Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 85082
Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de dia 26 de gener de 2023 d’aprovació de la previsió dels serveis a concertar durant l’any 2023 per Direcció Insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Arran de l'aprovació de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, la fórmula de l'acció concertada, com a figura de col·laboració entre el sector públic i el privat, es postula com la més adequada als principis que han de regir el sistema de serveis socials. Així doncs, a l'article 2 de l'esmentada Llei, es preveu que les administracions competents de les Illes Balears, per complementar el sistema públic i garantir una adequada equitat i qualitat de les prestacions incloses en la cartera de serveis o del servei d'orientació professional, poden encarregar la prestació d'aquests serveis de la seva competència, mitjançant el sistema d'acció concertada, a entitats sense ànim de lucre del tercer sector social, tal com es defineixen en els articles 3 i 4 de la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social, o, si escau, a entitats privades, preferentment del tercer sector social, quan existeixin anàlogues condicions d'eficàcia, qualitat i costs, d'acord amb els requisits que estableix aquesta Llei i amb respecte als principis de publicitat, transparència i no-discriminació.

2. En data de 2 de desembre de 2023 es va dictar la Resolució de la Presidència de l'IMAS de d'actualització i fixació de preus dels serveis per a persones amb discapacitat, inclosos a la cartera insular de serveis socials, que poden ser objecte de concertació social (BOIB núm. 158, de 6 de desembre de 2023).

3. En data de 24 de gener de 2023 la cap del Servei de Persones amb Discapacitat i Innovació Social, amb el vist-i-plau del director insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social va emetre informe de planificació i de necessitat de concertar els serveis que no poden ser prestats directament per la direcció insular indicada.

Consideracions jurídiques

Pel que fa a la competència,

1. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32 ext., d'1 de març de 2007; correcció d'errades BOIB núm. 29, de 28 de febrer de 2008), en concret l'article 70.4 relatiu a la competència pròpia dels consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social.

2. La Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, estableix a l'article 14 la potestat reglamentària normativa atribuïda als consells insulars en matèria de serveis socials, dins el marc de la regulació bàsica establerta pel Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 135, de 10 de novembre de 2001 i BOE núm. 284, de 27 de novembre de 2001).

3. Els Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 11 d'abril de 2019, en especial l'establert a l'article 2 d'acord amb el qual l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, com a organisme autònom creat pel Consell de Mallorca, adscrit al Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca, és l'organisme que exerceix les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i protecció de menors.

4. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 8 de juliol de 2019, pel qual es creen els departaments que n'han d'estructurar el govern (BOIB núm. 92, de 9 de juliol de 2019), entre els quals es troba el Departament de Drets Socials.

5. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen els membres del Consell Executiu de dia 12 de novembre de 2021 (BOIB núm 158 de 16 de novembre de 2021) per el que es nomenada la Sra. Sofia Alonso Bigler consellera executiva de Drets Socials.

6. L'òrgan competent per aprovar aquesta resolució és la Presidència de l'IMAS, d'acord amb l'article 7.3 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019). No obstant això, i d'acord amb l'article 8.2.1 les Vicepresidències de l'IMAS supliran a la Presidència i assumiran les seves atribucions en cas de vacant, absència, malaltia, impossibilitat física o una altre causa legal.

Pel que fa al fons,

7. Resolució de la Presidència de l'IMAS de dia 2 de desembre de 2022 d'actualització i fixació de preus dels serveis per a persones amb discapacitat, inclosos a la cartera insular de serveis socials, que poden ser objecte de concertació social (BOIB núm. 158, de 6 de desembre de 2023).

8. L'article 37.k) de la Llei 4/2009 estableix que correspon als Consells Insulars “concertar la gestió de serveis socials, en el seu àmbit territorial, amb entitats públiques o privades,...”. A l'article 89.1 es disposa que “les administracions públiques de les Illes Balears, en l'àmbit de les seves competències, poden organitzar la prestació dels serveis del Catàleg de Prestacions i Serveis Socials de les Illes Balears a través de les fórmules següents: gestió directa, règim de concert previst en aquesta Llei, gestió indirecta en el marc de la normativa de contractació de les administracions públiques i convenis amb entitats sense ànim de lucre”.

9. La Cartera Insular de Serveis Socials i dels Serveis a Menors i Família de Mallorca aprovada definitivament en Ple del Consell de Mallorca de 13 de juliol de 2017 (BOIB núm. 97, de 18 de juliol de 2017 i correcció d'errades materials publicada BOIB núm. 161, de 30 de desembre de 2017) i prorrogada la seva vigència fins al 31 de desembre de 2022 per Acord del Ple en sessió ordinària de dia 8 de juliol de 2021 (BOIB núm. 95, de 17 de juliol de 2021). I novament prorrogada per Acord del Ple en sessió ordinària de 15 de desembre de 2022

12. La Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 146 de 22 de novembre de 2018), regula al Capítol I el «Règim de col·laboració privada en la gestió de serveis socials per a les persones mitjançant l'acció concertada».

En virtut de la competència atribuïda legalment,

RESOLC

Primer. APROVAR la previsió dels serveis que per part de la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social durant l'any 2023, detallats en l'annex I d'aquesta resolució.

