Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 90949
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 30 de gener de 2023 per la qual s’amplia el termini per publicar la llista definitiva de beneficiaris de la convocatòria d’ajuts econòmics per a empreses amb la finalitat de millorar la qualitat dels ensenyaments de formació professional en la modalitat dual intensiva a les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, de 12 de juliol de 2022 per la qual es convoquen ajuts econòmics per a empreses amb la finalitat de millorar la qualitat dels ensenyaments de formació professional en la modalitat dual intensiva a les Illes Balears (BOIB núm. 92, de 16 de juliol de 2022), estableix el procediment per seleccionar els beneficiaris dels ajuts i per determinar, una vegada justificada l'activitat subvencionable, la quantitat que correspon a cadascun d'aquests beneficiaris.

2. D'acord amb el punt 3 de la base quarta de la convocatòria esmentada, la presentació de la sol·licitud implica que la persona o entitat interessada autoritza l'òrgan instructor del procediment perquè, si escau, obtengui de manera directa l'acreditació de les obligacions amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. En el cas que la persona o entitat sol·licitant denegui expressament l'autorització, ha d'aportar un certificat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

3. La base cinquena de la convocatòria determina que, una vegada s'ha comprovat que els sol·licitants compleixen els requisits per poder ser beneficiaris dels ajuts, s'ha d'emetre un informe que serveixi per poder elaborar la llista provisional d'empreses admeses i excloses a la convocatòria.

4. D'acord amb el que es preveu en l'article 9 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009), la comissió avaluadora ha d'emetre l'informe que ha de servir de base per a l'elaboració de la proposta de resolució que ha de formular l'òrgan instructor competent, que en aquest cas és la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

5. Així doncs, una vegada rebut l'informe, el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors va publicar, el 22 de novembre de 2022, la proposta de resolució que conté la llista provisional amb les empreses admeses i excloses a la convocatòria i va obrir un termini de deu dies perquè els interessats presentassin les al·legacions oportunes. Determinades empreses que figuraven en aquesta llista provisional van presentar al·legacions que feien necessari que l'òrgan instructor hagués d'efectuar algunes comprovacions davant l'administració corresponent. Per raons de caràcter tècnic, aquestes comprovacions no s'han acabat de fer fins mitjans del mes de gener, la qual cosa ha impedit completar l'informe que serveix de base per elaborar la llista definitiva de les empreses admeses i excloses de la convocatòria que s'havia de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors i, consegüentment, no ha permès complir el termini de sis mesos previst per dictar la resolució en què es publica la llista definitiva de beneficiaris.

6. De conformitat amb el segon paràgraf de l'article 13.2 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, quan el nombre de sol·licituds formulades o qualsevol altra causa justificada impedeixi raonablement complir el termini  per publicar la resolució amb la llista definitiva de beneficiaris, l'òrgan competent per resoldre, en aquest cas, el conseller d'Educació i Formació Professional, pot acordar-ne l'ampliació. En el mateix sentit, l'article 23 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, preveu l'ampliació motivada del termini màxim de resolució i notificació, el qual no pot ser superior al que s'ha establert per a la tramitació del procediment.

Fonaments de dret

1. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en concret, els articles 23, 32 i 35.

2. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura.

3. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, de 12 de juliol de 2022 per la qual es convoquen ajuts econòmics per a empreses amb la finalitat de millorar la qualitat dels ensenyaments de formació professional en la modalitat dual intensiva a les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Ampliar fins al 15 de març de 2023 el termini  per publicar la resolució amb la llista definitiva de beneficiaris de la convocatòria d'ajuts econòmics per a empreses amb la finalitat de millorar la qualitat dels ensenyaments de formació professional en la modalitat dual intensiva a les Illes Balears.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. La publicació substitueix la notificació personal i en té els mateixos efectes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, no es pot interposar cap recurs, de conformitat amb l'article 23.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 30 de gener de 2023

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà