Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 89143
Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la modificació no substancial de l’Autorització Ambiental Integrada de la CT Maó, promoguda per GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU, consistent en augmentar el consum d'aigua procedent de l'EDAR Maó-Es Castell (IPPC M25/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.En data 26 de març de 2008 el conseller de Medi Ambient dictà resolució per la qual s'atorgà l'autorització ambiental integrada a la CT de Maó, promoguda per GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU, (BOIB núm. 70 de 22/05/2008).

2.En compliment de l'art. 10 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, el titular d'una instal·lació que pretengui dur a terme una modificació de la mateixa haurà de comunicar-ho a l'òrgan competent per atorgar l'AAI, indicant raonadament en atenció als criteris descrits a l'esmentat article, si es considera que es tracta d'una modificació substancial.

Tramitació

1.En data 2 de desembre de 2022 (RE SAA núm. 921 de 05/12/2022) el Sr. Antonio Cantarellas Fontanet, en nom i representació de GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SAU, sol·licita la modificació no substancial de l'AAI de la CT de Maó, consistent en augmentar el consum d'aigua procedent de l'EDAR Maó-Es Castell fins a 150.000 m3/any.

2.En data 15 de desembre de 2022, (RS SAA núm. VALIB 158235 de 19/12/2022), es sol·licita informe de condicionants de la modificació a la DG de Recursos Hídrics.

3.En data 19 de desembre de 2022, (RS SAA núm. VALIB 158857 de 21/12/2022), es sol·licita informe de condicionants de la modificació a la DG de Salut Pública i Participació.

Descripció del projecte

El titular sol·licita la modificació no substancial de l'AAI de la Central Tèrmica de Maó consistent en l'increment del consum d'aigua de l'EDAR Maó-Es Castell fins a 150.000 m3/any.

Aquest increment del consum anual d'aigua, que passa de 95.000 m3 a 150.000m3, es degut als canvis operatius a la Central Tèrmica de Maó derivats de la modificació de l'Autorització Ambiental Integrada M08/2019, per la qual s'apliquen les MTD's, que implica una disminució del funcionament dels grups dièsel BW i, per tant, un major funcionament de les turbines de gas.

Aquest augment de funcionament en les turbines de gas comporta un major consum d'aigua desmineralitzada la qual es produirà a la central amb aigua obtinguda de l'EDAR Maó-Es Castell. El rebuig del tractament de l'aigua es conduirà fins a l'EDAR.

El titular presenta una estimació dels productes químics que es consumiran a la central per obtenir l'aigua desmineralitzada d'acord amb l'experiència del funcionament dels dos darrers anys i tenint en compte la present sol·licitud d'augment d'aigua a consumir.

Matèries primeres

Quantitat autoritzada AAI

Quantitats amb la Modificació proposada

Gasoil

130.200 tones

No varia

Oli

150 tones

No varia

Àcid Sulfuric

17,152 tones

5,805 tones

Hidròxic Sòdic

12,42 tones

12,252 tones

Naftes

1,5 tones

No varia

Coagulant

1,497 tones

11,835 tones

Antiincrustant

0,966 tones

2.505 tones

Hipoclorit Sòdic

0,592 tones

14,5 tones

Disulfit Sòdic

0,834 tones

0,84 tones

Aigua Xarxa

1.150 m3

No varia

Potència elèctrica

5.300 MWh

No varia

Consideracions tècniques

1.Justificació que es tracta d'una modificació no substancial segons el que estableix l'article 14 del RD 815/2013 de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol de prevenció i control integrats de la contaminació.

a) Qualsevol ampliació o modificació que assoleixi, per si sola, els llindars de capacitat establerts, quan n'hi hagi, a l'annex 1, o si ha de ser sotmesa al procediment d'avaluació d'impacte ambiental ordinària d'acord amb la normativa sobre aquesta matèria.

La modificació proposada no supera els llindars de capacitat indicats a l'annex 1 del Reial decret 815/2013 ni s'ha de sotmetre a avaluació d'impacte ambiental ordinària o simplificada.

b) Un increment de més del 50% de la capacitat de producció de la instal·lació en unitats de producte.

La modificació no implica augments de capacitat de producció de la central tèrmica.

c) Un increment superior al 50% de les quantitats autoritzades en el consum d'aigua, matèries primeres o energia.

Consum de matèries primeres:

La modificació plantejada suposa el consum addicional d'àcid clorhídric, hidròxid de sodi ,hipoclorit de sodi, bisulfit sòdic, coagulant i antiincrustant. Aquests consums representen un increment menor a 1,1% en relació amb el consum de matèries primeres que es consumeixen en la Central.

Consum d'aigua de la Central:

En comparació amb la concessió de reutilització d'aigua de l'EDAR Maó-Es Castell actual, l'augment de consum d'aigua no suposa un increment superior al 50%.

Consum d'energia de la Central:

En comparació amb el consum actual, la modificació proposada no suposa un increment superior al 50%.

d) Un increment superior al 25% de l'emissió màssica de qualsevol dels contaminants atmosfèrics que figurin en l'autorització ambiental integrada o del total de les emissions atmosfèriques produïdes a cadascun dels focus emissors, així com la introducció de nous contaminants en quantitats significatives.

La modificació es planteja per a reduir les emissions de gasos contaminants.

e) Un increment de l'emissió màssica o de la concentració d'abocaments, al domini públic hidràulic, de qualsevol dels contaminants o del cabal d'abocament que figuri en l'autorització ambiental integrada, així com la introducció de nous contaminants en quantitats significatives

No es dóna cap dels condicionants indicats en aquest punt. L'aigua procedent de l'EDAR es tracta en la planta d'aigua desmineralitzadora de la central. El rebuig de la mateixa és conduït fins a l'EDAR.

f) Un increment de l'emissió màssica superior al 25% o del 25% de la concentració d'abocaments de qualsevol de les substàncies prioritàries d'acord amb la normativa d'aigües o del 25% del cabal d'abocament que figuri en l'autorització ambiental integrada, així com la introducció de noves substàncies prioritàries d'acord amb la normativa d'aigües, quan el seu destí no és el domini públic hidràulic.

No es dóna cap dels condicionants indicats en aquest punt.

L'augment de consum d'aigua de l'EDAR de 55.000 m3 generarà una quantitat anual d'aigua rebutjada de 22.500 m3.

La modificació descrita en aquesta memòria no implica l'emissió de cap de les substàncies prioritàries incloses en la normativa d'aigües, per la qual cosa no es preveu cap augment en l'emissió màssica ni en la concentració d'aquestes.

g) La incorporació al procés de substàncies o preparats perillosos no prevists en l'autorització original, o l'increment d'aquests, que obliguin a elaborar l'informe de seguretat o els plans d'emergència regulats en el Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses, així com l'increment d'aquells en qualsevol quantitat per al seu ús habitual i continuat en el procés productiu, quan estiguin subjectes a convenis o acords internacionals per a la seva disminució o eliminació.

Al no incorporar-se noves substàncies de les ja autoritzades en l'AAI vigent i, tampoc incrementar-se la capacitat d'emmagatzematge dels tancs que contenen aquestes substàncies, no obligaran a modificar el Pla d'Emergència actual amb el qual compta la Central Tèrmica de Maó ni a redactar cap nou informe de seguretat regulat pel Reial decret 840/2015 de 21 de setembre, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses. Per tant, no ha de ser considerat com a modificació substancial de la instal·lació sobre la base de l'anàlisi realitzada d'aquest criteri.

h) Un increment en la generació de residus perillosos de més de 10 tones a l'any sempre que es produeixi una modificació estructural del procés i un increment de més del 25% del total de residus perillosos generats calculats sobre la quantitat màxima de producció de residus perillosos autoritzada.

La modificació no implica canvis en la generació de residus perillosos.

i) Un increment en la generació de residus no perillosos de més de 50 tones a l'any sempre que representi més del 50% de residus no perillosos, inclosos els residus inerts, calculats sobre la quantitat màxima de producció de residus autoritzada.

