Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CONSELL

Núm. 91972
Aprovació definitiva del projecte de “Dotació de serveis i eliminació de barreres a l'accessibilitat dels carrers Ferrer, Són Mussol i un tram del carrer Metge Morey"

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada en data 31 de gener de 2023 va aprovar el següent acord:

Primer.- Vist l'informe tècnic emès per l'enginyer industrial, redactor del projecte, sr. Bernat Oliver Bestard, s'acorda:

- Desestimar totes les al·legacions presentades pel sr. Vicente Coll Victoria, en data 07 de desembre de 2022.

Segon.- Aprovar definitivament el projecte d'obres “Dotació de serveis i eliminació de barreres a l'accessibilitat dels carrers Ferrer, Són Mussol i un tram del carrer Metge Morey” amb un pressupost de 588.920,38 euros (IVA inclòs) redactat per l'enginyer industrial sr. Bernat Oliver Bestard.

Tercer.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Consell, 2 de febrer de 2023

El batle Andreu Isern Pol