condicions en que aquests alumnes podran realitzar la matrícula en funció dels resultats que obtinguin a les proves es recollirà a la resolució reguladora del procés d'admissió i matriculació que es publica anualment.

6. Els alumnes oficials de la modalitat presencial que s'inscriguin a les proves lliures de certificació del mateix idioma que estan cursant, que vulguin continuar els estudis d'aquell idioma al centre, i que no hagin sol·licitat plaça en el curs immediatament posterior al del certificat al procés de preinscripció, o que no hagin obtingut plaça en el procés d'admissió, hauran de participar en el procés d'adjudicació de les darreres vacants al setembre.

7. En tots els casos, les proves s'han de fer d'acord amb el calendari oficial establert. En cap cas no es permet fer proves fora de les dates fixades en el  calendari.

8. La impossibilitat de fer la prova o la concurrència de les proves no donen dret a la devolució de les taxes.

9. A les proves lliures de certificació dels nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, s'hi poden inscriure totes les persones, independentment de la seva nacionalitat o de la seva llengua materna, amb aquestes excepcions:

- A les proves lliures d'espanyol només s'hi poden inscriure les persones que tinguin la nacionalitat d'un país on l'espanyol no sigui la llengua oficial, o que justifiquin que no han estat escolaritzats en aquest idioma.

- Els professors de les escoles oficials d'idiomes que hagin participat en el procés d'elaboració, pilotatge o validació de les proves d'un idioma no poden presentar-se a les proves d'aquell mateix idioma.

- Els professors que presten serveis en una escola oficial d'idiomes no poden inscriure's ni examinar-se al seu centre de l' idioma que imparteixen.

 

Quart

Data i lloc de les proves

1. Les proves escrites de certificació dels nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 per a alumnes de les modalitats lliure i oficial (presencial, semipresencial, a distància, alumnes del programa EOIES, del programa EOI-CEPA i EOI-FP), han de tenir lloc en les mateixes dates a tots els centres, tant en la convocatòria ordinària com en l'extraordinària.

2. Les dates d'aquestes proves es publicaran anualment mitjançant resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres

3. Els candidats s'han d'identificar amb el DNI, NIE original o carnet de conduir per poder presentar-se a les proves. Si tenen un NIE provisional o sense fotografia, hi han d'adjuntar una còpia del passaport en vigor. En cap cas no es permet acreditar la identitat mitjançant un altre document. Si no es poden identificar en el moment d'accedir a la prova, en quedaran exclosos.

Cinquè

Contingut de les proves

Les proves tenen com a referència els objectius, les competències, els continguts i criteris d'avaluació establerts per a cada nivell en el Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s'estableixen l'ordenació, l'organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Sisè

Elaboració i descripció de les proves

1. Les proves s'han d'elaborar d'acord amb el que estableix la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 de novembre de 2022 per la qual es dicten les instruccions per a l'elaboració de les proves de certificació unificades i no unificades per a l'alumnat oficial i lliure de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears.

2. Les proves de certificació dels nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 dels diferents idiomes autoritzats són proves unificades per a totes les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears.

3. Les proves consten de les següents parts o activitats de llengua: comprensió de textos orals, comprensió de textos escrits, producció i coproducció de textos escrits, producció i coproducció de textos orals i mediació lingüística, segons s'estableix en l'annex I del currículum bàsic regulat pel Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a l'efecte de certificació, s'estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i s'estableixen les equivalències entre els ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats en diversos plans d'estudis i els d'aquest Reial decret.

4. En l'enllaç http://www.caib.es/sites/eoibalears/ca/certificacions-82878/?campa=yes es podran consultar models de proves i una descripció detallada del format i contingut de les proves.

Setè

Qualificacions

1. Per tenir dret a l'obtenció de la qualificació global final, cal presentar-se a totes les parts de la prova.

2. Per superar la prova de competència general que dona dret als certificats de nivell corresponents, cal obtenir una puntuació mínima del 65 % de la puntuació total de la prova i superar cadascuna de les cinc parts que constitueixen la prova amb un mínim del 50 %, segons es disposa en l'article 4.4 del Reial decret 1/2019, d'11 de gener, pel qual s'estableixen els principis bàsics comuns d'avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1, i avançat C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial.

En la convocatòria extraordinària de setembre els candidats estan exempts de realitzar les parts superades amb un 50 % o més en la convocatòria ordinària de juny, i es conservaran les notes que s'hi hagin obtingut per al càlcul de la qualificació final. No obstant això, es poden presentar de nou a totes les parts de la prova. A efectes de certificació, per fer la mitjana aritmètica de la nota global final prevaldrà la nota obtinguda en la convocatòria extraordinària. No es podran presentar a la convocatòria extraordinària aquells candidats que al juny ja han obtingut un 65 % global i, per tant, tenen dret al certificat de nivell.

3. Els resultats de les proves s'han de fer públics en el lloc on es duguin a terme i en la data fixada, d'acord amb el que s'estableix en la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en tot cas, amb el que s'estableix en la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i s'hi han d'indicar el procediment i el termini per fer-hi reclamacions.

4. La informació que es faciliti a l'alumnat sobre el resultat de les proves de certificació ha d'incloure la puntuació de cadascuna de les parts que les componen, amb la qualificació parcial corresponent, així com la qualificació global de la prova en conjunt.

Vuitè

Administració de les proves

1. La direcció de cada centre ha de vetllar perquè el procés d'administració i correcció de les proves es desenvolupi correctament.

2. Les proves de certificació de les escoles oficials d'idiomes han de ser administrades per professors de l'escola oficial d'idiomes i corregides pels professors de cada departament.