La modificació no implica canvis en la generació de residus no perillosos.

j) El canvi en el funcionament d'una instal·lació d'incineració o coincineració de residus dedicada únicament al tractament de residus no perillosos, que la transformi en una instal·lació que comporti la incineració o coincineració de residus perillosos i que estigui inclosa en l'annex 1, epígraf 5.2.

La modificació no afecta cap instal·lació d'incineració o coincineració de residus. Per tant, no aplica.

k) Una modificació en el punt d'abocament que impliqui un canvi en la massa d'aigua superficial o subterrània a la qual va ser autoritzat.

El projecte plantejat no implica modificacions en els punts d'abocaments que puguin afectar cap massa d'aigua superficial o subterrània.

2.Per tant, es tracta d'una modificació no substancial.

3.Modificacions als condicionants de l'AAI a conseqüència de la modificació:

El punt 5. consums, s'ha de modificar la taula amb les quantitats actualitzades dels consums previstos de matèries primeres, aigua i energia, d'acord amb la documentació rebuda del promotor.

El punt 7.1.3. s'ha de modificar per fer constar l'estimació del consum d'aigua procedent de l'EDAR de Maó-Es Castell de 150.000 m3 i que el consum s'haurà de regir pel que disposi la corresponent concessió de reutilització.

Vist el dictamen del comitè tècnic de data 12 de gener de 2023 i d'acord amb l'article 8.1.a) i 9.3 del Decret 3/2022 dict la següent:

Resolució

Primer.- Atorgar la modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada de la C.T. de Maó, consistent en augmentar el consum d'aigua procedent de l'EDAR Maó-Es Castell, amb les condicions d'explotació, capacitat i processos indicats a la memòria lliurada pel promotor, i amb subjecció a les següents condicions i/o modificacions:

Al punt 5, es modifica la taula de consums quedant de la manera següent:

Matèria primera

Consum anual estimat

Gasoil

130.200 Tm (155.000 m3 )

Oli lubricant

150 Tm (182,6 m3 )

Acid sulfúric (H2SO4)

5.805 kg (3,155 m3)

Hidròxid sòdic (NaOH)

12.252 kg (8,168 m3 )

Naftes

1.500 kg (1.85 m3 )

Coagulant

11.835 kg (8,767 m3 )

Antiincrustant

2.505 kg (1,841 m3 )

Bisulfit sòdic (NaHSO3)

840 kg (0,622 m3 )

Hipoclorit sòdic (NaClO)

14.500 kg (11,788 m3 )

Aigua potable de xarxa

1.150 m3

Potència Elèctrica

5.300 MWh

Al punt 7.1.3.

on diu:

3. Aigües depurades: S'estima un consum màxim d'aigua depurada procedent de l'EDAR de Maó-Es Castell de 95.000 m3 anuals per a la producció d'aigua desmineralitzada. En tot cas, el consum s'haurà de regir pel que disposi la corresponent concessió de reutilització.

ha de dir:

3. Aigües depurades: S'estima un consum màxim d'aigua depurada procedent de l'EDAR de Maó-Es Castell de 150.000 m3 anuals per a la producció d'aigua desmineralitzada. En tot cas, el consum s'haurà de regir pel que disposi la corresponent concessió de reutilització.

Segon.- En compliment de l'article 82 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, una vegada executades les actuacions objecte de la modificació no substancial, el titular haurà de presentar una declaració responsable d'inici i exercici de l'activitat davant la conselleria competent en matèria de medi ambient, acreditativa de les obres realment executades i, si cal, les variacions entre el projecte presentat en la sol·licitud i allò realment executat.

Tercer.- La present autorització s'atorga sense perjudici de la resta d'autoritzacions i llicències que resultin exigibles. En particular el titular haurà d'obtenir la corresponent Concessió de reutilització d'aigua depurada procedent de l'EDAR de Maó-Es Castell.

Quart.- Publicar el contingut d'aquest acord al BOIB i notificar als interessats.

 

(Signat electrònicament: 31 de gener de 2023)

El president de la CMAIB Antoni Alorda Vilarrubias