Segon. APROVAR la Guia d'aplicació al model d'atenció als serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca per a tota la concertació i el Model d'avaluació de seguiment de l'acció concertada, aplicable als serveis concertats per la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social

Tercer- PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, així com al Tauler d'Anuncis de l'IMAS i a l'apartat de Transparència del web de l'IMAS.

 

Palma, 26 de gener de 2023

La presidenta de l'IMAS Sofia Alonso Bigler

 

ANNEX I Previsió de serveis a concertar i fixació de preus

Els serveis socials de la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social, inclosos a la Cartera Insular de Serveis Socials i dels Serveis a Menors i Família de Mallorca, a concertar durant l'any 2023 , són els que es detallen a continuació:

En relació al preu plaça, es d'aplicació per a cada servei l'indicat a la Resolució de la Presidència de l'IMAS de d'actualització i fixació de preus dels serveis per a persones amb discapacitat, inclosos a la cartera insular de serveis socials, que poden ser objecte de concertació social (BOIB núm. 158, de 6 de desembre de 2023).

Aquesta previsió te caràcter estimatiu i en tant a terminis, nom, places i quantificació pot variar.

1). Servei d'Atenció Integral i Promoció de l'Autonomia per a persones amb discapacitat auditiva:

 • Àmbit territorial: Mallorca
 • Places: 210
 • Termini de la convocatòria : febrer 2023.
 • Durada: 3 anys
 

2).Servei d'Atenció Integral i Promoció de l'Autonomia per a persones amb discapacitat física:

 • Àmbit territorial: Mallorca
 • Places: 217
 • Termini de la convocatòria : febrer 2023.
 • Durada: 3 anys

3). Servei d'Atenció Integral i Promoció de l'Autonomia per a persones amb discapacitat per un diagnòstic de salut mental:

 • Àmbit territorial: Mallorca
 • Places: 70
 • Termini de la convocatòria : febrer 2023.
 • Durada: 3 anys

4). Servei de suport a l'habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament:

 • Àmbit territorial: Mallorca
 • places de suport a l'habitatge: 282
 • complement alta intensitat: 42
 • Termini de la convocatòria : febrer 2023
 • Durada: 3 anys

5). Servei de suport a l'habitatge per a persones amb discapacitat física:

 • Àmbit territorial: Mallorca
 • places de suport a l'habitatge: 40
 • complement alta intensitat: 9
 • Termini de la convocatòria : febrer 2023.
 • Durada: 3 anys

6). Servei de Funció Tutelar per a persones amb discapacitat intel·lectual i7o trastorn del desenvolupament:

 • Àmbit territorial: Mallorca
 • Places: 257
 • Termini de la convocatòria : febrer 2023.
 • Durada: 3 anys

7). Servei de centre de dia per a persones amb discapacitat física:

 • Àmbit territorial: Mallorca
 • Places: 51
 • Complement Transport: 8
 • Complement transport adaptat: 7
 • Complement de suport extraordinari: 3
 • Termini de la convocatòria : febrer 2023.
 • Durada: 3 anys

8). Servei de Promoció i recuperació de l'autonomia funcional per a persones amb discapacitat física sobrevinguda:

 • Àmbit territorial: Mallorca
 • Places: 140
 • Termini de la convocatòria : febrer 2023.
 • Durada: 3 anys

9). Servei de centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament:

 • Àmbit territorial: Mallorca
 • Places: 650
 • Places transport ordinari: 215
 • Complement de transport adaptat: 70
 • Complement de transport rural: 80
 • Complement de suport extraordinari: 56
 • Termini de la convocatòria : març 2023.
 • Durada: 3 anys

10). Servei de centre de dia per a persones amb discapacitat física per trastorn immunològic:

 • Àmbit territorial: Mallorca
 • Places: 10
 • Termini de la convocatòria : març 2023.
 • Durada: 3 anys

11). Servei de residència per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament:

 • Àmbit territorial: Mallorca
 • Places: 327
 • Complement de suport extraordinari: 58
 • Termini de la convocatòria : març 2023.
 • Durada: 3 anys

12). Servei de residència per a persones amb discapacitat física per trastorn immunològic:

 • Àmbit territorial: Mallorca
 • Places: 10
 • Termini de la convocatòria : març 2023.
 • Durada: 3 anys

13). Servei de ocupacional:

 • Àmbit territorial: Mallorca
 • Places: 1450
 • Places transport ocupacional: 450
 • Complement de transport adaptat: 10
 • Complement de transport rural: 140
 • Complement de suport extraordinari: 6
 • Acompanyament al transport: 60
 • Termini de la convocatòria : abril 2023.
 • Durada: 3 anys

14). Servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament:

 • Àmbit territorial: Mallorca
 • Places: 370
 • Complement de suport extraordinari: 29
 • Complement d'alta intensitat: 60
 • Termini de la convocatòria : març 2023
 • Durada: 3 anys

15). Servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física:

 • Àmbit territorial: Mallorca
 • Places: 18
 • Termini de la convocatòria : març 2023.
 • Durada: 3 anys

16). Servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física per trastorn immunològic:

 • Àmbit territorial: Mallorca
 • Places: 5
 • Complement d'alta intensitat: 3
 • Termini de la convocatòria : març 2023.
 • Durada: 3 anys

17). Servei d'habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat física:

 • Àmbit territorial: Mallorca
 • Places: 30
 • Termini de la convocatòria : abril 2023.
 • Durada: 3 anys

Documents adjunts