3. Als centres que disposin de més d'un professor del departament de l'idioma que s'avalua es constituiran tribunals examinadors, amb l'excepció del nivell A2,  que cada centre amb més d'un professor del departament d'aquell idioma, podrà determinar si es constitueix o no aquest tribunal en base a criteris pedagògics i organitzatius.

4. En qualsevol moment, els professors responsables d'administrar les proves poden requerir els alumnes a presentar els documents identificatius (DNI, o NIE amb fotografia o carnet de conduir).

Novè

Adaptacions de les proves per a les persones amb dificultats específiques

1. D'acord amb el que es disposa en l'article 3.9 del Reial decret 1/2019, d'11 de gener, els candidats que necessitin condicions especials per fer les proves a causa d'algun tipus de discapacitat física o sensorial, com ara discapacitat visual, parcial o total, i alguns graus de discapacitat motriu i d'hipoacúsia, trastorns de la parla, o discapacitats múltiples, ho han de justificar en el moment de formalitzar la inscripció mitjançant un certificat oficial de la seva discapacitat i del grau d'aquesta. Si la situació i reconeixement es produeix entre la inscripció i la realització de la prova s'haurà de comunicar en el termini màxim de cinc dies des del reconeixement d'aquesta situació i sempre abans del termini màxim establert.

2. La sol·licitud d'adaptació de les proves de certificació s'haurà d'aportar, juntament amb la documentació justificativa de la discapacitat, en el moment i forma que estableix l'annex 3 de la resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 de novembre de 2022.

3. En tot cas, i segons el que s'estableix en l'article 3.9 del Reial decret 1/2019, d'11 de gener, els alumnes que necessitin condicions especials per a la realització de l'avaluació de certificació no han de ser dispensats de realitzar cap de les parts de què consti la prova, que és única per a tot l'alumnat.

Desè

Sol·licitud de revisió i procediment de recurs

1. Els alumnes, o els seus tutors o representants legals, poden sol·licitar segons els mitjans que proposi cada centre la revisió de la qualificació obtinguda en una o més parts de la prova de certificació corresponent. El termini per presentar aquestes sol·licituds és de tres dies hàbils a comptar de la data de publicació dels resultats, d'acord amb el que es disposa en l'article 8.3 del Reial decret 1/2019, d'11 de gener.

2. Les proves o parts de les proves que siguin objecte de revisió han de ser valorades per part del departament de l'idioma corresponent amb la finalitat de verificar que han estat avaluades en la seva totalitat i amb una correcta aplicació dels criteris d'avaluació establerts, i comprovar que no s'han produït errors en el càlcul de les qualificacions de cap part de la prova i/o de la qualificació global.

3. Una vegada finalitzat aquest procés, la direcció del centre, a proposta del departament de l'idioma corresponent, ha de  donar resposta a la persona interessada en un termini màxim de cinc dies hàbils comptadors des de la sol·licitud de revisió.

4. Els sol·licitants tenen dret a veure les proves revisades una vegada finalitzat el procés de revisió, en la data fixada per cada centre i no més tard de deu dies des de la notificació del resultat de la revisió.

5. La persona interessada pot interposar un recurs d'alçada davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà del dia en que rebi la notificació del resultat de la revisió.

Onzè

Resolució d'incidències

La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha de dur a terme les actuacions que estimi oportunes per tal de resoldre les incidències que puguin sorgir en el procés d'inscripció i mentre es duguin a terme les proves lliures de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears.

 

ANNEX 2

Calendari d'inscripció i matrícula

TOTS ELS IDIOMES (EXCEPTE CATALÀ A L'ILLA DE MALLORCA)

La inscripció a les proves s'ha de tramitar de manera telemàtica des de les 9.00 hores del dia 14 de març a les 22.00 del dia 28 de març de 2023. El portal per inscriure's ha de ser accessible des de la web de qualsevol de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears: Palma, Calvià, Manacor, Inca, Eivissa, Formentera, Maó i Ciutadella. Perquè el procés d'inscripció es pugui considerar finalitzat, s'ha d'haver lliurat la documentació requerida i la justificació del pagament a l'escola oficial d'idiomes que correspongui. Cada centre ha d'establir un horari d'atenció al públic, per telèfon, perquè les persones interessades puguin informar-se sobre possibles dubtes en relació amb el procés d'inscripció.

CATALÀ (ILLA DE MALLORCA)

La inscripció a les proves lliures de català s'ha de tramitar de manera telemàtica unificada per a totes les escoles oficials d'idiomes de Mallorca en tres fases:

Fase 1

De les 9.00 hores del 27 de febrer a les 22.00 hores del 10 de març de 2023 des del portal https://www.eoidigital.com/eoibalearslliure/alumnes es realitzarà la consignació de les dades personals, l'elecció del nivell i la indicació de l'ordre de preferència de les seus per a la realització dels exàmens

Fase 2

Dia 13 de març de 2023 a les 22 hores: assignació d'un centre a cada candidat per a la inscripció i realització de proves seguint les lletres vigents per establir l'ordre d'admissió del curs  segons el sorteig realitzat anualment. El centre assignat es podrà consultar accedint amb usuari i contrasenya al portal a dalt esmentat.

Fase 3

De les 9.00 hores del 14 de març a les 22 hores del 28 de març de 2023: formalització de la inscripció en l'EOI corresponent.

Perquè el procés d'inscripció es pugui considerar finalitzat, s'ha d'aportar la documentació requerida i la justificació del pagament a l'escola oficial d'idiomes que correspongui de la manera que cada centre estableixi.